Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2199. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec, stran 5872.

Na podlagi 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) ter 16. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 11. marca 2004 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec
1. člen
S tem odlokom (koncesijski akt) določa Občina Žalec vsebinske, organizacijske in prostorske pogoje izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja javnih parkirnih površin (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
Določajo se pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe ter uporabnikov storitev, viri financiranja, pogoji in postopek za oddajo gospodarske javne službe v izvajanje (koncesijski akt).
Odlok določa tudi način izvajanja nadzora in druge pogoje, ki so za celovito izvajanje v tem členu navedene gospodarske javne službe potrebni.
Posamezne zahteve se natančno opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
2. člen
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, kateri se podeli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije, in sicer je to Občina Žalec.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s tem aktom. V primeru neskladja med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom, veljajo določila koncesijskega akta.
3. člen
Gospodarska javna služba na področju urejanja javnih parkirnih površin, ki je predmet koncesije, je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba, ki obsega:
– upravljanje in urejanje javnih parkirnih površin (vzdrževanje, čiščenje, odstranjevanje snega, vzdrževanje zelenic, drevja …), ki so na zemljiščih v lasti Občine Žalec, za kar se zagotavlja monopol,
– urejanje opreme, pripadajoče javnim parkirnim površinam, ki so na zemljiščih v lasti Občine Žalec, za kar se zagotavlja monopol,
– urejanje opreme za regulacijo prometa na javnih parkirnih površinah,
– zagotavljanje spoštovanja predpisov, reda in varnosti (pravilno parkiranje, plačevanje parkirnine…) in izvajanje sankcij, za katere je po zakonu in odloku pooblaščen občinski redar (priklepanje lisic, zaračunavanje stroškov priklenitve in odstranitve lisic…), in sicer na vseh javnih parkirnih površinah in tudi ostalih javnih površinah, ki so pod nadzorom (tretji odstavek tega člena), za kar se zagotavlja monopol,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil, in sicer na vseh javnih parkirnih površinah in tudi ostalih javnih površinah, ki so pod nadzorom (tretji odstavek tega člena) in
– druge dejavnosti, ki po svoji vsebini spadajo v okvir urejanja cestnega prometa in zagotavljanje spoštovanja predpisov, reda in varnosti na javnih površinah, ki so pod nadzorom (tretji odstavek tega člena).
Gospodarska javna služba, določena s tem odlokom, se izvaja na območju Občine Žalec v skladu z odlokom o ureditvi cestnega prometa, odlokom o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec ter zakoni in ostalimi veljavnimi področnimi akti.
Seznam javnih parkirnih površin in nadzorovanih javnih površin izdela in vodi Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec. V okvir izvajanja nalog gospodarske javne službe iz tega odloka ne spadajo površine, ki so v lasti države, oziroma drugih fizičnih in pravnih oseb.
Definicijo javnih parkirnih in ostalih javnih površin, opreme, pravilnega parkiranja…, določajo področni zakoni in odloki lokalne skupnosti.
4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe (koncesionar) ima javno pooblastila:
– za priklenitev in odstranitev lisic na vozilo, ki je nepravilno parkirano ter posledično obračun stroškov,
– za izdajo odredbe o odvozu nepravilno parkiranega vozila ter za odvoz le-tega z javnih površin ter posledično obračun stroškov,
– izdajo dovoljenja za uvoz v cono, kjer je vožnja vozil prepovedana oziroma omejena (modra cona, peš cona …),
– izdajo obvestila o prekršku, če je vozilo nepravilno parkirano na javni površini,
– izdajo obvestila o prekršku za vsa ostala, z odlokom o ureditvi cestnega prometa in odlokom o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec, prepovedana ravnanja povzročiteljev, storjena na območju nadzorovanih javnih površin.
5. člen
Gospodarska javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka ter koncesijske pogodbe.
Za izvajanje gospodarske javne služne iz tega odloka se podeljuje ena koncesija.
Za izvajanje nalog v okviru gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka Občina Žalec zagotavlja monopol.
6. člen
Dobo, za katero se podeljuje koncesija, predlaga koncesionar v ponudbi in je odvisna od njegovih vlaganj in pričakovane donosnosti naložb. V nobenem primeru pa doba ne more biti krajša od pet let in ne daljša od deset let.
Višino letne koncesijske dajatve predlaga koncesionar s ponudbo in se revalorizira enkrat letno, januarja, skladno z uradno objavljenim letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Višina koncesijske dajatve je odvisna od priznane cene storitev koncesionarja. S spremembo cene storitev se lahko spremeni tudi višina koncesijske dajatve. Sprememba se določi z aneksom k pogodbi o koncesiji. V primeru, da aneks ni podpisan v roku 60 dni od spremembe cene lahko koncedent enostransko odstopi od koncesijske pogodbe. Občina Žalec lahko, v upravičenih primerih, koncesionarja oprosti plačevanja koncesijske dajatve.
7. člen
Občina Žalec bo predala koncesionarju v upravljanje vse objekte in naprave na javnih parkirnih površinah in vso obstoječo opremo. O tem se izdela natančen seznam in prevzemni zapisnik, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
8. člen
Interesenti za pridobitev koncesije, ki je predmet tega odloka, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in, da imajo za to pridobljena potrebna dovoljenja in soglasja pristojnih organov,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da razpolagajo s potrebnimi minimalnimi prostorskimi in tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti (avtomobil za odvoz nepravilno parkiranih vozil, 5 lisic ustrezne kvalitete …),
– da predlagajo dobo, za katero so pripravljeni prevzeti koncesijo,
– da ponudijo višino koncesijske dajatve,
– da predlagajo višino varščine,
– da predložijo poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen storitev, z določeno dobo veljavnosti cen enega do dve leti, ter določeno ponudbeno višino vloženih lastnih sredstev ponudnika v koncesionirano gospodarsko javno službo,
– da predložijo reference.
9. člen
Občina Žalec ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske javne službe s svojimi predpisi,
– pravico nadzora nad cenami storitev iz koncesije,
– nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav,
– verifikacije letnega gospodarskega načrta koncesionarja v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarske javne službe.
Posebne pravice Občine Žalec, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka takšna določba je nična.
10. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– obvezna uporaba storitev koncesionarja, za katere se zagotavlja monopol,
– obveznost plačila za storitve koncesionarja, če je tako določeno s predpisi,
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in drugih prisilnih predpisov, ki urejajo področje gospodarske javne službe,
– pravico pritožbe pri pristojnih organih, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin…).
11. člen
Koncesionar je dolžan:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje gospodarske javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti mora upoštevati sprejete predpise, standarde in normative,
– zagotavljati storitve vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
– izvajati koncesionirano dejavnost po lastni presoji, na podlagi izrecnega naročila občine ali na podlagi akta pristojnega državnega organa (policija, inšpekcijske službe …),
– za koncesionirano gospodarsko javno službo voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– pristojnim organom koncedenta omogočiti strokovno-tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju koncesionirane gospodarske javne službe.
Za dejavnost koncesionirane gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ Občine Žalec ima pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
12. člen
Gospodarska javna služba iz tega odloka se financira iz naslednjih virov:
– plačilo uporabnikov storitev za uporabo parkirnih površin (taks in tarif), plačilo za priklepanje lisic in za odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– dotacije,
– donacije in
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ Občine Žalec, in sicer pred uporabo sredstev za financiranje gospodarske javne službe.
Občina Žalec iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev javnih parkirnih površin za funkcijo (razširitev, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz virov določenih s tem odlokom.
13. člen
Cene storitev urejanja javnih parkirnih površin, priklepanja lisic in odvoza nepravilno parkiranih vozil se določajo na podlagi ekonomskega izračuna, predlagane odprte kalkulacije in zajetja vseh stroškov.
Cene storitev, za katere koncedent zagotavlja monopol, oziroma za katere ima koncesionar javno pooblastilo, sprejme Občinski svet občine Žalec na predlog župana in lahko vsebujejo dobiček ter koncesijsko dajatev, določeno s koncesijsko pogodbo.
Cene storitev, za katere se ne zagotavlja monopol ali ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
Občina Žalec pokriva morebitno razliko med priznano in dejansko ceno za storitev, za katere se cena ne oblikuje prosto.
14. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 6 mesecev po vloženi pisni odpovedi koncesionarja.
15. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s sprejetimi načeli, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– če gre za uporabo cen storitev koncesije v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, koncesionarju pa mora vrniti vložena sredstva.
O odvzemu koncesije odloča Občinska uprava občine Žalec. O ugovoru zoper odločitev o odvzemu odloča župan Občine Žalec.
16. člen
Z odkupom koncesije, koncesijsko razmerje preneha tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo. O odkupu in prevzemu koncesije določa občinski svet na predlog župana.
17. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora poravnati.
18. člen
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe pridobi koncedenta na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsebovati mora vse elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis ne more biti krajši kot trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in informacije:
– obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
– minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji za pridobitev koncesije,
– gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt) s predlogom koncesijske dajatve, ponudbenega vložka lastnih sredstev v koncesionirano dejavnost in časa za katerega se želi pridobiti koncesija,
– višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah, če v primeru izbire varščina ni v roku vplačana,
– kriterij za izbiro izvajalca (koncesionarja) in organ, ki bo izbral,
– opis in vsebina razpisne dokumentacije,
– kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva in informacije,
– rok in način prijave ter naslov.
20. člen
O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v upravnem postopku odloča Občinska uprava občine Žalec.
V postopku izbire koncesionarja se upošteva naslednji kriterij:
– kvaliteta predloženega poslovnega načrta, ki se oceni glede na ponujeno višino vloženih lastnih sredstev ponudnika v koncesionirano gospodarsko javno službo (30%),
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter cena storitev (30%),
– višina predlagane koncesijske dajatve (20%),
– dosedanje reference ponudnika (10%), ter
višina jamstva (varščine) za uspešnost izvajanja gospodarske javne službe (10%).
Organ pristojen za izbiro najugodnejšega ponudnika je posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec in jo sestavlja 5 članov.
Komisija za izbiro lahko odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka določen ali nedoločen čas.
Izbira se lahko opravi tudi, če se prijavi le eden ponudnik.
O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan Občine Žalec. Njegova odločitev je dokončna.
Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan Občine Žalec.
21. člen
Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti na transakcijski račun Občine Žalec t.i. »varščino za koncesije« v višini, ki jo je ponudil v prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Minimalna varščina za koncesijo je 500.000 tolarjev. Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot 15 dni po njeni vročitvi.
Če izbran koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Občini Žalec poravnati vso povzročeno škodo.
V primeru iz prejšnjega odstavka komisija za izbiro odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.
22. člen
Občina Žalec obrestuje varščino s temeljno obrestno mero.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe, zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se varščina izplača pri odkupu ali prevzemu koncesije.
Občina Žalec s svojim premoženjem jamči za varščino.
23. člen
V primeru, da občina zaradi krivdnih razlogov na strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v njeno korist.
Občinske uprava lahko na podlagi vloge koncesionarja odloči, da se izplača del ali celotna varščina, vendar brez obresti. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.
24. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Finančni nadzor glede izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, pa opravlja pooblaščeni delavec Občinske uprave občine Žalec.
25. člen
Do podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe se gospodarska javna službe iz tega odloka izvaja tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
26. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzroči uporabnikom in drugim pravnim ali fizičnim osebam.
27. člen
Najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka mora Občina Žalec razpisati koncesijo za gospodarsko javno službo v obsegu, kot izhaja iz tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 34401-00005/2004 0002 05
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.