Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 8202.

Na podlagi 12., 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 15. seji dne 20. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne Objave PN, št. 30/87 in Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 in 46/04) – dopolnjen 2003
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87 in Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 in 46/04) v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica je izdelalo podjetje INVESTBIRO Koper d.d. pod številko 0520-1 v avgustu 2003.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V točki 6. se spremeni: NARAVNE VREDNOTE IN KLULTURNA DEDIŠČINA
6.1 Naravne vrednote
V odstavku pregled delov narave predvidenih za zavarovanje, ki so obvezno republiško izhodišče, se dodajo štiri alinee:
– 911 Mala Padežnica – mrazišče: konta z mraziščem na Snežniku
– 2611 Grda draga – mrazišče: kraška globel – mrazišče s sledovi poledenitve na Snežniku
– 3040 Ponikve v Dancah – jama: občasna ponorna jama v slepi dolini Danca pri Podgradu v Matarskem podolju
– 3262 Račiške Ponikve – jama: ponorna jama v slepi dolini Račiška jama v Matarskem podolju
3. člen
V točki 9.1 Obstoječa ureditvena območja naselij se doda nov odstavek:
Razširitev pokopališča v Knežaku je uvrščena v ureditveno enoto IB3 Pivška kotlina z oznako ureditvenega območja S2, s pretežno stanovanjsko namembnostjo in načinom urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
V tabeli se doda nova vrstica:
+----------+------------+-----------+----------+------------+
|Ureditvena|Oznaka   |Naziv   |Pretežna |Način    |
|enota   |ureditvenega|      |namembnost|urejanja  |
|     |območja   |      |     |s      |
|     |      |      |     |prostorskimi|
|     |      |      |     |izvedbenimi |
|     |      |      |     |akti    |
|     |      |      |     |PIA     |
+----------+------------+-----------+----------+------------+
|IB1 –   |1 EE    |Vetrna   |območja  |LN     |
|Brkini  |      |elektrarna |za    |      |
|dolina  |      |Volovja  |oskrbo  |      |
|reke   |      |reber in  |z     |      |
|Reke   |      |povezovalni|električno|      |
|IB2 –   |      |110 Kv   |energijo |      |
|območje  |      |daljnovod |     |      |
|Snežnika |      |      |     |      |
+----------+------------+-----------+----------+------------+
5. člen
(prehodne in končne določbe)
Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-187 z dne 4. 5. 2004, sprejet na osnovi strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-31/01 z dne 21. 4. 2004, o usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov Občine Ilirska Bistrica.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-4/01-231
Ilirska Bistrica, dne 20. maja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.