Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2964. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica – dopolnitev 2003, stran 8202.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je zupan Občine Ilirska Bistrica dne 10. 2. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica – dopolnitev 2003
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 17/94), (v nadaljevanju: PUP), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo roki za posamezne faze priprave ter finančna sredstva, potrebna za njegovo izvedbo.
Odlok o Prostorsko ureditvenih pogojev je bil izdelan in sprejet leta 1994 (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94).
Občina želi uskladiti PUP z vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami občinskega planskega akta do leta 2004.
Vzporedno s predmetno spremembo izvedbenega občinskega akta (Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica – dopolnitev 2003) poteka tudi sprememba planskega akta (Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 – Globovnik (Uradni list RS, št. 11/04).
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:
1. Uskladitev ureditvenih območji PUP s spremembami in dopolnitvami plana – 2003 (sprejet Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 – Globovnik, (Uradni list RS, št. 11/04))
2. Uskladitev ureditvenih območji PUP s sprejetimi spremembami in dopolnitvami planom iz leta 2002 v grafičnem in tekstualnem delu PUP (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 93/02))
3. Uskladitev ureditvenih območji PUP s sprejetimi spremembami in dopolnitvami planom iz leta 1999 v grafičnem in tekstualnem delu PUP (spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske Novice, št. 30/87, 36/90 Uradni list RS, št. 7/99))
4. Območje MMP Starod – sprememba načina urejanja in uskladitev ureditvenega območja PUP s planom iz leta 1999 – Kastav 3
5. Natančnejša določila PUP za območje obrtne cone Jelšane in uskladitev ureditvenega območja s planom – Kastav 5-6
6. Natančnejša določila PUP za območja:
Z9-UN/2-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
S8-UN/2-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
Z10-UN/2-UZ – sprememba načina urejanja v PUP – sanacija kamnoloma
C8-UN-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
S10-UN/2-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
P1-2-ZN/1-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
P6-UN/1-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
C6-UN/1-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
S2-UN-UZ – sprememba načina urejanja v PUP
PDP – UZ – k.o. Ilirska Bistrica
P2-UN/2-UZ – sprememba namembnosti
P4 -UN/2-UZ – sprememba načina urejanja v PUP insprememba namembnosti
7. PUP na območju Globovnika za sanacijo degradiranega območja in postavitev Zbirnega centra (parc. št. 1146, 1147, 1148, 1149/1, 1150, delno 1715/1, 1145/14,1145/15,1145/16, 1145/17, 1145/18 k.o. Topolc) –Ilirska Bistrica 14
8. Razširitev pokopališča Knežak – uskladitev s planom 2003 – PUP – IL.Bistrica 5
3. Strokovne podlage
3. člen
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage in pridobljeni podatki, podatki o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine za območje, ki je predmet tega programa priprave.
4. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP
4. člen
Koordinator postopka sprememb in dopolnitev planskega akta bo župan Občine Ilirska Bistrica ter strokovna služba občine in Odbor za okolje in prostor.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP je LUZ d.d., Vojkova 57, 1000 Ljubljana, ki je bil izbran na podlagi Zakona o javnih naročilih.
5. Sodelujoči pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP ter dajejo pogoje in soglasja so:
1. Zavod RS za varstvo narave – Nova Gorica
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Nova Gorica,
3. Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana,
4. Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna,
5. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Postojna
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper
8. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS; OE Postojna;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper,
10. Elektro Primorske, DE Sežana,
11. ELES Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana);
12. Geoplin d.o.o., Ljubljana
13. Teles, Telekomunikacije, Il. Bistrica
14. Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
15. Komunalno podjetje Ilirska Bistrica;
16. Slovenske železnice d.d.; Ljubljana
17. KS Ilirska Bistrica
18. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave spremembe PUP izkazalo, da so tangirani.
Po načelu sodelovanja javnosti sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP tudi tangirane krajevne skupnosti.
V primeru, da se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, se jih naknadno vključi v postopek.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju PUP s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog PUP po 33. členu Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljalca.
6. Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev PUP
6. člen
1. Naročilo male vrednosti o izbiri izdelovalca planskega akta.
2. Sprejem programa priprave župana ter objava v Uradnem listu RS – februar 2004.
4. Pridobivanje smernic –februar, marec 2004.
5. Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag –februar, marec, april 2004.
6. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP – april, maj 2004.
7. Predlog sprememb in dopolnitev PUP se dostavi občinskemu svetu na kar OS sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP – maj 2004.
8. Javna razgrnitev predloga spremembe planskega akta bo na sedežu Občine Ilirska Bistrica in na sedežih tangiranih krajevnih skupnosti maj 2004.
8.1. Javnost bo predhodno obveščena z objavo v uradnih objavah o datumu razgrnitve, kraju in času obravnave.
8.2. Javne obravnave predloga se organizira v času javne razgrnitve na sedežih vseh krajevnih skupnosti, ki so vključene v območje obdelave.
8.3. Občani, organi in organizacije ter vsi zainteresirani lahko vpišejo svoje pripombe v knjigo pripomb ali pismeno na Občino Ilirska Bistrica do zaključnega datuma razgrnitve.
8.4. Pripravljavec vodi zapisnik o pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve in zavzame stališče do le-teh – junij 2004.
9. Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve – junij 2004.
10. Po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev PUP ter se ga posreduje nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave, za pridobitev mnenja – junij 2004.
11. Pridobivanje mnenj subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni, junij 2004.
14. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP v sprejem na občinski svet – julij 2004.
15. Objava odloka v Uradnem listu RS – julij, avgust 2004.
7. Sredstva
7. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Iirska Bistrica.
8. Končna določba
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem, ko ga sprejme župan Občine Ilirska Bistrica.
Št. 35005-3/03-231
Ilirska Bistrica, dne 10. februarja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost