Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2975. Odlok o taborjenju v Občini Sodražica, stran 8220.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/96, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 9. točka 6. člena in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 11. redni seji dne 8. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o taborjenju v Občini Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način, pogoje in nadzor taborjenja v Občini Sodražica.
2. člen
Na območju Občine Sodražica je dovoljeno organizirano tabriti le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Občinska uprava občine Sodražica.
Taborjenje po tem odloku pomeni vsako bivanje oseb izven območja poselitve, ki je daljše od 24 ur.
II. POGOJI ZA TABORJENJE
3. člen
Dovoljenje iz prejšnjega člena se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– da vlagatelj vloge za izdajo dovoljenja predloži pisno soglasje lastnika ali upravljalca zemljišča,
– da je plačana turistična taksa v skladu z občinskim odlokom, ki ureja turistične takse,
– da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora,
– da se zagotovi uporaba zadostnega števila okolju primernih sanitarij,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi parkiranje vozil na parkiriščih oziroma tam, kjer to ni prepovedano,
– drugi pogoji, določeni s tem odlokom.
Splošni pogoji morajo biti navedeni v dovoljenju iz 3. člena tega odloka.
4. člen
Organizator taborjenja mora dati vlogo za izdajo dovoljenja iz 2. člena tega odloka na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka. Vlogi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega odloka in dokumentacijo o taboru.
Organizator taborjenja po tem odloku je fizična ali pravna oseba, ki organizira taborjenje, ne glede na to ali je za to dejavnost registrirana.
5. člen
Organizator taborjenja mora najkasneje 3 dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti občinsko upravo oziroma občinsko inšpekcijo, katere predstavnik je lahko prisoten pri postavitvi in odstranitvi.
Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišče na svoje stroške vzpostaviti v prvotno stanje. Kolikor tega ne stori organizator, zemljišče na njegove stroške vzpostavi v prvotno stanje pooblaščena organizacija na podlagi odločitve občinske uprave oziroma občinske inšpekcije ali drugega pooblaščenega organa, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
III. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: občinska uprava in občinska inšpekcija Občine Sodražica, pristojne službe Inšpektorata RS za okolje in prostor in Zdravstvenega inšpektorata RS, ter drugi organi in organizacije, pooblaščene za varovanje okolja in varovanje javnega reda in miru v občini.
7. člen
Pooblaščene osebe organov iz 6. člena odloka lahko pri izvrševanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje iz 2. člena tega odloka in dokumentacijo o taboru.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek kdor:
– organizira ali omogoči taborjenje brez dovoljenja občinske uprave (prvi odstavek 2. člena),
– tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni z dovoljenjem (3. člen),
– po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora, zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (drugi odstavek 5. člena).
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek kdor:
– tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem ne obvesti občinske uprave oziroma inšpekcije (prvi odstavek 5. člena),
– ne upošteva navodil pristojnega delavca občinske uprave oziroma občinske inšpekcije (drugi odstavek 5. člena).
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-6/2003
Sodražica, dne 8. junija 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.