Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2203. Pravilnik za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, stran 5881.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 13. seji dne 11. marca 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarno-socialnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Žalec, imajo v Občini Žalec sedež ali so njihovi člani občani Občine Žalec.
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
3. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
4. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
5. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
6. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec oziroma delujejo na njenem območju,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Žalec, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Žalec (najmanj 20% vsega članstva),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
7. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju socialno–humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje letnih programov.
8. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava obravnavala vloge.
9. člen
Nepopolne vloge se s sklepom direktorja občinske uprave zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
10. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Žalec.
11. člen
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
12. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
13. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občine.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
15. člen
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in programov:
Neprofitni izvajalci na področju socialno – humanitarnih dejavnosti:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Žalec, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Žalec,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.
Točkovno vrednotenje posameznih področij redne dejavnosti javnega zavoda, organizacije ali društva, ki ima sedež v Občini Žalec ali imajo svoj sedež izven območja Občine Žalec, so občani Občine Žalec njihovi člani ali prejemajo njihovo pomoč in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovnih aktih.
Program dela za tekoče leto             20 točk
Število članov:
– do 50 članov                    5 točk
– 50 do 100 članov                 10 točk
– nad 100 članov                  15 točk
Društva s sedežem v Občini Žalec          50 točk
Društva, ki nimajo sedeža v Občini Žalec,
če izkažejo, da je več kot 20% registriranih članov
društva iz območja Občine Žalec           10 točk
Organizacija predavanja za svoje člane        5 točk
Organizacija predavanja za širše okolje       10 točk
Strokovni izlet, ekskurzija             5 točk
Organiziranje prireditve v Občini Žalec       10 točk
Izdaja glasila, biltena               10 točk
Društva lahko dosežejo skupno           150 točk
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki so sestavni del pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
16. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-00001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.