Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2164. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, stran 5808.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46, 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se za 19. členom doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(prenos blaga iz druge države članice v Slovenijo)
(1) Če davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, prenese blago iz svojega podjetja v Slovenijo, se tak prenos blaga šteje za pridobitev blaga v Sloveniji.
(2) Če davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici prenese blago iz svojega podjetja v Slovenijo svojemu poslovnemu partnerju (komisionarju, konsignatarju), se tak prenos šteje za dobavo blaga v njegovi državi članici oziroma za pridobitev blaga v Sloveniji.
(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora davčnemu organu prijaviti, da pridobiva blago znotraj Skupnosti v skladu z 58. členom ZDDV ter kot tuj davčni zavezanec pridobiti identifikacijsko številko za DDV v skladu z 59. členom ZDDV.«.
2. člen
V 21. členu se dodajo nov prvi do četrti odstavek, ki se glasijo:
»(1) DDV se ne obračunava in ne plačuje od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago.
(2) DDV se ne obračunava in ne plačuje tudi od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, če je prodajalec fizična oseba, mali davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki pri nabavi prevoznega sredstva, ki ga dobavijo v Slovenijo, niso imeli pravice do odbitka vstopnega DDV v svoji državi.
(3) DDV se obračunava in plačuje od rabljenega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v svoji državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 31.a člena ZDDV. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo izkaže DDV v obračunu DDV.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-RPS, ki je priloga XXVI pravilnika in je njegov sestavni del. Brez predložitve obrazca DDV-RPS, ki ga potrdi pristojni davčni organ, se rabljenega prevoznega sredstva, ki je pridobljeno iz druge države članice ne sme registrirati. Oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-RPS.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane nov peti odstavek, se besedilo: »Rabljeno prevozno sredstvo, pridobljeno znotraj Skupnosti,« nadomesti z naslednjim besedilom: »Rabljeno prevozno sredstvo po tem členu«.
3. člen
V 22. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obrazca DDV-NPS-P1 in DDV-NPS-P2 se izpolnita v treh izvodih (za pridobitelja, davčni organ in registracijski organ).«.
Dosedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.
4. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku doda naslednje besedilo:
»Obrazec DDV-NPS-D1 se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, dobavitelja in davčni organ), v štirih izvodih pa se izpolni le, če se obrazec potrebuje za registracijski organ.«.
5. člen
V 28. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Davčni organ vodi o davčnih zastopnikih posebno evidenco.«.
Dosedanji osmi odstavek postane nov deveti odstavek.
6. člen
V 59. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Med storitve gradnje, obnove in popravila stanovanjskih objektov se, ne glede na uvrstitev tovrstnih storitev v standardno klasifikacijo dejavnosti, uvršča tudi vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec storitve.«.
Dosedanji šesti odstavek postane nov sedmi odstavek.
7. člen
V 66. členu se črta besedilo: »če jo opravljajo na podlagi koncesije,«.
8. člen
V 81. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Znesek depozita ni predmet DDV, ne glede na to, kdo depozit da oziroma ga sprejme.
(4) Pri depozitih se šteje, da finančno storitev opravi oseba, ki da depozit. Če da depozit davčni zavezanec, ki ne opravlja finančnih storitev kot svojo dejavnost ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec se šteje, da je finančna storitev opravljena občasno.
(5) Obresti od depozitov so oproščene plačila DDV. Če da depozit mali davčni zavezanec ali fizična oseba, obresti od depozitov niso predmet DDV.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek.
9. člen
V 85. členu se za besedo »prevoza« doda besedilo: »ali drugim ustreznim dokumentom«, beseda »katere« pa se nadomesti z besedo »katerega«.
10. člen
V 86. členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi: »(izvoz blaga in storitve iz 13. točke 31. člena ZDDV)«.
V desetem odstavku se v oklepaju, za besedo »nakladanja« doda vejica in beseda »razkladanja,«.
V enajstem odstavku se besedi »tudi storitve« nadomestita z besedilom »tudi storitve, enakovrstne storitvam, kot so omenjene v prejšnjem odstavku«.
11. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
»86.a člen
(storitve iz 8. točke 31. člena ZDDV)
(1) Za storitve iz 8. točke 31. člena ZDDV, ki so namenjene neposredno plovilom oziroma njihovemu tovoru se štejejo na primer: storitve vleke plovil iz 5. točke 31. člena ZDDV, storitve pilotiranja le-teh in njihovega privezovanja, storitve nakladanja, razkladanja ali prekladanja njihovega tovora, vključno z osebno prtljago potnikov, ter druge storitve, namenjene vzdrževanju tovora v dobrem stanju.
(2) Storitev iz prejšnjega odstavka je lahko oproščena plačila DDV v skladu z 8. točko 31. člena ZDDV le, če lahko izvajalec dokaže, da je storitev neposredno povezana s potrebami plovila iz 5. točke 31. člena ZDDV oziroma njihovega tovora.«.
12. člen
V 88. členu se v prvem odstavku besedilo: »z ustrezno prevozno listino, iz katere« nadomesti z besedilom:
»prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega«.
13. člen
V 98. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Davčni zavezanec iz 13.a člena ZDDV na računu za dobavo novega prevoznega sredstva navede:
– svoje podatke (ime, naslov in davčno številko);
– podatke o kupcu (ime, naslov in identifikacijsko številko za DDV, če je kupec identificiran za namene DDV);
– državo članico pridobitve, če kupec ni identificiran za namene DDV;
– datum izdaje računa in
– podatke iz prve do sedme alinee prvega odstavka tega člena.«.
14. člen
V 101. členu se v tretjem odstavku črtata besedi »oziroma 35.«.
15. člen
V 130. členu se v tretjem odstavku doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– podatke o popravku zneska obračunanega in zneska vstopnega DDV zaradi spremembe davčne osnove;«.
Dosedanja prva do četrta alinea postanejo druga do peta alinea.
16. člen
V 131. členu se v šesti alinei 1. točke prvega odstavka besedilo »knjige dobav blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– pod oznako 17 (promet v drugih državah članicah) se vpiše znesek iz stolpca 8 knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah;«.
V prvi alinei 2. točke prvega odstavka se za besedo »računov« črta vejica in besedilo: »minus nabavna vrednost nepremičnin in drugih osnovnih sredstev pod oznakama 24 in 25 tega obrazca«
V četrti alinei se za besedo »računov« črta vejica in besedilo: »ki niso vključeni pod oznako 21 tega obrazca«,
V četrti in peti alinei se za besedilom »vpišejo se tudi dana predplačila« doda naslednje besedilo: »na podlagi računa za predplačilo«.
V peti alinei se besedilo: »ki niso vključeni pod oznako 21 tega obrazca in«, nadomesti z besedilom: »in knjige prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti ter«.
17. člen
V 132. členu se črta četrti odstavek.
18. člen
V 133. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki v namembno državo članico dobavlja blago, ki je oproščeno plačila DDV v Sloveniji v skladu s 1. in 4. točko 31.a člena ZDDV in blago, ki je obdavčeno v skladu s tretjim odstavkom 18.e člena ZDDV osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici, mora takšne dobave blaga izkazati v kvartalnem poročilu na obrazcu KP-O.«.
19. člen
V 134. členu se v točki A) prvega odstavka v drugi alinei pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo: »brez kode države pod oznako 21«.
V tretji in četrti alinei se besedilo: »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom: »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah«.
V peti in šesti alinei se besedilo »knjige dobav blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom: »knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah«.
V točki B) se v tretji alinei pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »brez kode države pod oznako 21«.
20. člen
V 159. členu se v tretjem odstavku za besedilom »obrazcev DDV-VP« postavi vejica, besedilo »in s strani carinskega organa potrjenih računov« pa nadomesti z besedilom »ki jih je potrdil carinski organ«.
21. člen
V 169. členu se v šesti alinei prvega odstavka pred podpičjem doda vejica in naslednje besedilo: »če je ta v skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV izkazana na računu«.
V deveti alinei se besedilo »oproščenega prometa iz naslova izvoza blaga« nadomesti z besedilom: »izvoza blaga iz listine, s katero se dokazuje izvozna dobava oziroma izvoz«.
V deseti alinei se besedi »in sicer« nadomestita s »kot npr.«, za dvopičjem pa se doda naslednje besedilo: »promet storitev, če so le-te obdavčene izven Slovenije, pri katerih se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti«.
22. člen
V 171. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah)«.
V sedmi alinei se besedilo v oklepaju »31.a člen ZDDV« nadomesti z besedilom »1. in 4. točka 31.a člena ZDDV«.
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v stolpec 8 se vpiše vrednost prometa blaga na podlagi drugega stavka prve alinee prvega odstavka 15. člena ZDDV in vrednost prometa v skladu s 15.a členom ZDDV, če vrednost dobave presega vrednost, po kateri se šteje, da je kraj dobave blaga v drugi državi članici v smislu tretjega odstavka 15.a člena ZDDV oziroma se DDV obračuna v drugi državi članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena ZDDV;«.
23. člen
V 175. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V posebno evidenco blaga iz drugega odstavka 56.a člena ZDDV (obrazec PE-7), se vpisujejo podatki kot sledi:
– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše številka listine;
– v stolpec 4 se vpiše datum listine;
– v stolpec 5 se vpiše vrednost blaga v SIT z listine;
– v stolpec 6 se vpiše količina blaga, navedenega na listini;
– v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga;
– v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa iz 7.a člena ZDDV (v primeru četrte in pete alinee se vpiše vrsta opravljene storitve, v primeru šeste alinee se vpiše namen začasne rabe blaga, kot na primer: sejem, razstava ipd.);
– v stolpec 9 se vpiše namembna država članica, v katero je blago odpeljano oziroma odposlano;
– v stolpec 10 se vpiše datum odpošiljanja blaga;
– v stolpec 11 se vpiše datum dejanskega prejema blaga, ko se blago vrne v Slovenijo ali datum prodaje blaga, če se blago ne vrne v Slovenijo;
– v stolpec 12 se vpiše količina blaga, ki se ne vrne v Slovenijo;
– v stolpec 13 se vpiše kratek opis blaga, ki se ne vrne.«
V drugem odstavku se v uvodnem stavku in v prvi alinei številka »7« nadomesti s številko »8«.
24. člen
176. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V posebno evidenco blaga iz tretjega odstavka 56.a člena ZDDV (obrazec PE-17) se vpisujejo podatki kot sledi:
– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
– v stolpec 3 se vpiše številka listine;
– v stolpec 4 se vpiše datum listine;
– v stolpec 5 se vpiše vrednost blaga v SIT z listine;
– v stolpec 6 se vpiše količina prejetega blaga;
– v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga (vrsta premičnine);
– v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa (cenitev premičnine ali vrsta storitve, ki se opravlja na premičnini);
– v stolpec 9 se vpiše ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče naročnika storitve;
– v stolpec 10 se vpiše identifikacijska številka za DDV naročnika storitve;
– v stolpec 11 se vpiše datum prejema blaga iz države članice naročnika storitve;
– v stolpec 12 se vpiše datum vračila blaga po opravljeni storitvi oziroma datum nakupa blaga, če blago ostane v Sloveniji;
– v stolpec 13 se vpiše količina blaga, ki ni bilo vrnjena naročniku;
– v stolpec 14 se vpiše opis blaga, ki ni bilo vrnjeno naročniku.«.
25. člen
V 181. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo:
»Obrazcu DDV-P3 mora priložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžna obračunavati DDV v tej državi ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oseba iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena ZDDV, ki pridobiva blago znotraj Skupnosti, katere skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu, kjer je vpisana v davčni register.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane nov šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Obrazec iz tretjega odstavka tega člena lahko davčni zavezanec predloži v papirni obliki ali v elektronski obliki preko sistema eDavki. Obrazec iz četrtega odstavka tega člena lahko davčni zavezanec predloži le v papirni obliki.«.
26. člen
V 182. členu se v prvem odstavku za besedo »prvega« postavi vejica in doda naslednje besedilo »četrtega in petega«.
27. člen
V 183. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Osebi, ki pridobiva blago znotraj Skupnosti in izpolnjuje pogoje za izjemo iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena ZDDV, na njeno zahtevo preneha identifikacija za namene DDV.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi tretji do peti odstavek.
Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčni organ lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV tuje osebe, če tuja oseba:
– preneha opravljati dejavnost in o tem ne obvesti davčni organ po prvem odstavku 58. člena ZDDV;
– ni predložila obračuna DDV v zadnjih 6 mesecih.«.
28. člen
V 188. členu se v drugem odstavku letnica »2003« nadomesti z letnico »2004«.
29. člen
Za 188. členom se doda nov 188.a člen, ki se glasi:
»188.a člen
(izvajanje 67. člena ZDDV-C)
(1) Oseba iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena ZDDV predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če je vrednost vseh nabav v letu 2003 ali vrednost nabav od 1. januarja do 30. aprila 2004 presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti.
(2) Če je oseba iz prejšnjega odstavka v letu 2003 presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV do 1. junija 2004.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v letu 2003 ni presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, ta znesek pa je presegla v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2004, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV do 1. junija 2004.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2004, ni presegla znesek 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v letu 2004 presegel 10.000 evrov v tolarski protivrednosti.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se vrednost ugotavlja od 1. januarja 2004.«.
30. člen
Priloga I (Obrazec DDV-NPS-P1) in priloga II (Obrazec DDV-NPS-P2) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
31. člen
V naslovu priloge V (Obrazec eRačuni) k pravilniku se beseda »prejemanja« nadomesti z besedo »pošiljanja«.
32. člen
V prilogi VI (Obrazec DDV-O) k pravilniku se besedilo pod oznako 17 »Druge dobave blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom »Promet v drugih državah članicah«.
Besedilo pod oznako 35 »prejemnikom blaga in storitev kot plačnikom DDV« se nadomesti z besedilom »prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV«.
33. člen
V prilogi VII (Priloga k obrazcu DDV-O) k pravilniku se besedilo pod oznako 17 »Druge dobave blaga znotraj Skupnosti« nadomesti z besedilom »Promet blaga v drugih državah članicah«.
Besedilo pod oznako 35 »Prejemnikom blaga in storitev kot plačnikom DDV« se nadomesti z besedilom »prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV«.
34. člen
Priloga VIII (Obrazec KP-O) in priloga IX (Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
35. člen
V prilogi XVII (Obrazec I-RAČ-D) k pravilniku se v naslovu knjige doda naslednje besedilo: »IN ZA PROMET BLAGA V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH«
Naslov nad stolpci 7, 8 in 9 se spremeni tako, da se glasi: »OPROŠČENE DOBAVE IN DRUG PROMET«
Naslov stolpca 8 se spremeni tako, da se glasi »Promet v drugih državah članicah«.
36. člen
V prilogi XIX (Obrazec P-RAČ-P) k pravilniku se v naslovu stolpcev 11 in 12 črta beseda »SKUPNI«.
37. člen
Priloga XXI (Obrazec PE-7) in priloga XXII (Obrazec PE-17) k pravilniku se nadomestita z novima prilogama, ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
38. člen
Priloga XXIV (Obrazec DDV-P3) k pravilniku se nadomesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
39. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-02-20/2003/10
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0099
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister