Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2197. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žalec, stran 5864.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 11. marca 2004 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žalec
1. člen
S tem odlokom se določi način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh sredstev, ki jih bo Občina Žalec (v nadaljevanju: občina) pridobila na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
NAČIN IN POSTOPEK DOLOČITVE SEZNAMA UPRAVIČENCEV
2. člen
Za vodenje postopka in sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in določitve višine zneska vračila župan občine imenuje posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi predlog seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Osnova za seznam je predložena dokumentacija, s katero razpolagajo občina, krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe.
Komisija je pristojna, da na podlagi predloženih listin in verodostojnih dokumentov uvrsti fizično osebo na seznam upravičencev. O pritožbah in ugovorih upravičencev zoper delo komisije in vodenje postopka ter uvrstitev odloči župan občine.
3. člen
Občina Žalec z javnim pozivom pozove upravičence in določi datum začetka sprejema vlog kot zahtevkov za vračilo vlaganj. Upravičenci morajo komisiji najkasneje v dveh mesecih od določenega datuma posredovati zahtevek za vračilo vlaganj.
Zahtevku na posebnem obrazcu za vračilo vlaganj mora upravičenec priložiti vsa dokazila o vlaganjih in višini vlaganj (pogodbe, račune, položnice, virmane ali druge verodostojne listine ali dokumente, ki dokazujejo neposredna in izključna vlaganja v telekomunikacijsko omrežje). Obrazec bo na voljo v posameznih krajevnih skupnostih in Občini Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec ter spletnih straneh občine.
Kolikor vlagatelj zahtevka za vračilo vlaganj ni tudi podpisnik pogodbe o vlaganju, ki je temelj za začetek postopka, mora zahtevku priložiti pisno in overjeno pooblastilo podpisnika pogodbe. V primeru, da je podpisnik pogodbe že pokojni, upravičenec predloži sklep o dedovanju in morebitno overjeno pooblastilo sodedičev za vložitev zahtevka.
V primerih, ko so krajevne skupnosti sovlaganja v razvoj telefonije izpeljale z združenimi sredstvi občanov, so krajevne skupnosti dolžne komisiji oziroma upravičencem predložiti vso dokumentacijo s katero razpolagajo in nuditi komisiji pomoč v postopku.
4. člen
Komisija po končanem postopku zbiranja in analize zahtevkov oblikuje predlog seznama oseb, ki imajo po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pravico nastopati kot dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina tak seznam komisije objavi na oglasni deski Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5 in na spletni strani občine.
Na seznam lahko osebe, ki izkažejo pravni interes podajo pripombe in dopolnitev v roku 8 dni od objave seznama.
Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena občina vloži zahtevek pri pristojnem organu, ki ga določa zakon.
5. člen
Župan Občine Žalec najkasneje v roku 60 dni po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena zakona na oglasni deski in spletnih straneh občine objavi seznam dejanskih končnih upravičencev.
UGOTAVLJANJE SORAZMERNEGA DELEŽA VRAČIL
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb zakona.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
POGOJI IN ROKI VRAČANJA
7. člen
Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na seznamu.
Občina bo upravičencem začela vračati sredstva v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina bo objavila začetek vračanja na oglasni deski občine in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Upravičenec ali skupina upravičencev lahko z overjeno enostransko pisno izjavo odločijo, da se znesek vračil, ki jim pripada neposredno vloži in investira v komunalno infrastrukturo ali v opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Žalec.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopka in stroški po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Občine Žalec.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni organi, ki jih določa zakon in Nadzorni odbor občine Žalec.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 345500-001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ, dipl. ek. l. r.