Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3035. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2003, stran 8351.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 11. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2003 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                702,431.688,06 SIT
II. Skupaj odhodki                695,022.836,90 SIT
III. Proračunski presežek (I.-II)         7,408.851,16 SIT
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                  –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                        –
VI. Prejeta minus dana posojila                  –
VII. Skupni prih. minus odhodki
ter saldo prejetih in danih posojil        7,408.851,16 SIT
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                   –
IX. Odplačila dolga                        –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                 –
XI. Povečanje sredstev na računih
(III.+VI.+X.)                   7,408.851,16 SIT
Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta              9,206.894,92 SIT
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2003      16,615.746,08 SIT
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 16,615.746,08 SIT se prenese v proračun leta 2004 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2003 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2004.
4. člen
Na dan 31. 12. 2003 znašajo sredstva rezervnega sklada 7,425.014,64 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kostanjevica, dne 28. februarja 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost