Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004

Kazalo

2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 8201.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US RS, 1/96, 9/99 – odl. US RS, 10/04 – odl. US RS), 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 35/96, 10/99 in 127/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – odl. US, 26/99, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) ter na podlagi 16. in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99,79/02) je Občinski svet občine Brežice na 11. seji dne 13. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 50/98) se v 9. členu doda nova alinea, ki se glasi:
»– vlogi za kmetijski priključek«.
2. člen
10. člen odloka se dopolni tako, da se za točko e) doda točka f), ki se glasi:
»soglasje za kmetijski priključek:
– katastrsko situacijo v merilu 1:2880,
– dokazilo o vrsti rabe zemljišča,
– status kmeta,
– dokazilo o staležu živine, kolikor gre za dejavnost s področja živinoreje,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v vodooskrbenem sistemu, kar velja za večje uporabnike,
– izjavo ustrezne strokovne institucije o vplivu kmetijske dejavnosti na podtalnico in vodne vire v primeru, da se predvidoma dejavnost nahaja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.
Kmetijski priključek je namenjen izključno za kmetijske namene pri opravljanju takšne kmetijske dejavnosti, za katere opravljanje je neobhodno potrebna neprekinjena dobava vode, in sicer dejavnost živinoreje na prostem, intenzivno vinogradništvo in intenzivno sadjarstvo. Skupna površina trajnih nasadov na enem mestu ne sme biti manjša od 500 m2.
Priključitev objektov na kmetijski priključek ni dovoljena.
Kmetijski priključek ni namenjen potrebam namakalnih in oroševalnih sistemov, ki zapadejo pod drugačne kriterije.
V primeru izrednih razmer (suše ali drugo) mora vsak lastnik takšnega priključka ravnati s 26. členom odloka.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-4/2004-33
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.