Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2204. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia, stran 5883.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 22. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia
I
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia (v nadaljnjem besedila: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center IUP d.o.o. Celje pod št. 078/02 v septembru 2003.
Ureditveno območje ZN se nahaja severno od strnjenega naselja Arja vas in vzhodno od glavne ceste I. reda Velenje–Arja vas ter meri 5,82 ha. Površine so namenjene prostorskim ureditvam za potrebe proizvodnje Mlekarne Celeia vključno z gradnjo novih objektov, ureditvijo prometnih površin in dograditvijo komunalne in energetske infrastrukture.
II
Predlog akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni predlog podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče dne 19. 5. 2004 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Petrovče. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na predlog ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se ZN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo ZN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00007/2002 0002/02
Žalec, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.