Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3231. Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, stran 8837.

Na podlagi 48. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o koncesijah na področju socialnega varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa način podelitve koncesije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za podelitev koncesije, ter dokazila o njihovem izpolnjevanju, možnost poznejšega izpolnjevanja določenih pogojev in način njihove izpolnitve, trajanje koncesije za različne vrste storitev ter pogoje in omejitve podaljšanja koncesije, način dela komisije za koncesije, način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno podrobnejšo vsebino, način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na podlagi koncesije, ter način finančnega in drugega poročanja koncesionarja koncedentu.
2. člen
Koncesija na področju socialnega varstva se podeli za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva, ki jo določa Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon). Koncedent je država oziroma občina.
Koncesija se na podlagi javnega razpisa podeli pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), ki izpolnjuje pogoje po zakonu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občinski svet s koncesijskim aktom določita vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za podelitev koncesije.
V koncesijskem aktu mora biti določeno:
– krajevno območje izvajanja storitev,
– število ali obseg koncesij, ki se bo na javnem razpisu podelil za določeno krajevno območje izvajanja storitve, za katero se podeljuje koncesija.
Razpis se lahko objavi samo za storitev oziroma posamezno obliko storitve, kot jo določajo zakon in na njegovi podlagi izdan predpis o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Koncesije ni mogoče razpisati le za del storitve.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Če se na razpis ne prijavi noben ponudnik ali če nobena ponudba ni pravočasna, ali ni popolna, ali ni podana za v razpisu določeno območje ali noben ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Razpis lahko ponovi v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
5. člen
Ponudba, za katero komisija ugotovi, da je pravočasna, da jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, da je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in da je popolna glede na besedilo javnega razpisa, se šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva.
6. člen
Pri izvajanju storitve na podlagi koncesije ima koncesionar smiselno enake pravice in obveznosti, kot jih ima v skladu z zakonom javni socialno varstveni zavod.
II. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA
7. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
8. člen
Ponudnik mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– ter druge dokumente, navedene v razpisu.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka, mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis.
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
9. člen
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne glede na določbe tretje, pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka prejšnjega člena namesto dokazil, navedenih v teh alineah, priloži:
– dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso primerni za izvajanje storitve, oziroma dokazilo o lastništvu stavbnega zemljišča, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
– urbanistično mnenje pristojnega občinskega organa, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje storitve,
– izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (v primeru, ko je kocendent država),
– projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevnje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in investicijski program),
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),
– terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati, in
– izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
10. člen
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz prve in druge alinee 8. člena tega pravilnika priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register. Fizični osebi v tem primeru ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
11. člen
Če se koncesija podeli ponudniku iz 9. člena tega pravilnika, koncedent v odločbi o podelitvi koncesije določi rok, v katerem mora koncesionar izpolniti vse pogoje, in način, kako jih mora izpolniti. Pri tem upošteva določbe 8. člena tega pravilnika in pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati za izvajanje storitve.
Na zahtevo koncesionarja lahko koncedent rok iz prejšnjega odstavka podaljša iz objektivnih razlogov, na katere koncesionar ni mogel vplivati.
Če koncesionar v danem roku ne predloži vseh dokazil, koncedent z odločbo odvzame koncesijo.
Koncesionar mora v roku iz prvega oziroma drugega odstavka koncedentu predložiti tudi poročilo o finančnem poslovanju za času od zadnjih računovodskih izkazov, ki jih je predložil v prijavi na razpis, do začetka izvajanja storitve, ki mora najmanj vsebovati:
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Poročilu iz prejšnjega odstavka mora priložiti letne računovodske izkaze za navedeno obdobje. Računovodski izkazi morajo biti revidirani, če je koncedent k temu zavezan. Zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 3 mesecev in morajo biti revidirani tudi, če ponudnik k reviziji ni zavezan. Koncedent mora k temu računovodskemu izkazu priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja. Fizični osebi ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
V primeru izgube v zadnji bilanci stanja mora biti izguba pokrita do začetka izvajanja storitve.
Če iz poročila izhaja, da finančno poslovanje koncedenta v navedenem obdobju bistveno odstopa od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali če je iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da koncedent ne bo mogel izvajati storitve, koncedent s potekom roka iz prvega oziroma drugega odstavka z odločbo odvzame koncesijo, razen če ta rok še podaljša.
12. člen
Ponudba, za katero komisija ugotovi, da je pravočasna, da jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, da je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in da je popolna glede na besedilo javnega razpisa, se šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva.
Če komisija za koncesije pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za izvajanje storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila.
Če ponudnik dokaže, da bo kljub manjšim odstopanjem zagotovljeno nemoteno izvajanje storitve, lahko komisija koncedentu predlaga, da mu kljub temu koncesijo podeli.
III. TRAJANJE KONCESIJE
13. člen
Koncesija se podeli za določen čas.
14. člen
Koncesija za posamezne storitve se podeli:
– za storitve prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini na domu in pomoč družini za dom za 10 let;
– za storitev institucionalno varstvo:
· v obliki celodnevnega varstva ali v oskrbnem domu za 40 let,
· v obliki dnevnega varstva ali v oskrbovanem stanovanju za 20 let;
– za storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji za 20 let.
Če se koncesija podeli hkrati za storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo za uporabnike te storitve v obliki celodnevnega varstva, se podeli za 40 let.
15. člen
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa ta pravilnik, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesija se lahko podaljša samo enkrat.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj eno leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena koncesija.
Koncedent koncesijo podaljša z odločbo, v kateri določi čas podaljšanja koncesije, če je ta možnost predvidena v koncesijski pogodbi in če ugotovi, da na območju izvajanja storitve še obstajajo potrebe po storitvi in jih koncesionar pod pogoji, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi, lahko še naprej zagotavlja.
Z odločbo iz prejšnjega odstavka lahko koncedent glede na potrebe po izvajanju storitve na območju izvajanja storitve določi zmanjšan obseg koncesije ali krajši čas, kot je določen v prejšnjem členu.
Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesije skleneta aneks k pogodbi o koncesiji.
Koncesija se ne sme podaljšati, če obstajajo razlogi za odvzem koncesije iz 47.l člena zakona ali če koncesionar krši pogodbene obveznosti do uporabnikov. V primeru neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti koncedent koncesijo lahko podaljša glede na vrsto in pogostost kršitev in če koncesionar zagotovi, da kršitev ne bo več ponavljal.
IV. DELO KOMISIJE ZA KONCESIJE
16. člen
Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik komisije in sklicuje in vodi seje.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Strokovno in administrativno pomoč komisiji zagotavlja koncedent.
Komisija pri svojem delu upošteva določbe zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na izvajanje storitve in podeljevanje koncesije.
V. KONCESIJSKA POGODBA
17. člen
Koncedent po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi predlog pogodbe o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju v roku 30 dni od vročitve odločbe.
18. člen
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov. Poleg vsebine iz 47.e člena zakona s pogodbo lahko uredita tudi oddajo v najem objektov in prostorov v primeru prenehanja koncesije, prehod objektov in opreme koncesije, ki so predmet izločitve iz dela stečajne mase v primeru stečaja koncesionarja, v last koncedenta, prevzem zaposlenih od koncesionarja in druga vprašanja izvajanja storitve in medsebojnega razmerja.
Če je bila koncesionarju izdana odločba iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, koncedent in koncesionar v pogodbi opredelita tudi terminski plan poteka izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve, obveznosti, ki jih mora koncesionar izpolnjevati na podlagi odočbe o podelitvi koncesije z odložnim pogojem, in odškodninsko odgovornost koncesionarja v primeru neizpolnitve obveznosti.
19. člen
Koncedent in koncesionar uskladita vsebino pogodbe o koncesiji v skladu s pogoji, ki so bili objavljeni na razpisu, in jo podpišeta v roku 60 dni od vročitve odločbe o koncesiji.
Če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, koncedent z odločbo koncesijo odvzame.
20. člen
V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena mora koncedent nemudoma začeti z zagotavljanjem možnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije, trajno prevzame javni zavod ali da v skladu z zakonom koncesijo prenese na novega koncesionarja. Dejavnost na novega koncesionarja lahko prenese tako, da koncesijo podeli drugim ponudnikom, ki niso bili izbrani, pa so izpolnjevali predpisane pogoje.
Če dejavnosti ne more trajno prevzeti javni zavod oziroma je koncedent ne more prenesti na novega koncesionarja, mora nemudoma začeti s postopkom nove podelitve koncesije.
VI. PLAČILO KONCESIONARJU
21. člen
Sredstva za zagotavljanje storitve na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ali drugih javnih sredstev ali s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
22. člen
V primeru plačila storitve na podlagi zakona iz proračuna koncedent koncesionarju zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
23. člen
O zagotavljanju sredstev koncedent in kocesionar na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogodbo o financiranju.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka koncesionarja.
24. člen
Koncesionar mora sredstva, ki mu jih izplača koncedent, uporabiti namensko v skladu s svojim finančnim načrtom.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev je odgovoren poslovodni organ koncesionarja.
V primeru, da je koncesionar sredstva uporabil nenamensko, negospodarno ali v nasprotju s predpisi, pogodbo o koncesiji oziroma aneksa iz petega odstavka 15. člena tega pravilnika, se po takšni ugotovitvi za obseg nenamensko porabljenih sredstev napravi poračun.
VII. POROČANJE KONCESIONARJA
25. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
26. člen
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca februarja koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in dohodkov, pojasnil z izkazom in poslovno poročilo, ki se nanašajo na izvajanje storitve.
27. člen
Če koncesionar poleg storitve, za katero mu je bila podeljena koncesija, izvaja tudi druge storitve ali dejavnosti, za katere je registriran, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Do začetka delovanja socialne inšpekcije iz 102. člena zakona je koncesionar dolžan koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem storitve, pri čemer se smiselno še uporabljajo določbe IX. poglavja Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03).
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-018/01-08
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004–2611–0013
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti