Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2976. Odlok o občinskem glasilu Suhorobar, stran 8222.

Na podlagi 10. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 6. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) je Občinski svet občine Sodražica na 10. redni seji dne 5. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o občinskem glasilu Suhorobar
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje občinskega glasila Občine Sodražica (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je Suhorobar.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Sodražica. Sedež izdajatelja glasila je na naslovu: Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
5. člen
Glasilo praviloma izhaja šestkrat letno, oziroma enkrat na dva meseca. Lahko izide tudi dvojna ali izredna številka glasila. Izhaja v nakladi, ki pokriva vsaj število gospodinjstev Občine Sodražica, na A4 formatu, v slovenskem jeziku.
6. člen
Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva Občine Sodražica, podjetja, ki delujejo na področju Občine Sodražica, dobitniki priznanj Občine Sodražica, kolikor niso občani Občine Sodražica, javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Sodražica, ter druge pravne osebe in posamezniki, s katerimi Občina Sodražica sodeluje. Glasilo lahko proti plačilu dobijo tudi podjetja in posamezniki, ki niso navedeni v prejšnjem stavku.
II. NAMEN IN CILJ GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, njenih javnih zavodov, podjetij, društev, političnih strank in vaških odborov.
Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenja občanov.
8. člen
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
III. UREDNIŠTVO
9. člen
Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko pa tudi namestnik odgovornega urednika. Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet občine Sodražica na predlog župana.
Odgovorni urednik je oseba, zaposlena v upravi Občine Sodražica za nedoločen čas in pristojna za področje družbenih dejavnosti.
V času odsotnosti odgovornega urednika, njegovo delo opravlja namestnik odgovornega urednika, to je oseba, ki nadomešča zaposlenega na področju družbenih dejavnosti oziroma tajnik občine. Za opravljanje dela odgovornega urednika ne velja »konkurenčna klavzula«.
10. člen
Uredništvo v soglasju z ustanoviteljem oblikuje programsko zasnovo glasila.
11. člen
Uredništvo se sestaja na sejah uredništva, ki jih skliče in vodi odgovorni urednik, vsaj enkrat pred izzidom vsake številke. Seja uredništva je lahko korespondenčna.
12. člen
Odgovorni urednik oziroma njegov namestnik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava tekstov za lektorja, priprava tekstov za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev rokov – oddajanje gradiva, tiskarna, izid glasila, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, celoten pregled nad glasilom, sklicevanje in vodenje sej uredništva, drugo.
13. člen
Delo ostalih članov uredništva obsega: pisanje člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, sodelovanje z urednikom in drugimi člani, udeleževanje uredniških sej, drugo.
14. člen
Administrativno-tehnično delo za glasilo opravlja občinska uprava, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje tekstov, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega materiala, postavitev strani po predlogu urednika (v tiskarni), pošiljanje nenaslovljenih in naslovljenih Suhorobarjev, skrb za izvrševanje nekaterih obveznosti na podlagi zakona o medijih, sodelovanje s Pošto, tiskarno, vračanje disket, fotografij avtorjem, drugo.
15. člen
Uredništvo je pri svojem delu ideološko in strankarsko neodvisno in samostojno.
16. člen
Vsi člani uredništva so za udeležbo na seji uredništva plačani po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Člani uredništva, razen odgovorni urednik, in lektor za svoje delo prejmejo honorar, ki ga predlaga župan, potrjuje pa občinski svet. Po veljavnem ceniku se honorira tudi naročene članke, četudi niso bili napisani s strani uredništva. Honorar se izplača za vsak prispevek, ki je bil dogovorjen na seji uredništva ali naročen s strani odgovornega urednika.
Odgovornemu uredniku oziroma njegovemu namestniku se v mesecu, ko glasilo izide, prizna dodatek za povečan obseg dela.
17. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativno-tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
IV. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
18. člen
Vse politične stranke, liste in posamezniki, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak obseg brezplačnega prostora, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredništvo.
19. člen
Politične stranke, liste in posamezniki, ki kandidirajo na drugih volitvah (parlamentarne, predsedniške), oglašujejo v glasilu po veljavnem ceniku, ki sicer velja za oglase. Enako se obračuna dodatni prostor političnim strankam, listam in posameznikom na lokalnih volitvah.
20. člen
Uredništvo razporedi predvolilno oglaševanje na strani, ki jih samo določi.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
21. člen
Izdajatelj zagotavlja materialne in druge pogoje za redno izhajanje glasila. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Sodražica, določajo pa se na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamično proračunsko leto predloži uredništvo.
22. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
23. člen
Glasilo lahko ustvarja prihodke, ki se namenijo za stroške priprave, tiska in distribucije glasila. Ti prihodki so:
– prihodki oglaševanja in drugih plačanih objav ter obvestil,
– neposredna prodaja glasila,
– drugi prihodki (dotacije …).
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem uveljavitvije tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila št. 36-02/99, objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/99.
Št. 92002-1/04
Sodražica, dne 5. aprila 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.