Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2010. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje, stran 5600.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00 in 2/04 – ZZdrI-A) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje (Cannabis Sativa L.).
2. člen
V Republiki Sloveniji je dovoljeno gojiti konopljo na strnjeni površini, ki ni manjša od 0,3 hektarja. Konoplja se lahko goji za pridelavo semen za nadaljnje razmnoževanje, za pridobivanje olja, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za hrano živali in za pridelavo vlaken in za druge namene, določene z zakonom, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.
3. člen
Za konopljo po tem pravilniku se štejejo sorte konoplje naštete v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (v nadaljnjem besedilu: THC) v suhi snovi ne presega 0,2%.
II. DOVOLJENJE ZA PRIDELAVO
4. člen
Konoplja iz prejšnjega člena se lahko goji le na podlagi dovoljenja za gojenje konoplje, ki ga izda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). Dovoljenje lahko pridobi kmetijsko gospodarstvo za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima v lasti ali zakupu in s katerimi ravna kot dober gospodar v smislu zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
5. člen
Zaiteresirani pridelovalec za gojenje konoplje mora za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje najpozneje do 31. maja za tekoče leto pridelave vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
6. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež pridelovalca;
– medresorski identifikator (KMG MID) kmetijskega gospodarstva;
– površino kmetijskega zemljišča namenjeno za sejanje konoplje (v ha, a in m2), z navedbo parcelne številke in katastrske občine;
– sorto konoplje;
– opredelitev namena pridelave;
– predvideni datum setve;
– količino semena, predvideno za setev;
– predvideni datum spravila.
(2) Če namerava pridelovalec pridelovati konopljo različnih sort oziroma na različnih parcelah, morajo biti podatki iz tretje do sedme alinee prejšnjega odstavka navedeni ločeno za vsako sorto in parcelo.
7. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja mora pridelovalec priložiti:
1. izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od treh mesecev oziroma zakupno pogodbo, za parcele, namenjene za pridelavo konoplje;
2. mapno kopijo za parcele, namenjene za pridelavo konoplje;
3. v primeru predelave pri drugih osebah:
– pogodbo o odkupu pridelka konoplje, sklenjeno z gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, registriranim za opravljanje dejavnosti za namene iz 2. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: predelovalec),
– dokazilo o vpisu predelovalca v ustrezen register;
4. v primeru lastne predelave, dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti predelave konoplje;
5. v primeru, da je pridelovalec fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik, dokazilo, da v zadnjih petih letih ni bil obsojen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.
8. člen
Če pridelovalec odda nepopolno vlogo, ga ministrstvo skladno s 67. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) pozove, da vlogo v osmih dneh dopolni.
9. člen
(1) Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje, ministrstvo izda dovoljenje.
(2) Dovoljenje se izda z veljavnostjo za enkratno setev.
10. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se pridelovalcu kljub izpolnjenim predpisanim pogojem v tekočem letu dovoljenje ne izda, če:
– je v preteklem letu prideloval konopljo v nasprotju z dovoljenjem;
– v preteklem letu s posevkom konoplje ni ravnal kot dober gospodar v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
11. člen
Ministrstvo v osmih dneh po izdaji dovoljenja kopijo dovoljenja posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje in Policiji.
IV. PODATKI, KI JIH POSREDUJE PRIDELOVALEC
12. člen
(1) Pridelovalec mora o spravilu pridelka obvestiti ministrstvo v roku 30 dni po spravilu.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o količini pridelka semen oziroma drugih delov rastline, ki jih je pridelovalec zadržal in za katere namene;
– podatke o količini prodanega oziroma oddanega pridelka semen oziroma drugih delov rastline skupaj s kopijo računa oziroma drugega dokazila o prodaji oziroma oddaji.
(3) Če je obvestilo nepopolno, ministrstvo pridelovalca pozove, da ga v osmih dneh od prejem poziva za dopolnitev dopolni.
13. člen
(1) Ob inšpekcijskem pregledu pridelovalec pristojnemu inšpektorju predloži kot dokazili o nakupu potrjenega semena konoplje, ki jo je posejal na podlagi dovoljenja:
– račun o nakupu semena, iz katerega mora biti razvidno: količina in sorta semena ter številka deklaracije o kakovosti semena;
– deklaracijo o kakovosti semena, ki jo je izdal registrirani dodelovalec, ki je dal seme v promet. Podatki na deklaraciji se morajo glede sorte in številke deklaracije ujemati s podatki na računu.
(2) Iz vsakega posevka konoplje odvzame pristojni inšpektor vzorce rastlin za analizo vsebnosti THC. Vzorčenje se izvede po metodi iz priloge 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(3) Inšpektor pošlje vzorce v analizo pooblaščenemu laboratoriju.
(4) Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC presega 0,2%, se s pridelkom ravna v skladu z določbami zakona, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, o ravnanju z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-22/01
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
EVA 2002-2311-0260
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašava!
prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve
  PRILOGA 1: Metoda vzorčenja rastlin konoplje za analizo vsebnosti
tetrahidrokanabinola (THC)
  1. Ta metoda določa način vzorčenja rastlin konoplje v posevkih, za katere
je bilo izdano dovoljenje za pridelavo konoplje, za analizo vsebnosti
tetrahidrokanabinola (THC). Posevek konoplje so vse rastline konoplje iste
sorte, ki se pridelujejo na eni poljini.

  2. V posevku konoplje se vzorčenje izvede v času cvetenja rastlin.

  3. Iz posevka konoplje se z več mest naključno izberejo rastline, ki naj
predstavljajo reprezentativen vzorec. Izberejo se tipične, normalno razvite
rastline. V primeru dvodomnih sort se vzorči le ženske rastline. Rob posevka se
iz vzorčenja izključi.
  Število rastlin, ki se odvzame:
  – iz posevka površine do 1 ha: 50 rastlin;
  – za vsak nadaljnji ha: dodatnih 20 rastlin.

  4. Od vsake naključno izbrane rastline se odvzame zgornja tretjina
rastline, ki mora vsebovati vsaj eno žensko socvetje. Odvzeti deli rastlin
predstavljajo zbirni vzorec. Zbirni vzorec se razdeli na dva podvzorca, ki se
zapakirata v čiste jutaste vreče ter zapečatita.
  Embalaža, v kateri sta podvzorca, se zapečati ali zaplombira, tako da je ni
mogoče odpreti, ne da bi se pečat ali plomba poškodovala. Na embalaži mora biti
etiketa, ki vsebuje: šifro vzorca, vrsto in sorto rastline, datum vzorčenja ter
podpis in žig inšpektorja, ki je izvedel vzorčenje.

  5. Po vzorčenju se napiše zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: ime in
priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež pridelovalca, številko in datum
izdaje dovoljenja, šifro vzorca, vrsto embalaže in način zapiranja embalaže,
navedbo datuma in točne lokacije vzorčenja (parcelne številke in velikost
posevka v ha, a in m2 ter druge podrobnosti, pomembne za določitev lokacije),
število odvzetih vzorcev in laboratorij, ki bo vzorce analiziral. Zapisnik
podpiše pridelovalec, ki prejme en izvod zapisnika, drugi izvod pa zadrži
inšpektor.

  6. Oba podvzorca se pošljeta pooblaščenemu laboratoriju v analizo. En
podvzorec se uporabi za analizo vsebnosti THC, drugega pa se shrani 60 dni za
primer superanalize.

  7. Laboratorij, ki je vzorec analiziral, mora poslati tri izvode poročila
inšpektorju, ki je prijavil vzorec. Inšpekcijski organ obdrži prvi izvod
poročila, drugega pošlje lastniku posevka, tretjega pa v primeru, da vsebnost
THC presega 0,2%, pošlje Policiji.
  PRILOGA 2: Sorte konoplje;
  carmagnola, beniko, chamaeleon, Cs, delta-llosa, delta 405, dioica, epsilon
68, fedora 17, felina 32, ferimon-ferimon, fibranova, fibrinom 24, futura 75,
juso 14 red petiole, santhica 23, santhica 27, uso 31, bialobrzeskie, fasamo,
felina 34, fibriko TC, finola in UNIKO-B.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti