Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2068. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, stran 5672.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) 3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97 in 73/98), 3. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 60/95) ter v skladu z 21. členom statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02), je Občinski svet občine Laško na 11. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odloko pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 40/02, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se besedi "nastop smrti" nadomestita z besedo "smrt".
3. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 10. člena odloka tako, da se glasi:
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s tem odlokom in krajevnimi običaji.
4. člen
V 24. členu odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
V primeru upepelitve pokojnika, se lahko pogrebna svečanost opravi tudi kot poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo.
5. člen
V tretjem odstavku, 26. člena odloka, se za besedama "vodovodni priključek" dodajo besede "skladno z možnostmi".
6. člen
V 27. členu odloka se beseda "zvrsti" nadomesti z besedo "vrst" v ustreznih sklonih in doda nov drugi odstavek, ki glasi:
Izgradnja novih grobnic ni dovoljena.
7. člen
Za 35. členom odloka se doda nov 35.a člen, ki glasi:
Upravljalec pokopališča lahko v primeru opustitve groba s posmrtnimi ostanki, ki so v žari, postopa v skladu s 25. členom odloka.
8. člen
Spremeni in dopolni se 39. člen odloka, ki se glasi:
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Ob prijavi pokopa, oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli grobni prostor, ki je lahko žarni, enojni ali družinski grob. Na izrecno željo najemnika se lahko dodeli tudi dodatni prostor (enojni grob) za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku. Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.
9. člen
V prvem odstavku 43. člena odloka se doda nova alinea, ki glasi:
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj ne smejo na novo pritrjevati nagrobne plošče.
10. člen
V tretjem odstavku 46. člena odloka se beseda "četrtega" nadomesti z besedami "drugega odstavka druge alinee 40. člena".
11. člen
V naslovu VII. poglavja se besedi "kazenska določba" nadomestita z besedama "kazenski določbi".
12. člen
V 49. členu se besedi "enega leta" nadomestita z besedama "dveh let", beseda "dveh" pa z besedo "treh".
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-1/2004
Laško, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občina Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti