Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2198. Odlok o ureditvi cestnega prometa, stran 5865.

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02, 67/02) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 11. marca 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na celotnem območju Občine Žalec (v nadaljevanju: OŽ) določi prometna ureditev, postopek in način dela občinskih redarjev in občinske inšpekcije pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– pristojni organ; je organ Občinske uprave OŽ, pristojen za področje prometa,
– ožje mestno središče; je območje, ki je na jugu omejeno z Levstikovo ulico, z mejo med stanovanjskim in poslovno-stanovanjskim delom (občina), z železniško progo Dravograd-Celje in severnim robom območja proizvodnih dejavnosti (mešalnica krmil, Hmezad Export-Import, Coca-cola). Na Vzhodu območje omejuje zahodni rob pokopališča, na severu Stritarjeva, Hausenbichlerjeva in Cankarjeva cesta ter Oničeva ulica, na Zahodu pa Aškerčeva z delom Savinjske ceste in Prešernova ulica, (grafični prikaz območja je sestavni del tega odloka),
– prometna konica; je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.30 do 8.30 zjutraj in od 14. do 15.30 popoldne, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice,
– dostavni čas; je čas med 6. in 9.30 uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave,
– lisice; so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,
– pajek; je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– intervencijska vozila; so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb,
– parkirni listek OŽ; je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja, ki ga izda OŽ,
– parkirna ura; je naprava za označitev časa prihoda in trajanja parkiranja,
– glavne mestne vpadnice; so naslednje ceste: Savinjska cesta, Celjska cesta, Ulica Savinjske čete, Ulica Heroja Staneta,
– posebna prevozna sredstva; so bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki), ki omogočajo gibanje hitrejše od hoje pešca, a se ne štejejo za vozila,
– počitniška prikolica; je priklopno vozilo s posebnim ohišjem in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v zakonu o javnih cestah.
II. PROMETNA UREDITEV
3. člen
Generalne prometne usmeritve na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
1. Omejitve uporabe ceste
4. člen
Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet tovornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.
Dovoljenje za promet teh vozil na območju ožjega mestnega jedra izda pristojni organ, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
5. člen
Na glavnih mestnih vpadnicah ter na cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, je v času jutranje in popoldanske prometne konice prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev.
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za promet teh vozil na območju prejšnjega odstavka tega člena samo v primeru, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom in to le v primerih, ko je uporaba teh vozil v času prometne konice nujna.
Za izdajo dovoljenja se plača taksa. Višino takse na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
6. člen
Na cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil. V dovoljenju se določijo pogoji.
7. člen
Omejitve iz 4. in 5. člena tega odloka ne veljajo za intervencijska vozila, avtobuse lokalnega, primestnega in pogodbenega prevoza, komunalna vozila in za vozila, ki izvajajo redno vzdrževanje cest.
8. člen
Na območju ožjega mestnega središča je v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih vozil, dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita. Če ima avtošola sedež v ožjem mestnem središču, je dovoljen začetek in konec vožnje tudi v času prometnih konic.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
9. člen
Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov, lahko pristojni organ omeji uporabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali promet v celoti.
Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin tudi na podlagi javnega poziva zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobnega.
10. člen
Kdor potrebuje omejitev rabe ceste zaradi gradbenih del, prireditev in podobnega, mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Uporaba ceste in njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj, najpozneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe ceste o tem obvestiti upravljavca ceste in policijo.
Vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec ali investitor gradbenih del vložiti na pristojni organ najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja.
Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna sprememba prometne ureditve, lahko pristojni organ zahteva, da vlagatelj predloži elaborat prometno – tehnične ureditve v času omejene uporabe ceste. Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja. Elaborat potrdi pristojni organ.
Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni predlagano prometno ureditev.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
2. Ureditev mirujočega prometa
11. člen
Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča javnih cest.
Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila.
12. člen
Parkiranje na javnih prometnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet.
Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna iz prometnega znaka.
Najdaljši dovoljeni čas parkiranja na javnih površinah znaša 24 ur.
13. člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja omejen, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
Za označitev časa prihoda se uporabljajo parkirne ure ali parkirni listki. Način označitve časa prihoda je razviden s prometnega znaka.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
14. člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja omejen, so vozila stanovalcev s teh območij z dovoljenjem pristojnega organa lahko parkirana tudi preko časa omejitve, navedene na prometnem znaku, vendar ne dalj kot 24 ur.
Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen, se lahko izda le po eno dovoljenje za parkiranje na gospodinjstvo. Prosilec oziroma upravičenec mora imeti stalno bivališče na tem območju. Dovoljenje se praviloma izda za parkirno površino v neposredni bližini naslova stalnega bivališča upravičenca.
15. člen
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke,
– postavljati posode za zbiranje odpadkov ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
16. člen
Občinski svet z izvedbenim predpisom določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja.
Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačevati na z izvedbenim predpisom določen način.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
17. člen
Pristojni organ lahko z izvedbenim predpisom določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za parkiranje službenih vozil državnih organov, ki so last državnih organov.
Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
Za uporabo parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena se plačuje taksa. Višino takse na predlog strokovne službe sprejme Občinski svet.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki brez posebnega dovoljenja za parkiranje iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim uporablja parkirne površine iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja vozil, ki so označena s parkirno karto za invalide.
Parkiranje na parkirnih površinah za invalide je dovoljeno le s predpisano parkirno karto za invalide.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
19. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest, ki so v času dostave namenjena izključno uporabi za potrebe izvajanja dostave z dostavnimi vozili.
V dostavnem času je parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega odstavka tega člena prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
20. člen
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja avto taksi vozil s posebnim dovoljenjem.
Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avto taksi vozila je dovoljeno le s posebno oznako avto taksi vozilu.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
21. člen
Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izvajajo javna pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo (ali prevzemajo) otroke v vzgojno varstvene ustanove in osnovne šole.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena se lahko določijo le za kratkotrajno parkiranje, ki glede na vrsto opravka, lahko traja do največ 30 min.
22. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
Pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest za turistične avtobuse, s katerim se opravlja ogled mestnih znamenitosti.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
23. člen
Bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik priklopnega vozila ali počitniške prikolice, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
24. člen
Ustavitev in parkiranje na pločniku oziroma na stezi za pešce, na kolesarski stezi ter na obcestni zelenici ali v drevoredu je prepovedano.
Ustavitev in parkiranje na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom, je prepovedano.
Parkiranje je prepovedano tudi:
– na javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo povzročalo oviro v prometu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo oviralo ali onemogočalo dostop do hidranta,
– pred vhodi v stavbe, če bi parkirano vozilo oviralo ali onemogočalo dostop,
– pred uvozom za vozila v garaže, dvorišča in podobno,
– na način tako, da parkirano vozilo zaseda več kot eno označeno parkirno mesto,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zmanjševalo preglednost križišča ali peš prehoda,
– na mestih, kjer bi parkirano vozilo zakrivalo prometno signalizacijo,
– na vozišču javnih cest izven naselja.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
3. Območja za pešce
25. člen
Območja za pešce na predlog strokovne službe določi občinski svet.
Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti iz 26. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
26. člen
Na območjih za pešce je dovoljen promet vozil, če gre za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– občinskega redarstva,
– reševalne službe, gasilske službe,
– vzdrževanja cest,
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest, zimske službe.
27. člen
Na območjih za pešce je z dovoljenjem pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– Avto taksi prevozov,
– Servisnih dejavnosti, gradbenih del,
– Protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– Komunalnih storitev,
– Prireditev,
– Javnih poštnih storitev,
– Varovanja premoženja in oseb,
– Zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu,
– Veterinarske službe,
– Sanitarno-higienske službe.
V dovoljenju se določijo pogoji.
28. člen
Vozila stanovalcev s stalnim prebivališčem na območju za pešce ter pravnih oseb in samostojnih podjetnikov-posameznikov, ki imajo sedež na tem območju, lahko s posebnim dovoljenjem pristojnega organa, to območje le prevozijo do lastnega parkirnega mesta ali garaže.
Voznikom iz prvega odstavka tega člena je dovoljena tudi kratkotrajna ustavitev neposredno pred naslovom na katerega se glasi dovoljenje, za najnujnejši čas, potreben za nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje in izstopanje potnikov.
29. člen
Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s kolesi in uporaba posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik kolesa ali uporabnik posebnega prevoznega sredstva, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
30. člen
Dostava na območju za pešce se z dovoljenjem pristojnega organa opravlja v dostavnem času.
Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, dovoli dostavo tudi izven dostavnega časa s posebnim dovoljenjem, v katerem se določijo pogoji.
Zaradi razkladanja in nakladanja stvari ne sme biti ogrožen ali oviran promet pešcev.
Takso za izdajo dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju z njim ali ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki opravlja dostavo na območju za pešce brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju z njim, odgovorna oseba pravne osebe za z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
31. člen
Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z vozili.
Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 26. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
4. Območje umirjenega prometa
32. člen
Območja umirjenega prometa določi pristojni organ.
Na območjih umirjenega prometa imajo prednost pešci, dovoljena pa je tudi igra otrok na vozišču.
Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno ustavijo in prepustijo prednost pešcem, otrokom in drugim udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega prometa prednost (do 5 km/h).
5. Območja omejene hitrosti
33. člen
Če je zaradi gostote prometa pešcev in kolesarjev ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, lahko pristojni organ določi naselje ali del naselja kot območje omejene hitrosti.
V območjih omejene hitrosti, hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
6. Udeležba živali v prometu
34. člen
Uporaba vprežnih vozil je na območju ožjega mestnega središča in mestnih vpadnic dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil in vprežnih živali brez nadzora.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
35. člen
Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste in druge javne prometne površine le s posebnim dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec ali vodnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
36. člen
Domače živali (psi, mačke, drobnica in večje živali) so lahko na javnih prometnih površinah le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce, se sme voditi po javnih prometnih površinah le na vrvici.
Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih stezah in poteh je prepovedano.
Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površinah morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto ali na drugo javno prometno površino.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
7. Druge obveznosti udeležencev v cestnem prometu
37. člen
Pristojno organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na avtobusno postajo Žalec in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na Avtobusno postajo Žalec in z nje, uporabljajo le določene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretočnosti prometa.
Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne.
Pristojni organ je dolžan o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
III. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
38. člen
Prometno signalizacijo cest sestavljajo:
– prometni znaki,
– označbe na vozišču,
– svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
– drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in okvar vozišča,
– turistična in druga obvestilna signalizacija.
39. člen
Prometno opremo cest sestavljajo:
– oprema za označevanje robov vozišča,
– oprema za vodenje in kanaliziranje prometa v območju del na cesti, drugih ovir ali okvar vozišča,
– varnostne in varovalne ograje,
– oprema za fizično preprečevanje dovoza na določene prometne površine (zapornice, količki, pogrezni stebriči, cvetlična korita, itd.),
– prometna ogledala,
– proti parkirne ovire,
– ovire za umirjanje prometa,
– stojala za kolesa,
– označbe za potrebe zimske službe,
– tehnični ukrepi, sredstva in naprave za izboljšanje prometne varnosti,
– posebne svetilke za osvetljevanje prehodov za pešce,
– cestna razsvetljava in naprave, potrebne za njeno delovanje,
– naprave za evidentiranje prometa,
– naprave za nadzor prometa,
– naprave za dajanje zvočnih signalov osebam s prizadetim vidom,
– naprave za dajanje taktilnih signalov služno prizadetim osebam,
– tipke za pešce na samopostrežnih peš prehodih,
– javne parkirne ure,
– naprave za dajanje zvočnih in taktilnih signalov za osebe z okvaro vida in sluha,
– naprave in oprema, potrebna za delovanje svetlobno signalnih naprav in signalizacije s spremenljivo vsebino,
– naprave in oprema za ugotavljanje vremenskih pogojev na cesti.
40. člen
Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah je last Občine Žalec.
Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda pristojni organ. Nalog ni potreben, če gre za označitev ovire v prometu, ki jo je treba označiti po predpisih, ki urejajo cestni promet.
Prometno signalizacijo in prometno opremo na občinskih cestah lahko postavljajo, spreminjajo, vzdržujejo in odstranjujejo le fizične in pravne osebe, ki so za to pooblaščene s strani Občine Žalec.
Prepovedano je poškodovati, odstraniti oziroma zakriti prometno signalizacijo ali spreminjati njen pomen ter poškodovati ali odstraniti prometno opremo ali spremeniti njeno funkcijo.
Inšpektor lahko odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme, ki ni postavljena po nalogu iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim, oziroma odredi ukrepe za vzpostavitev normalne funkcije prometne signalizacije in prometne opreme v zvezi s četrtim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
41. člen
Na območju vzdolž vozišča ceste, ki je določeno za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter v polju preglednosti, je prepovedano postavljati table, napise in objekte ali naprave za slikovno ali zvočno oglaševanje ter predmete ali karkoli, kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje vidnosti prometne signalizacije in funkcije prometne opreme ali odvračalo pozornost voznikov oziroma zmanjševalo preglednost, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
42. člen
Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemente oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno dodajati ničesar, kar ni v zvezi z njo, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA OBČINSKIH REDARJEV PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI VOZILI
43. člen
Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, občinski redarji izvajajo ukrepe po zakonu o varnosti cestnega prometa in tem odloku.
Pooblastila in dolžnosti občinski redarjev pri izvajanju njihovih nalog so urejena v posebnem odloku.
44. člen
Občinski redarji lahko sodelujejo pri izvedbi prireditev, ki potekajo na območju občine Žalec. Stroške njihovega sodelovanja krije organizator prireditve.
45. člen
V okviru svojih pooblastil občinski redarji opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na:
– javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet,
– območjih za pešce,
– območjih umirjenega prometa,
– javnih parkirnih površinah,
– poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– javnih zelenih površinah, otroških igriščih in drevoredih,
– drugih javnih površinah.
1. Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil
46. člen
Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila s pajkom, če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro, ki ogroža druge udeležence v cestnem prometu.
Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro, ki ogroža druge udeležence v cestnem prometu v primeru, da je parkirano:
– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale,
– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu,
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom,
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 m od najbližnjega roba vozišča prečne ceste,
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m,
– na kolesarski stezi ali kolesarskem pasu,
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvorišča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta ali zemljišč,
– tako, da onemogoča vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte, na intervencijske poti in podobno,
– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil,
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavitev izrecno prepovedana s predpisano označbo na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno tablo, na kateri je simbol pajka, na območju razvrstilnih pasov pred križiščem,
– tako, da onemogoča odvijanje prometa tirnih vozil,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od njega,
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer,
– na posebnem prometnem pasu za vozila mestnega javnega prevoza potnikov,
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračališču,
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta,
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s predpisano parkirno karto,
– tako, da preprečuje normalno funkcioniranje ali onemogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije,
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnim parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobno,
– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 m.
Občinski redar odredi tudi odvoz nepravilno parkiranega vozila, na katerega so priklenjene lisice, če ga voznik ni odstranil v roku, ki je določen s tem odlokom.
47. člen
Odvoz parkiranega vozila iz 46. člena tega odloka opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec odvoza).
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najemnika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen.
Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.
Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stroške varovanja vozila na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
48. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz.
Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
49. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
50. člen
Občinski redar mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti policijo.
Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
2. Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih vozil
51. člen
Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom, občinski redar odredi priklenitev lisic.
Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 17. in 20. člena tega odloka in nima ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake pristojnega organa.
Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na površinah iz 16. člena tega odloka, če zanj ni bila plačana predpisana parkirnina.
52. člen
Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.
Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).
53. člen
Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena tega odloka občinski redar namesti pisno obvestilo o prekršku.
Poleg pisnega obvestila o prekršku mora občinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu, prilepiti tudi pisno opozorilo za voznika, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premikati, dokler lisice niso odstranjene.
54. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, na katerega se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
55. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
56. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic na predlog strokovne službe sprejme občinski svet.
57. člen
Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.
Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, občinski redar odredi odvoz vozila na varovan prostor.
58. člen
Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v eni uri po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.
59. člen
Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.
Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku stroškov iz 56. člena tega odloka.
60. člen
Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.
Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katero so bile pritrjene lisice.
V. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
61. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žalec (v nadaljevanju: svet), skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in izobraževanjem udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva in sodeluje s sredstvi obveščanja,
– organizira vzgojno-preventivne akcije, razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne službe,
– sodeluje skupaj z Republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju državnega in mednarodnega sodelovanja,
– sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz drugih občin in republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje v Svetu za varnost državljanov Občine Žalec,
– organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo in vodi evidenco izdelanih načrtov.
62. člen
Sredstva za delovanje sveta zagotavlja Občina Žalec in se določijo s proračunom.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
63. člen
Svet je ustanovljen s statutom Občine Žalec.
Svet sprejme poslovnik o svojem delu.
64. člen
Strokovno-tehnična in administrativna dela za potrebe sveta opravlja občinska uprava.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
Občinski svet sprejme izvršilne predpise iz 3., 4., 5., 16., 17., 25. 30., 47. in 56. člena tega odloka najpozneje v enem letu po uveljavitvi odloka.
66. člen
Posamezne upravne akte v zvezi z dovolitvijo prometa tovornih vozil v ožjem mestnem središču, parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih, parkiranja na javnih parkirnih mestih, prevozov znotraj območij za pešce in opravljanja dostave na območjih za pešce, je treba uskladiti z določili tega odloka najpozneje v enem letu po uveljavitvi odloka.
67. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-00004/2004 0002 05
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.