Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2583. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica, stran 7276.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 12. redni seji dne 26. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
v mestu Sevnica
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom v mestu Sevnica in neposredni okolici. Odlok določa območje razglasitve, način in omejitve pri gospodarjenju ter opredeljuje nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja.
Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene ekološke funkcije (varovalno, biotopsko, klimatsko) ter socialne funkcije (zaščitno, higiensko – zdravstveno, rekreacijsko, turistično, poučno, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, varovanje kulturne dediščine, estetsko funkcijo).
Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v mestu Sevnica in neposredni bližini bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih in psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo izravnalni ekosistem ekstremom urbanega okolja.
Namen razglasitve je varovanje teh gozdov ter ureditev upravljanja in gospodarjenja z njimi.
II. OBMOČJE RAZGLASITVE
2. člen
Območje, na katerem ležijo gozdovi s posebnim pomenom, tvori zeleni pas okoli mesta Sevnica in v samem mestu. Sestavljajo ga deloma ostanki gozdov med urbanimi oziroma kmetijskimi površinami, deloma pa so to obronki gozdov, ki se širijo proti severu stran od mesta.
Območje, na katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom, obsega naslednje predele:
1. gozd na strmini nad železniško progo proti Zajčji gori, ki leži zahodno in severno nad naseljem Ribniki na površini 5,99 ha,
2. gozd vzhodno od naselja Ribniki, nad cesto proti Zajčji gori in strmima proti cesti Sevnica–Planina na površini 6,99 ha,
3. gozd nad Sevnično z grebenom proti Sv. Roku in na koncu Prvomajske ulice na površini 7,96 ha,
4. gozd nad bazenom na površini 2,43 ha,
5. gozd na Dobravi proti Drožanjski ulici na površini 1,02 ha,
6. gozdna ostanka – skupini drevja, hrasti in okoli Kaučičevega spomenika na površini 0,15 ha,
7. gozd okoli pokopališča na površini 1,42 ha,
8. gozd okoli gradu na površini 3,23 ha,
9. gozd na južnem pobočju nad Gobovcami preko grebena na severno pobočje do ceste na Pečje (Vrtače) na površini 9,56 ha.
Gozdovi, razglašeni za gozdove s posebnim namenom, obsegajo gozdne površine na naslednjih parcelah, v naslednjih katastrskih občinah:
Območje razglasitve je prikazano na kartah TTN in PKN v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka.
III. NAČIN GOSPODARJENJA
3. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, se izvaja gospodarjenje na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije, je pa prilagojeno izjemno poudarjenim ekološkim in socialnim funkcijam teh gozdov. Določajo ga:
– intenzivno in malopovršinsko ukrepanje,
– količina letnega in desetletnega poseka, ki je prilagojena vrstam in poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij,
– višja starost gozdnih sestojev in daljše obdobje pomlajevanja starih gozdov,
– ukrepi varstva in gojenja gozdov, ki so lahko pogostejši in intenzivnejši, kot v gospodarskem gozdu brez omejitev,
– način spravila lesa in vrsta spravilnih sredstev, ki morajo biti prilagojeni rastiščnim razmeram in intenzivnemu malopovršinskemu gospodarjenju,
– ukrepi za ureditev rekreacijske infrastrukture.
4. člen
Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih, ki jih v skladu s 56. členom zakona o gozdovih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje so opredeljene v gozdnogospodarskem načrtu za gospodarsko enoto Sevnica, podrobni ukrepi in omejitve pri gospodarjenju pa so sestavni del izvedbenih gozdnogojitvenih načrtov.
Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih gozdnogojitvenih načrtov obravnavanega območja razglašenih gozdov s posebnim namenom, je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Krajevna enota Sevnica.
5. člen
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, izgradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture) izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec, ki ga lastnik gozda pooblasti.
6. člen
Dodatna dela, povezana s prilagojenim gospodarjenjem za krepitev izjemno poudarjenih neproizvodnih funkcij gozdov (npr. izgradnja in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture) načrtuje, sporazumno z lastnikom gozda Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
Dodatna dela naroča Občina Sevnica, financira jih naročnik, izvajajo pa jih lahko poleg lastnika gozda tudi drugi izvajalci, sporazumno z lastnikom gozda.
IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE
7. člen
Gozdovi v območju razglasitve za gozdove s posebnim namenom so zaščiteni pred spreminjanjem namembnosti.
8. člen
Zaradi varovanja gozdnega prostora in varnosti objektov mora biti vsaka gradnja objektov v neposredni bližini gozda odmaknjena od gozdnega roba za najmanj eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju.
9. člen
Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v neposredni bližini gozda ter vsi ukrepi, ki bi kakorkoli ovirali prost dostop do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način, da se ohrani prost dostop do gozda, do katerega bi bil lahko zaradi posega dostop omejen ali oviran oziroma da se pogoji dostopa do gozda ne poslabšajo.
10. člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali vznemirjalo živalski svet oziroma ogroža funkcije gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja terena in uničenje talnega profila, uničevanje ali poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč in podobno).
11. člen
Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, so prepovedane še naslednje dejavnosti:
– odlaganje smeti in odpadkov,
– kurjenje v gozdu, razen na za to posebno določenih prostorih,
– odnašanje rastlinskega opada iz gozda (steljarjenje),
– nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin, če se s tem ogroža katera koli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija gozdov.
V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITEV
PRI GOSPODARJENJU
12. člen
Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim namenom zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje lastnine, ima lastnik gozda pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave.
Omejitev uživanja lastnine se kaže kot prilagojen dovoljeni posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa ter eventualno opremljanje gozdov z rekreacijsko infrastrukturo.
13. člen
Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico do dodatnega delnega sofinaciranja gojitvenih in varstvenih del s strani države, v skladu z Odredbo o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96 in 82/99) in pravilnikom o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/02).
VI. ODKUP GOZDOV
14. člen
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj, to je Občina Sevnica, dolžna odkupiti.
15. člen
V skladu s 47. členom Zakona o gozdovih ima Občina Sevnica predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom.
16. člen
Odkupna cena se določi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Osnovo za določitev cene predstavlja cenitev sodno zapriseženega cenilca gozdarske stroke.
17. člen
Občina Sevnica odkupuje gozdove na podlagi ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih sredstev za ta namen.
Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbranih ponudb izda Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Krajevna enota Sevnica.
VII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Krajevna enota Sevnica.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljavnost odločbe št. 321-23/85-3 Skupščine občine Sevnica z dne 25. 9. 1987.
Št. 35001-0001/2004
Sevnica dne, 26. aprila 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost