Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3036. Pravilnik o sofinanciranju kulturne dediščine, stran 8352.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 47/03) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 16. seji dne 1. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturne dediščine
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih občina zagotavlja v občinskem proračunu, namenjenih varstvu kulturne dediščine.
2. člen
Iz proračuna občine se financira:
1. redna društvena dejavnost;
2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
5. raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine.
3. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo izvajalci, izbrani na podlagi javnega razpisa.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v enem od dnevnih časopisov in na lokalni televiziji, praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
4. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– Pod 1. točko 2. člena tega pravilnika:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
– Pod 2., 3. in 4. točko 2. člena tega pravilnika:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
– Pod 5. točko 2. člena tega pravilnika:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. člen
Prednost pri financiranju bodo imeli projekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo.
6. člen
Merila in kriteriji za sofinanciranje:
1. točka 2. člena:
– društva do 5 članov – 20 točk
– društva do 10 članov – 30 točk
– društva do 30 članov – 40 točk
– društva nad 30 članov – 50 točk.
2., 3. in 4. točke 2. člena:
-stopnja zaščitenosti spomenika – do 50 točk
– pomen spomenika za občino – do 30 točk
– stopnja poškodovanosti objekta – do 20 točk
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo – 20 točk
– višina sredstev iz drugih virov – do 20 točk.
5. točka 2. člena:
– reference nosilca projekta – do 30 točk
– cilji projekta – do 30 točk
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo – 20 točk
– višina sredstve iz drugih virov – do 20 točk.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– področja, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezen projekt ocenjeval;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov;
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje vodja občinske uprave. Člane lahko predlaga zainteresirana strokovna javnost.
Komisija odloča z večino vseh članov.
Strokovna opravila za komisijo opravlja občinska uprava.
9. člen
Strokovna komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Strokovna komisija pripravi predlog izbora sofinanciranja po tem pravilniku s predlogom razdelitve proračunskih sredstev.
10. člen
Vodja občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
11. člen
Izbrani zvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju.
Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalec krši določila pogodbe, mora sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi.
Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
V primeru, da izvajalec zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali iz drugih vzrokov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-96/04
Medvode, dne 1. junija 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost