Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2592. Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec, stran 7286.

Na podlagi 41. člena zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 14. redni seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Odlok določa pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju Občine Žalec.
2. člen
Turistično vodniško službo na ravni turističnega območja Občine Žalec organizira in vodi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti na področju turističnega območja Občine Žalec je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri ZKŠT.
Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v Občini Žalec. Kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
Vsako vodenje je potrebno najaviti ZKŠT, vsaj en dan pred želenim ogledom. Najava mora vsebovati ime organizatorja, število obiskovalcev, če vodi vodnik z licenco GZS tudi njegovo ime in številko licence.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH VODNIKOV NA RAVNI TURISTIČNEGA OBMOČJA
4. člen
Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje zakona o spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in so vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec ter turistični vodniki vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec, izvaja Razvojna agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega jezika Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe.
Stalno bivališče na področju Občine Žalec ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni turističnega območja Občine Žalec (v nadaljevanju: turistični vodnik) se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec, ki ga vodi ZKŠT. Register se vodi na način in pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno navedbo rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov.
Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja Občine Žalec. Turistični vodnik je dolžan izkaznico, v času vodenja, imeti pri sebi.
7. člen
Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija, ki jo imenuje ZKŠT. Člani komisije so predstavniki Občine Žalec, ZKŠT, Razvojne agencije Savinja, Zveze turističnih društev Občine Žalec in Društva turističnih vodnikov Slovenije.
8. člen
Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT, ki vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih.
Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje ZKŠT, do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto, Občini Žalec.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih 44. člena ZSRT.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z globo v višini 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka.
Z globo v višini 200.000 SIT pa se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer če ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka, se kaznuje z globo v višini 100.000 SIT. Zbrane kazni iz prejšnjega odstavka so prihodek občinskega proračuna in se namensko porabijo za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja Občine Žalec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Globe, določene v odloku, se do dne začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekrških izrekajo kot denarne kazni.
12. člen
ZKŠT začne z vodenjem registra turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Turistični vodniki, ki so si pridobili naziv turistični vodnik v okviru projekta Phare 2000 »Usposabljanje turističnih vodnikov« in na usposabljanju, ki jih je izvajala Razvojna agencija Savinja se samodejno vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja. Ostali turistični vodniki, ki so že pred uveljavitvijo tega odloka opravljali dejavnost turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Žalec, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, če so v preteklih treh letih opravili vsaj eno vodenje in so se v roku pol leta po uveljavitvi tega odloka vpisali v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33300-00001/2004
Žalec, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.