Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci, stran 7169.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01 in 16/02), 3., 4., 64. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 14. redni seji dne 6. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Beltinci
1. člen
V 4. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97) se črta osma alinea.
2. člen
V 5. členu se doda nova deseta alinea
» – gasilstvo,«.
3. člen
V 6. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu stavka doda naslednje besedilo: »ali pa vloži javni kapital v dejavnost oseb zasebnega prava.«
Črta se besedilo drugega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»O izbiri osebe zasebnega prava (podelitev koncesije ali vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava) na podlagi javnega razpisa ali vloge o zainteresiranosti odloči tajnik oziroma pooblaščena oseba občinske uprave z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »koncesiji«, doda besedilo »ali pogodbo o vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava«. Doda se nov drugi stavek z naslednjim besedilom: »Občina Beltinci ima pravico, da iz utemeljenih razlogov, brez posebne obrazložitve in plačila kakršnekoli odškodnine ne izbere nobene izmed zainteresiranih oseb zasebnega prava. Vsaka zainteresirana oseba zasebnega prava mora vlogi priložiti pisno izjavo, v kateri potrdi, da je seznanjena z navedeno pravico občine ter, da iz tega naslova ne bo uveljavljala nobene odškodnine.
Doda se nov peti odstavek z naslednjim besedilom.
»Objekti in naprave za izvajanje gospodarske javne službe, ki se zgradijo z udeležbo javnega kapitala občine in zasebnega kapitala izbrane osebe zasebnega prava, postanejo funkcionalni del javne infrastrukture ter se po prenehanju pogodbenega razmerja prenesejo v javno dobro. Izbrana oseba zasebnega prava objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena ne sme odtujiti ali obremeniti razen v korist Občine Beltinci.«
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se za prvim stavkom, doda nov drugi stavek, z naslednjo vsebino: »Če se te naloge izvajajo na podlagi vlaganj javnih sredstev v dejavnost oseb zasebnega prava in se s pogodbo poverijo v izvajanje zasebni osebi, lahko te naloge opravlja zasebna oseba.«
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, z naslednjo vsebino:
»Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri izvajalcu gospodarske javne službe ali drugi za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
Dejanje dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprav gospodarskih javnih služb se lahko kot javno pooblastilo prenese na izvajalce gospodarskih javnih služb.«
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek z naslednjo vsebino:
»Občinski svet sprejme akt o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Beltinci in imenuje ter razrešuje člane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov sveta traja 5 let.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb, njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta.
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
7. člen
Za zadnjim stavkom drugega odstavka 13. člena se doda nov stavek z naslednjo vsebino: »Občinski svet se lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.«
8. člen
Na koncu prvega stavka 14. člena, se črta pika in nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »prihodkov izvajalcev gospodarskih javnih služb, posojil in drugih virov.«
9. člen
V 15. členu se črta besedilo prvega stavka in se nadomesti z naslednjim: »Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, ki natančneje določajo način in pogoje izvajanja nekaterih gospodarskih javnih služb iz tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98).
10. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2004-14-213/III
Beltinci, dne 6. maja 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.