Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2553. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni, stran 7229.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 14. redni seji dne 4. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta ZN 38/03 v aprilu 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del, ki sta sestavna dela tega odloka:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunalna infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
8. Ohranjanje narave
9. Ohranjanje kulturne dediščine
10. Urejanje voda
11. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
12. Načrt gradbenih parcel
13. Etape izvajanja
14. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
15. Pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora
16. Pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora
B) GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz planskega akta                M 1: 5000
2. Katastrski načrt                   M 1: 2880
3. Geodetska podloga                   M 1: 500
4. Arhitekturna situacija                 M 1: 500
5. Geodetska zazidalna situacija             M 1: 500
(I. faza ureditve prometnega omrežja)
6. Situacija komunalnih vodov in naprav          M 1: 500
(I. faza ureditve komunalne infrastrukture)
7. Geodetska zazidalna situacija             M 1: 500
(II. faza ureditve prometnega omrežja)
8. Situacija komunalnih vodov in naprav          M 1: 500
(II. faza ureditve komunalne infrastrukture)
9. Načrt gradbenih parcel                 M 1: 500
10. Prerez A-A                      M 1: 100
11. Prerez B-B                      M 1: 100
12. Prerez C-C                      M 1: 100
13. Prerez D-D                      M 1: 100
14. Prerez F-F                      M 1: 100
15. Prerez G-G                       M 1: 50
16. Prerez H-H                      M 1: 250
17. Prerezi: I-I, J-J, K-K                 M 1: 50
18. Prečni profili P4, P5                 M 1: 250
19. Prečni profili P6, P7                 M 1: 250
II. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema zemljišča s parcelnimi številkami:
k.o. Dobrna: 2003, 2004, 1769, 1756/1, 2002, 1767, 1730/2, 1737/1, 1764/2, 1766, 1755, 1759, 1761 /2, 1761/1, 1761/3, 1739/5, 1739/19, 1973, 1739/6, 2000, 1730/3, 1762/2, 1966/4.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE
IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je razdeljeno na več programskih sklopov.
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so predvideni naslednji posegi:
– izgradnja zunanjih bazenov in obbazenskih površin za sončenje in počitek na nivoju 3. etaže (nivo obstoječega bazena) in nad njo – programski sklop "A"
– dozidava notranjih površin k obstoječemu bazenskemu prostoru v 3. etaži, s površinami za instalacije umeščenimi pod nivojem terena v 2. etaži (nivo obstoječega prostora za inštalacije pod bazenom)- programski sklop "B"
– dozidava terase za povezavo obstoječe zunanje terase obstoječega bazena in novih zunanjih obbazenskih površin v 3. etaži
– obnova recepcije, garderob in sanitarij s tuši ter ostalih obstoječih servisnih prostorov bazena v 3. etaži
– obnova površin s savnami in dozidava površin za savna svet z zimskim vrtom na terasi (4. etaža) z ureditvijo zunanje terase – programski sklop "C"
– dozidava površin za zimski vrt med 1. in 2. etažo in nad njim fitnes v 3. etaži v zaledju veznega trakta – programski sklop "I"
– dozidava površin za fitnes k obstoječim površinam telovadnice za terapijo s teraso ter izvedba novega nadstreška nad površino za manipulacijo pri gospodarskem vhodu hotela v 1. etaži trakta – programski sklop "D"
– izgradnja vhodnega nadstreška – programski sklop "G"
– izgradnja povezovalnega hodnika med hotelom in vilo Hygiea – programski sklop "H"
– izgradnja novih parkirnih površin
– ureditev prometne povezave JP št. 964771 Dobrna smer Štepihar-Krulc in obstoječe gozdne poti nad hotelskim območjem
– rekonstrukcija obstoječega dovoza z izvedbo novega nadomestnega mostu čez Topliški potok
– ureditev in zasaditev zelenih površin na obravnavanem območju.
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– tekoča vzdrževalna dela
– gradnja opornih zidov in zaščitnih ograj
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih prostorov
– rušitve.
Razporeditev in namembnost objektov in odprtih prostorov
5. člen
Programski sklop "A"
Obravnava izgradnjo zunanjih bazenov in obbazenskih površin (teras) za sončenje in počitek v nivoju 3. etaže in nad njo.
Zasnova predvideva dva bazena s skupno površino ca. 155m2 (večji ca. 145 m2 in otroški ca. 10 m2). Otroški je lociran na nivoju obstoječega notranjega bazena. Zaradi lažje umestitve v teren in boljše osenčenosti je večji bazen dvignjen ca. 1.2m nad nivojem obstoječega in otroškega bazena.
Ob večjem zunanjem bazenu je predvidena izgradnja fontane s slapom, v sklopu katere se doda večja naravna skala z umetnim vodnim izvirom, iz katere se voda preliva v fontano in naprej preko slapa v bazen.
Večji bazen je elipsaste oblike, globine 130 cm. Mali otroški bazen je okrogle oblike s PVC drčo.
Obbazenska površina (terasa) ob velikem bazenu je ovalne oblike, služi za ležanje in sončenje, v delu ob programskem sklopu "B" pa so mize za goste s strežbo iz notranjega točilnega pulta. Nad obravnavano teraso je umeščena nova terasa, ki je dvignjena ca. 1.16 m nad nivojem obbazenske terase, služi za igranje, ležanje in počitek. Nad omenjeno teraso pa so zelene površine z zasaditvijo.
Obravnavane obbazenske površine (terase) se na južni strani navezujejo na manjšo teraso ob otroškem bazenu, služi za igranje, ležanje in sončenje.
Vhod na nove bazenske površine bo možen iz notranjega prostora novega prizidka "B", od koder je skozi letni izhod (pomična zastekljena stena) urejen dostop na zunanje obbazenske površine. Dostop do zunanjih obbazenskih površinah je možen tudi preko novega prizidka zunanje terase "D", ki je predviden na nivoju obstoječega bazena, oziroma zunanje terase in novega otroškega bazena.
Dostop do vodnih programov v hotelu ostaja nespremenjen na nivoju 3. etaže.
Na južnem delu povezovalnega hodnika je prizidek hotela Dobrna. V prizidku so predvideni servisni prostori (delavnica in skladišče). V tem delu je predvideno tudi novo dvigalo za povezavo z obstoječim bazenom in programi ob njem.
6. člen
Programski sklop "B"
Obravnava dozidavo notranjih površin k obstoječemu bazenskemu prostoru s površinami za instalacije.
Dozidava je dvoetažna, na nivoju 3. etaže se povezuje z obstoječim notranjim obbazenskimi površinami in omogoča izhod na novo zunanjo obbazensko teraso ter vstop v veliki zunanji bazen preko povezovalnega kanala z vetrolovom.
V 2. etaži je vkopan prostor za inštalacije (kompenzacijski bazen, strojne inštalacije bazenske tehnike in druge strojne inštalacije) ter skladišče pijač in embalaž za potrebe gostinstva.
Dostop do obravnavanega programskega sklopa je preko obstoječe klančine v zaledju hotela, vhod pa pod novim nadstreškom tik ob obstoječem vhodu v podbazenski prostor.
Ob predvideni nadstrešnici v 2. etaži so predvidene servisne stopnice za napajanje gostinskega dela v 3. etaži.
7. člen
Programski sklop "C"
Obravnava dozidavo in obnovo prostora s savnami v 4. etaži.
Prostor s savnami z osrednjim atrijem, fontano z bazenčkom in stekleno streho nad njim služi kot družabni prostor iz katerega je dostop v posamezne savne (skupaj 7 ločenih ali manjše število povezanih v večje enote), ki so nanizane po obodu prostora.
Dostop v prostor je po stopnišču iz prostora z garderobami v 3. etaži.
Poleg savn so v tem programskem sklopu predvideni prostori za počitek, zimski vrt in zunanja terasa. Jugozahodna in severozahodna stran terase bo obdana s stebriščem in pergolo ter stekleno nadstrešnico, ki se zaključi z nadstreškom nad masažnim bazenom umeščenim v glavni osi celotne kompozicije.
Na severozahodni strani je med stebri pergole predvidena višja ograja, ki služi kot zastor pred pogledi s sobnega trakta hotela Vita.
8. člen
Programski sklop "D"
Obravnava dozidavo površin za fitnes k obstoječim površinam telovadnice za terapijo s teraso v 2. in 3. etaži ter izvedbo nove nadstrešnice nad površino za manipulacijo pri gospodarskem vhodu hotela v 1. etaži trakta.
Dostop v prostor za fitnes bo iz obstoječe telovadnice z izhodom na novo zunanjo teraso.
9. člen
Programski sklop "F"
Obravnava lokacijo vkopanega rezervoarja za utekočinjeni naftni plin.
Za potrebe kuhinje se na mestu obstoječega nadzemnega kontejnerja vkoplje 2,8 m3rezervoar za utekočinjeni naftni plin.
10. člen
Programski sklop "G"
Obravnava dozidavo vhodnega nadstreška na dostopni ploščadi in je podaljšek obstoječega nadstreška pred glavnim vhodom. Novi nadstrešek nudi nov nadkrit prostor za potrebe dostopne ploščadi in avtobusnega postajališča. Nov nadstrešek bo z jekleno konstrukcijo in prosojno stekleno strešino nevsiljivo umeščal v prostor pred hotelom Vita.
11. člen
Programski sklop "H"
Obravnava dozidavo povezovalnega hodnika med vilo Hygiea in hotelom Vita. Povezovalni hodnik bo potekal v zaledju vile Hygiea za kamnitim škarpnim zidom (približno v liniji obstoječega na nivoju terase ob vili).
Povezovalni hodnik je zasnovan tako, da povezuje pritličje vile Hygiea z 2. etažo sobnega trakta hotela na mestu požarnega stopnišča. V delu ob vili in terasi pred njo poteka vkopan v teren in skrit za kamnito škarpo, ki se ob tem posegu obnovi, v nadaljevanju poteka delno vkopana proti brežini in transparenten ob obstoječi dovozni poti. Z objektom obstoječega hotela ga povezuje zastekleni mostiček, z vilo pa zastekleni hodnik. Zaradi priključka hodnika na objekt je potrebno izvesti novo požarno stopnišče.
12. člen
Programski sklop "I"
Obravnava dozidavo zimskega vrta na nivoju med 1. in 2. etažo in prostora za fitnes v 3. etaži.
Dozidava in zasteklitev zimskega vrta na mestu obstoječe zunanje terase ob predavalnici, in sicer v dveh etažah (v višini ca. 9m oziroma od kote +6.77 do kote 15.72), pri tem se del zunanje terase z opornimi zidovi pazljivo porušijo, manjši del pa se ohrani kot zunanja terasa v nivoju tlaka novega prizidka.
Dostop v fitnes v 3. etaži bo iz obnovljene garderobe in servisnim vhodom iz hall-a ob recepciji, ki služi gostom za uporabo ob povezavi z bazenom.
13. člen
Programski sklop "J"
Obstoječa gozdna vila Dobrna 45 se ohrani kot stanovanjski objekt. Obstoječa letna uta se prestavi znotraj območja gradbene parcele objekta. Po izgradnji nove prometne povezave javna pot – gozdna pot se izvede novi dostop do obravnavanega objekta.
14. člen
Oporni zidovi in zaščitne ograje
Predvidena je izvedba AB opornih zidov, ki morajo biti obloženi z naravnim kamnom.
Bazenski kompleks bo ograjen z zaščitno ograjo. Zaščitna ograja bo grajena v segmentih. Ti imajo medsebojni zamik, kot npr. brajde v vinogradu.
Sestavljena je iz kovinskih stebričkov v točkovnih betonskih temeljih in panelov iz profilirane žice. Višina protikorozijsko zaščitenih in pastelno barvnih panelov je ca. 2 m, nudili pa bodo oporo sadikam vzpenjavk – navadna divja trta, ki bodo ograjo popolnoma prekrile in s tem ustvarile večjo vertikalno ozelenjeno ploskev, ki bo hkrati tudi v sozvočju z brajdami prave vinske trte v pobočju hriba.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
Urbanistično-arhitektonski pogoji
15. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti
Horizontalni in vertikalni gabariti so prikazani na geodetski zazidalni situaciji in prerezih.
Načrtovani posegi v območju lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 20%.
16. člen
Strehe in kritina
Strehe bodo ravne in enokapnica z naklonom strešin ca. 1–3°, kritina bo steklena in pločevina, prilagojena bo obstoječi kritini.
Streha nad povezovalnim hodnikom bo ravna AB plošča, ki se mora ekstenzivno zazeleniti. Okrogli svetlobniki v ravni strehi so iz pleksi stekla.
17. člen
Konstrukcija
Konstrukcija objektov bo AB in kovinska.
Novo primarno nosilno konstrukcijo nadzidav in dozidav tvorijo FE vertikalni in horizontalni profili oziroma samo horizontalni tam, kjer so pritrjeni na obstoječe oziroma nove AB stene, sekundarno pa Hi –bond pločevina pritrjena na njih.
18. člen
Fasade
Fasada večnadstropnega prizidka hall-a in hodnika v zaledju, v osrednjem delu ter prizidka telovadnice v terapiji bo steklena polstrukturna v tipskih PVC profilih z FE ojačitvenimi vložki in s poudarjeno vertikalno členitvijo po višini objekta (izvedba kot obstoječa). Zaščitena je s sun stop steklom (50%) in zaradi svoje lokacije zadaj tudi z obstoječim objektom. Fasada bazenskega prostora v 3. etaži in prizidka zimskega vrta v 4. etaži je steklena polstrukturna v tipskih profilih z Fe ojačitvenimi vložki in s poudarjeno horizontalno členitvijo.
Zastekljena fasada povezovalnega hodnika se izvede v tipskih Al profilih pritrjenih na nosilne lesene lepljene vertikalne nosilce. Stekla so deljena samo po vertikali.
Zunanje AB stene hodnika, ki tvorijo fasado na delu proti vili so obojestransko obložene s klesanim kamnom – na bujno kot na obstoječih opornih zidovih ob vili Hygiea.
19. člen
Gradbene parcele
Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U9.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 2,50m, dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.
V. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
20. člen
Bistvo oblikovne zasnove novih objektov oziroma prizidkov k hotelu Vita ter ureditve zunanjih površin v arhitekturnem in urbano-krajinskem smislu je, da se ustvari takšno kompozicijo arhitekturnih in krajinskih elementov, ki bo v prostoru čim bolj nevtralna in do neke mere minimalistično nadgrajevala obstoječ volumen objekta tako, da bo podrejena že obstoječim kvalitetam v prostoru, te pa so:
– lega in likovni izraz vile Hygiea ter terase z dominantnim drevesom pred njo
– oblikovanje prostora s teraso, kamnitimi opornimi zidovi in zelenimi brežinami
– odprtost in lega zelenega zaledja hotela s pogoji proti naselju, dolini in parku
– tlorisna zasnova obnovljenega obstoječega hotelskega objekta
– linearna členjenost fasade hotela proti parku (predvsem trakta z javnimi programi).
S tem namenom se nova kompozicija ustvarja predvsem s poudarjenimi elementi horizontalnih nivojev obstoječega in novih delov objekta ter zamika le teh v prostoru po eni strani, po drugi z opornimi zidovi in zelenimi brežinami teras. Uporaba naravnih materialov kot so kamen, les, keramika v kombinaciji s kovino in steklenimi površinami plemeniti in nadgrajuje obstoječe oblikovanje hotela.
VI. OHRANJANJE NARAVE
21. člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve za varstvo naravne vrednote
Zdraviliški park navedene v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni"
št. 01-III-217/4-o-03, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, september 2003, ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Dobrna.
V sklopu dograditve hotela Vita z zunanjim bazenskim delom bo izdelan tudi načrt krajinske arhitekture – zasaditveni načrt, za boljšo integracijo objekta v prostor.
Obravnavano območje ne leži znotraj NVLP 1551, je v neposredni bližini in se nahaja v vplivnem območju navedene naravne vrednote.
V zasaditvenem načrtu bodo upoštevana priporočila glede uporabe rastlinskega gradiva, ki se bo smiselno navezovala na obstoječi izbor. Upoštevana bodo vsa drevesa in večje grmovnice, tako da bodo vključena v ureditev in v času gradnje primerno zavarovana.
Gozdni rob bo ohranjen oziroma dosajen.
VII. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
Hotel Vita z zunanjim površinami leži v zavarovanem območju Dobrna – Zdravilišče (EŠD 97) v varovanem območju Dobrna – Zdraviliški park (EŠD 12248), stavbna dediščina, Dobrna-Gozdna vila (EŠD 12227) in Vila Hygiea (EŠD 12243)
Pri načrtovanju posegov smo upoštevali kulturnovarstvene smernice.
Zunanji bazenski kompleks se maksimalno prilagaja konfiguraciji terena, obstoječi objekt Dobrna 45 – Gozdna vila (EŠD 12227) se ohrani.
Povezovalni hodnik vila Hygiea-hotel Vita mora bit zasnovan tako, da v vizurah in fizično ne bo izničil vrt ob vili, temveč se bo smiselno včlenil v strukturo obstoječih kamnitih škarp ter ohranjal posamezne vrtne elemente (stenski vodnjak, grotto, drevo). Ohraniti je potrebno vizualni vtis zelene cezure med hotelom in vilo, za gradnjo hodnika uporabiti transparente materiale ter v največji meri ohraniti gozdni rob.
VIII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
23. člen
Prometno omrežje
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka na južni strani obravnavanega območja.
Cestni priključek bo širine vozišča 6 m z radiji krivin r=5.50 m s čimer bo omogočen dvosmerni promet na območje parkirišč. Ob dovozni cesti do parkirišča je predviden pločnik širine 1.60 m, tako da bo možna peš povezava parkirišče – pločnik ob regionalni cesti.
Nad Topliškim potokom je predvidena izvedba novega nadomestnega armiranobetonskega mostu s leseno ograjo, enako kot most pri glavnem vhodu. Nov most bo minimalne širine 6.00m z dvignjenim pločnikom za pešce širine 1.60 m. Pri izvedbi novega mostu se ne sme zmanjšati pretočni profil potoka. Predlagana spodnja kota novega mostu 359.60 m.n.v, to je kota sedanje povozne površine obstoječega mostu. Stari most se po izgradnji novega poruši. Zaradi izvedbe novega mostu je predvidena rekonstrukcija obstoječega dovoza k poslovno-stanovanjskem objektu Dobrna 41 in gospodarskem dostopu hotela Vita.
Na območju zazidalnega načrta je predvidena ureditev parkirnih površin v dveh fazah.
Prva faza ureditve parkirnih površin zajema ureditev 44 novih parkirnih mest v zelenici med obstoječimi parkirišči ter ureditev 16 novih parkirnih mest k poslovno-stanovanjskem objektu Dobrna 41.
Obstoječemu parkirišču ob objektu Dobrna 41 se doda 5 novih parkirišč za funkcionalno ovirane osebe.
Za potrebe poslovno-stanovanjskega objekta Dobrna 41 se posebej označi 14 parkirnih mest in parkirišče za funkcionalno ovirane osebe. Prav tako se rob dovozne ceste talno označi mimo obravnavanega objekta z odmikom 2.50m od objekta Dobrna 41.
Skupno število parkirnih mest v prvi fazi bo na obravnavanem območju 125, od tega bo 15 parkirnih mest rezervirano za objekt Dobrna 41.
Za potrebe hotela oziroma goste bo urejeno 110 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je obstoječih 60 in novih 50.
V prvi fazi ureditve prometnega omrežja se obstoječe parkirišče za upravno stavbo koristi za zaposlene.
Glede na perspektivo zdraviliškega turizma je potrebno zagotoviti višje standarde ter zagotoviti parkiranje za zaposlene znotraj kompleksa, zato je predvidena druga faza ureditve prometnega omrežja oziroma končna izvedba.
Zaradi utesnjenosti in konfiguracije terena edina možna varianta je izvedba podzemnih parkirišč v dveh podzemnih nivojih, tlorisne velikosti 49 m x 31.60 m.
V drugi fazi je predvidena izvedba 128 podzemnih parkirnih mest in 53 zunanjih na nivoju terena, temu je potrebno dodati 44 obstoječih parkirnih mest iz I. faze, tako da je v končni fazi število parkirnih mest za potrebe hotela Vita 225.
Prav tako je potrebno v končni fazi posebej označiti 15 parkirnih mest za potrebe obstoječega poslovno-stanovanjskega objekta Dobrna 41.
Na osnovi hidravličnega izračuna visokih voda Topliškega potoka (Q100=23m3/s) bo predvidena kota uvoza v podzemna parkirišča 360.59m.n.v.
Cestni priključek in promet na obravnavanem območju morajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
Zaradi novih posegov na severni strani hotelskega kompleksa je prekinjena povezava obstoječe gozdne poti in javne poti št. 964771 Dobrna smer Štepihar-Krulc, zato je predvidena izvedba nadomestne komunikacijske povezave.
24. člen
Vodovodno omrežje
Obstoječi objekti so priključeni na vodovodno omrežje preko obstoječega vodomera v zunanjem vodomernem jašku.
Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe notranje vodovodno omrežje.
Lokacija zunanjih bazenov in nova dozidava posega v obstoječo traso vodovodnega omrežja PE 100, zato je predvidena prestavitev po pogojih upravljavca.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ima zgrajeno zunanjo hidrantno omrežje.
25. člen
Bazenska voda
Dovod termalne vode v zunanje bazene je preko obstoječega priključka v samem hotelu Vita.
Postopek priprave bazenske vode je naslednji: kosmičenje (flokulacija), filtriranje, dezinfekcija (kloriranje). Faktor obremenitve za bazen znaša 0.5m.
Kot dezinfekcijsko sredstvo je predviden tekoči klor natrijev hipoklorit (NaOCL). Glede na potrebe se korigira faktor pH bazenske vode.
Dogrevanje bazenske vode se izvede s pomočjo toplotnih izmenjevalcev. Za dogrevanje bazenske vode rekreacijskega bazena je potrebno zagotoviti 250kW toplotne moči, za bazenski sistem otroškega bazena in whirlpoola pa 50kW.
Vse odpadne bazenske vode se speljejo v obstoječi dekloracijski bazen.
Predvideni so trije bazenčki za dezinfekcijo nog. Za dezinsekcijske bazenčke se uporabi bazenska filtrirna in klorirana voda.
Temperatura bazenske vode rekreacijskega bazena bo 32 (C, whirlpoola 36 (C, otroškega bazena 36 (C.
26. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je predviden ločeni kanalizacijski sistem.
Po izračunu v idejni zasnovi št. 61-1/03 izdelovalca Hidrosvet d.o.o. Celje je obstoječi fekalni kanal 10 BC DN500mm hidravlično primeren za nadaljnjo širitev fekalnega sistema Dobrna, tako da ni potrebna zamenjava obstoječega kanala s kanalom večjega premera.
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v dveh fazah.
V prvi fazi je predviden odvod padavinskih vod z novih strešin ter odvod padavinskih vod z območja zunanjih bazenskih in obbazenskih površin in novih zunanjih prometnih površin.
Predvidene meteorne vode z omenjenih površin se preko predvidenih peskolovov in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo meteorno kanalizacijo z obstoječim izpustom v Topliški potok.
Ob robu obstoječega parkirišča vzporedno z obstoječim meteornim kanalom DN 500 mm je predviden ABC DN 1200mm zadrževalnik padavinskih vod v dolžini 19m z novim izpustom v Topliški potok.
Za odpadne sanitarne vode iz zunanjih tušev je predviden gravitacijski fekalni kanal iz PVC cevi ( 250mm v dolžini ca. 15m.
Meteorne zaledne vode iz hriba se bodo zbirale v vzdolžni koritnici opornega zidu ter preko peskolovov bodo speljane v meteorno kanalizacijo.
Obstoječa kanalizacija okoliških objektov (Dobrna 45, 44, 41, 40 in Klanc 89) poteka deloma tudi po območju urejanja Sprememb in dopolnitev ZN za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni. Za omenjene objekte je predviden ločen kanalizacijski sistem.
Obstoječa fekalna kanalizacija za objekt Dobrna 44 in Klanc 89 se preuredi v meteorni kanal. Vzporedno z obstoječim kanalom je predvidena nova fekalna kanalizacija iz PVC ( 250mm.
Pred izgradnjo podzemnih parkirišč je predvidena izvedba druge faze kanalizacijskega omrežja. Obstoječa meteorna in fekalna kanalizacija z območja podzemnih parkirišč se ukine. Predvidena je izvedba novega fekalnega in meteornega kanala med podzemnim parkiriščem in mejo območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z novim izpustom meteornih vod v Topliški potok.
Pri izvedbi podzemnih parkirišč je potrebno:
– izvesti drenažno
– preprečiti vtekanje meteornih vod v podzemna parkirišča
– za tuje vode se v najnižji točki podzemnih parkirišč izvede črpališče z lovilcem olj pred črpališčem.
27. člen
Električno omrežje
Obstoječi in predvideni objekti se napajajo z električno energijo iz obstoječe transformatorske postaje TP Dobrna, ki je locirana na vzhodni strani objekta ob gospodarskem vhodu v objekt.
Za načrtovane objekte se predvideva ca. 430kW dodatne moči, s katero se obremeni glavni transformator, zato se mora izvesti kontrola skupne moči na transformatorju. Kolikor skupna moč presega dovoljeno obremenitev transformatorja, se mora izvesti povečanje moči transformatorja.
Kabelski razvod poteka podometno v instalacijskih ceveh, delno pa po kabelskih policah nad sekundarnim stropom in dvižnimi vodi.
Predvidena je zunanja razsvetljava fasade objektov, zunanjih bazenov, obbazenskih teras, dovoza do parkirnih prostorov, mosta in zelenice nad opornim zidom obbazenskih teras. Za osvetlitev načrtovani posegov se uporabljajo talne luči, stenska vgradna svetilka, svetilke na stebrih in reflektorji.
Povezovalni hodnik bo napajan z električno energijo iz vile Hygiea.
Na jugovzhodni strani zunanjih obbazenskih površin se obstoječe NN električno omrežje z elektro drogovi odstrani. Investitor mora položiti podzemni elektro kabel od obstoječega elektro droga, ki stoji na delu zemljišča parc. štev. 1763/1 k.o. Dobrna do obstoječega objekta Dobrna 45. Pri prečkanju cestišč, utrjenih površin ter križanjih z drugimi komunalnimi vodi se kabel mora položiti v zaščitne cevi.
28. člen
Telefonsko omrežje
Obstoječi kompleks je priključen na telefonsko omrežje. Na tem območju so evidentirane tri telefonske omarice, ena na fasadi vile Hygiea, ena na sobnem traktu hotela Vita, ena pa ob dovozu na parkirni kompleks.
Rekonstrukcija dovoza, gradnja novega mostu ter ureditev novih parkirnih površin tangira telefonsko omarico in telefonski kabel, zato je predvidena prestavitev telefonske omarice, telefonski kabel pa se dodatno zaščiti pod prometnim površinami.
Končna faza oziroma ureditev podzemnih parkirišč tangira obstoječi telefonski kabel, zato je predvidena prestavitev zunaj območja podzemnih parkirišč.
29. člen
Ogrevanje
Za ogrevanje objekta ter potrebe prezračevanja in pripravo tople sanitarne vode se v pritličju objekta nahaja toplotna podpostaja, napajana iz nove centralne kotlovnice, ki se nahaja v zdravilišču.
Obstoječa kotlovnica vile Hygiea se ukine. Na mesto obstoječe kotlovnice se predvidi toplotna podpostaja. Podpostaja se napaja iz hotela Vita. Dovod vode do vile se izvede delno v obstoječi kineti, nato se s predizoliranimi cevmi se vodi do hodnika ter naprej v novi kineti pod tlakom hodnika do vile.
Po plinifikaciji območja je možnost priključka na plinovodno omrežje.
30. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki in odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Dobrna.
IX. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
31. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
V primeru suma prekoračitve dovoljeni ravni hrupa se izvedejo meritve, ter na podlagi le-teh izvesti protihrupno zaščito.
32. člen
Požarno varstvo
Območje ima zgrajeno zunanjo hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objekta.
33. člen
Varstvo voda
Odpadne fekalne vode na obravnavanem območju se vodijo v obstoječi fekalni kanal 10. Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava Dobrna.
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v obstoječi potok.
Predviden je odvod bazenskih voda v obstoječi potok po predhodni deklorinaciji in znižanju temperature v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
34. člen
Urejanje voda
Ob jugozahodnem obodu obravnavanega območja teče Topliški potok.
Na skrajnem južnem območju je predvidena rekonstrukcija dovoza z izgradnjo nadomestnega mostu nad potokom in gradnja novega nadstreška nad obstoječo dostopno ploščadjo.
Nadstrešek nad obstoječo dostopno ploščadjo bo konzolno sidran na obstoječi objekt, tako da so vsi načrtovani posegi odmaknjeni 5 m od zgornjega roba brežine vodotoka.
Obstoječi most je lesen z jeklenimi nosilci z višino 1.45 m od dna potoka do spodnjega roba mostne konstrukcije, tako da sega v pretočni profil potoka in tako zmanjšuje pretok visokih voda v mostnem profilu. Pri gradnji nadomestnega mostu se ne sme zmanjšati pretočni profil potoka, potrebno je rob mostne konstrukcije prestaviti na višjo koto, tako da je spodnja kota novega mostu 359.60 m.n.v.
Na obravnavanem območju sta predvidena dva iztoka meteornih vod v Topliški potok.
Pri novih iztokih v vodotok je potrebne izpustne glave načrtovati pod naklonom brežine vodotoka, tako da ne bodo segale v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov pa je potrebno ustrezno načrtovati zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo ali v primeru obstoječega zavarovanja načrtovati vzpostavitev v prejšnje stanje.
35. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin
Z ureditvijo obravnavanega območja se bo pozidalo 0,17 ha travnih površin in tako povečal odtok padavinskih voda.
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih vod je predvidena izvedba zadrževalnika padavinski vod, ki bo lociran ob obstoječem meteornem kanalu DN 500mm ob robu obstoječega parkirišča.
Zadrževalnik se izvede iz ABC DN 1200mm v dolžini 19m.
36. člen
Poplavna varnost
Topliški potok izvira pod Klancem nad Dobrno, teče skozi področje zdravilišča ter se kot desni pritok izliva v Dobrnico.
Na osnovi hidravličnega izračuna visokih voda Topliškega potoka (Q100=23m(na 3)/s) so določene kote nad katerimi bi se poplavno-varno izvedel uvoz v podzemna parkirišča. Enako velja za vse ostale odprtine podzemnega parkirišča, ki bi se izvedle zaradi zračenja ali drugih namenov.
Računske linije visokih voda in predlagane kote so vrisane v situacijah št. 6. in 8 in prečnih profilih obravnavanega območja št. 18.19.
37. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
38. člen
Stabilnost terena
– posegi se izvajajo na podlagi geotehničnega poročila
– ob izkopu mora biti prisoten geomehanik, ki določi način temeljenja objektov
– v nobenem primeru se meteorne vode ne smejo nekontrolirano spuščati po terenu.
X. TOLERANCE
39. člen
Načrtovani posegi v območju (Geodetska zazidalna situacija št. 5,7) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 20%.
Spremembe navedenih toleranc so možne v projektni dokumentaciji na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
XI. ETAPE IZVAJANJA
40. člen
V prvi fazi je potrebna prestavitev komunalne infrastrukture in gradnja prve faze prometnega omrežja.
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so posegi razdeljeni na več programskih sklopov, tako da se posamezni programski sklopi lahko izvajajo v več etapah, ki so med seboj časovno neodvisne.
Gradnja druge faze prometnega omrežja – končna faza je predvidena po izgradnji vseh načrtovanih programskih sklopov.
Načrtovanje dodatnih posegov za potrebe zdraviliškega kompleksa ni možna dokler se ne izvedejo posegi, ki so definirani v drugi fazi prometnega omrežja.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
41. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površinah mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Dobrna.
43. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
44. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijska informacija pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Dobrna.
45. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o spremembi in dopolnitvi odloka za kompleks A (Uradni list RS, št. 94/01).
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0020-1/2004-1
Dobrna, dne 5. maja 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost