Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1851. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, stran 5116.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 24. člena statuta Občine Žalec je Občinski svet občine Žalec na 13. seji dne 11. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uskladita ustanovitveni akt in delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 76/01 z dne 28. 9. 2001).
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko vložka 1/07501/00.
3. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Žalec.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Žalec.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod je pravna oseba.
Ime zavoda se spremeni in glasi: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
Skrajšano ime zavoda je: ZKŠT ŽALEC.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9a.
5. člen
Zavod ima pečat pravokotne oblike velikosti 50 mm x 20 mm z logotipom ZKŠT Žalec in v drugi vrstici še izpisano Zavod za kulturo, Šport in turizem in pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, v sredini okroglega pečata je logotip ZKŠT, na obodu pa je izpisano ime Zavod za kulturo, Šport in turizem Žalec.
Pečat pravokotne oblike uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Pečat okrogle oblike uporablja zavod predvsem za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Zavod lahko uporablja tudi posebne pečate za označevanje pripadnosti dokumenta posamezni enoti.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
6. člen
Zavod opravlja javno službo na področjih kulture, športa in turizma s soglasjem ustanovitelja, in sicer:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
– zbira in posreduje informacije o kulturnem, športnem in turističnem dogajanju v občini;
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij kulture, športa in turizma;
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa in turizma;
– skrbi za vključevanje kulturnih, športnih in turističnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije Občine Žalec;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom.
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese in druge prireditve komercialne narave;
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v tujini;
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture, športa in turizma;
– posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
– oddaja dvorano in druge prostore v najem ali zakup;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe kulture, športa ali opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi;
– opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje;
– opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
7. člen
Obstoječa registrirana dejavnost zavoda se uskladi s spremembami Standardne klasifikacije dejavnosti.
Dejavnost zavoda se razširi za naslednje dejavnosti:
– DE/22.240  priprava za tisk
– G /52.481  trgovina na drobno s športno opremo
– G /52.486  trgovina z umetniškimi izdelki
– G /52.620  trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– H /55.210  dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
– H /55.231  dejavnost otroških letovišč,počitniških in sindikalnih
        domov
– H /55.239  druge nastanitve za krajši čas
– H /55.302  dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– H /55.303  dejavnost slaščičarn, kavarn
– H /55.304  dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
– H /55.400  točenje pijač
– I /60.213  dejavnost žičnic, vlečnic
– K /74.130  raziskovanje trga in javnega mnenja
– K /74.400  oglaševanje
– K /74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K /74.873  druge poslovne dejavnosti, d.n.
Naslednje dejavnosti se opustijo:
– G/52.473   dejavnost papirnic
– K/71.402   dejavnost videotek
– M780.421   dejavnost glasbenih šol in drugih umetniških šol.
Zavod registrira opravljanje naslednjih dejavnosti:
– DE/ 22.110  izdajanje knjig
– DE/ 22.120  izdajanje časopisov
– DE/22.130  izdajanje revij in periodike
– DE/22.140  izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150  drugo založništvo
– DE/22.240  priprava za tisk
– G /51.190  posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G /52.471  dejavnost knjigarn
– G /52.472  trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G /52.481  trgovina na drobno s športno opremo
– G /52.486  trgovina z umetniškimi izdelki
– G /52.620  trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– H /55.210  dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
– H /55.231  dejavnost otroških letovišč,počitniških in sindikalnih
        domov
– H /55.239  druge nastanitve za krajši čas
– H /55.302  dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– H /55.303  dejavnost slaščičarn, kavarn
– H /55.304  dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
– H /55.400  točenje pijač
– I /60.213  dejavnost žičnic, vlečnic
– I /60.230  drug kopenski potniški promet
– I /63.300  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
        s turizmom povezane dejavnosti
– K /70.320  upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– K /71.401  izposojanje športne opreme
– K /71.403  izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– K /74.130  raziskovanje trga in javnega mnenja
– K /74.140  podjetniško in poslovno svetovanje
– K /74.400  oglaševanje
– K /74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K /74.873  druge poslovne dejavnosti, d..n.
– M /80.422  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O /92.130  kinematografska dejavnost
– O /92.310  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O /92.320  obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O /92.330  dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O /92.340  druge razvedrilne dejavnosti
– O /92.521  dejavnost muzejev
– O /92.522  varstvo kulturne dediščine
– O /92.610  obratovanje športnih objektov
– O /92.622  dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– O /92.623  druge športne dejavnosti
– O /92.720  druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register oziroma je namenjena izvajanju javne službe in dopolnilnim dejavnostim.
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
Zavod ima naslednje organizacijske enote:
OE Kultura
OE Šport
OE Turizem.
V organizacijsko enoto Kultura sodi tudi izdajanje lokalnega časopisa. Zavod izdaja lokalni časopis skladno z zakonom o medijih. Odgovornega urednika lokalnega časopisa imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda z upoštevanjem zakona o medijih in pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– programski direktorji,
– svet,
– strokovni svet.
1. Direktor
10. člen
Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje Občinski svet občine Žalec na podlagi javnega razpisa po predhodno pridobljenem mnenju sveta zavoda in strokovnih svetov zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
12. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
13. člen
Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi kot skrben in vesten gospodar. Pri opravljanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
14. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali družboslovne smeri;
– deset let delovnih izkušenj,od tega vsaj tri leta na vodilnih in vodstvenih mestih;
– organizacijske sposobnosti in izkušnje;
– poznavanje dejavnosti kulture, športa in turizma.
Kandidat mora predložiti strateški načrt zavoda za mandatno obdobje in program dela, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
15. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. To določilo se smiselno upošteva tudi za programske direktorje.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem na podlagi akta o imenovanju pogodbo o zaposlitvi.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Občinski svet občine Žalec razreši direktorja:
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepa organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Občinski svet občine Žalec mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, imenuje Občinski svet občine Žalec vršilca dolžnosti izmed delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Programski direktor
18. člen
Zaradi raznovrstnosti dejavnosti ima direktor zavoda tri pomočnike z nazivom programski direktor, ki vodijo strokovno delo v posamezni organizacijski enoti zavoda.
19. člen
Za programskega direktorja lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje in posebne pogoje, ki so:
– univerzitetna ali visoka izobrazba ustrezne smeri;
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj eno leto na področju za katerega se prijavlja (kultura, šport, turizem);
– vodstvene in organizacijske izkušnje in sposobnosti;
– znanje najmanj enega uradnega jezika Evropske unije kot obvezen pogoj za turizem in željen za ostali dve organizacijski enoti.
Izjemoma je lahko za programskega direktorja imenovan kandidat, z eno stopnjo nižjo izobrazbo od predpisane, če gre za osebo, ki ima več kot 10 let delovnih izkušenj in uživa splošen ugled v stroki ter so vsa mnenja o kandidatu pozitivna.
Programske direktorje imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju direktorja in mnenju strokovnega sveta zavoda za posamezno področje.
Mandat programskih direktorjev je pet let in so lahko znova imenovani za programske direktorje.
20. člen
Programski direktor za kulturo vodi in odgovarja za strokovno delo organizacijske enote Kultura.
Naloge programskega direktorja za kulturo so:
– predlaga letni program dela in finančni načrt enote;
– organizira in posreduje kulturno-umetniške in druge prireditve;
– opravlja posredniške posle za organizatorje in izvajalce kulturnih in drugih prireditev;
– izvaja koncertno posredništvo;
– organizira kongrese, seminarje, izobraževanja, srečanja in druge prireditve;
– pripravlja in organizira likovne razstave in ex tempore;
– omogoča umetnikom in amaterskim ustvarjalcem nastopanje v javnosti;
– organizira odkup, zamenjavo, prodajo in posojo likovnih in druga umetniških del;
– skrbi za pripravo, izdajo in prodajo publikacij;
– organizira kino dejavnost;
– usklajuje delo pri izdaji lokalnega časopisa;
– sodeluje z Javnim skladom za kulturne dejavnosti –območno izpostavo Žalec;
– sodeluje s kulturnimi društvi v občini in Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec;
– sodeluje pri organizaciji športnih in turističnih prireditev zavoda;
– opravlja druge naloge in dela, ki jih določa opis delovnega mesta in naloge v dogovoru z direktorjem.
21. člen
Programski direktor za šport vodi in odgovarja za strokovno delo organizacijske enote šport.
Naloge programskega direktorja za šport so:
– predlaga letni program in finančni načrt enote;
– organizira in izvaja športno-rekreativno dejavnost in tekmovanja;
– sodeluje s pristojnimi organi in institucijami s področja športa v občini in širše;
– organizira seminarje, izobraževanja, predavanja, srečanja in druge prireditve;
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letne programe;
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje ali spremembe stanja v športu;
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
– sodeluje pri organizaciji kulturnih in turističnih prireditev zavoda;
– opravlja strokovne naloge za potrebe zveze;
– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov športa v občini;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi,izgradnji in upravljanju s športnimi objekti v občini;
– zbira in posreduje podatke za potrebe informatike v športu;
– opravlja druge naloge in dela v dogovoru z direktorjem.
22. člen
Programski direktor za turizem vodi in odgovarja za strokovno delo organizacijske enote turizem.
Naloge programskega direktorja za turizem so:
– predlaga letni program in finančni načrt enote;
– oblikuje celovito turistično promocijo občine in sooblikuje z drugimi izvajalci celovito turistično ponudbo;
– organizira in izvaja turistične prireditve občinskega pomena in sodeluje pri organizaciji turističnih prireditev v občini;
– sodeluje pri pripravi strategije razvoja turizma v občini;
– pospešuje turistične in dopolnilne dejavnosti ter s turizmom povezane dejavnosti v občini;
– zbira in obdeluje podatke o turističnem prometu v občini;
– organizira promocijske aktivnosti ter analizira njihove učinke;
– sodeluje in strokovno pomaga zvezi in društvom s področja turizma;
– spodbuja razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture;
– opravlja druge naloge in dela iz opisa delovnega mesta in v dogovoru z direktorjem.
3. Svet zavoda
23. člen
Svet zavoda sestavlja 7 članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda (kulture, športa in turizma), financ in pravnih zadev imenuje Občinski svet občine Žalec. Eden izmed članov sveta zavoda je župan Občine Žalec.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanoviteljico o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja poslovnik o njegovem delu.
24. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda;
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor;
– ocenjuje delo direktorja;
– imenuje in razrešuje programske direktorje;
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje;
– daje soglasje k cenam storitev;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
– izdaja mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda;
– imenuje in razrešuje programske direktorje;
– ter potrjuje zaključni račun zavoda.
25. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
26. člen
Predsednik sveta zavoda 60 dni pred iztekom mandata člana sveta zaprosi ustanoviteljico za imenovanje novih članov v svet zavoda.
27. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
O razrešitvi člana odloča ustanoviteljica na predlog sveta.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.
4. Strokovni sveti
28. člen
Zavod ima tri strokovne svete:
– strokovni svet za kulturo
– strokovni svet za šport
– strokovni svet za turizem.
Strokovni sveti obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela posamezne organizacijske enote zavoda in dajejo programskemu direktorju, direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje zadev z njihovega področja.
Strokovni sveti imajo zlasti naslednje pristojnosti:
– dajejo predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda in programskih direktorjev,
– spremljajo in ocenjujejo delovanje zavoda in delovne programe ter usmeritve ustanoviteljice,
– ugotavljajo ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen ustanovitve zavoda,
– obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in dajejo programskemu direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– dajejo predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– dajejo druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– prenašajo strokovne izkušnje iz drugih okolij,
– skrbijo za celovitost ponudbe dejavnosti zavoda.
29. člen
Vsak strokovni svet ima šest članov, ki jih na predlog programskega direktorja za posamezno področje (kultura, šport, turizem) imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda (en član) in izmed zunanjih strokovnjakov z določenega področja (dva člana) ter dva člana predlaga upravni odbor zveze društev, ki deluje na posameznem področju (Zveza kulturnih društev Savinja Žalec ali Zveza športnih društev Žalec ali Zveza turističnih društev Žalec). En član strokovnega sveta je tudi predstavnik občinske uprave. Predsednika in namestnika predsednika izvolijo imenovani člani na svoji prvi seji. Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let in so lahko ponovno imenovani.
30. člen
Strokovni svet dela in odloča na sejah. Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov.
Seje sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta. Pobudo za sklic strokovnega sveta lahko da tudi programski direktor ali direktor zavoda.
31. člen
Podrobnejše delovanje strokovnega sveta ureja poslovnik o njegovem delu.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZAVODA
32. člen
Zavod mora opravljati finančno in materialno poslovanje po veljavnih predpisih in standardih.
Za pravilnost in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja odgovarjata računovodja in direktor zavoda.
VI. PREMOŽENJE
33. člen
Zavod pri svojem delu uporablja javno infrastrukturo, ki mu jo v upravljanje daje ustanoviteljica. Zavod izkazuje ta sredstva v bilanci stanja, kot sredstva v upravljanju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
34. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– prihodkov, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, daril in iz drugih zakonitih virov.
35. člen
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanoviteljica na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda potrjen program dela. O zagotovitvi letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se sklene pogodba.
36. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. Presežek prihodkov nad odhodki iz prodaje proizvodov in storitev na trgu lahko zavod uporabi tudi za druge namene s soglasjem ustanovitelja.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
37. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v posameznem letu zagotavlja za delo zavoda.
IX. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
38. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesu in ugledu zavoda, zlasti pa:
– osebni podatki o abonentih;
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije;
– podatki in dokumentih o delavcih zavoda.
39. člen
Poslovno tajnost morajo varovati vsi delavci zavoda, tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme posredovati pooblaščenim organom le direktor.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
40. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa,
– pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– pravilnik o plačah in drugih prejemkih,
– pravilnik o računovodstvu,
– pravilnik o disciplinski odgovornosti,
– pravilnik o splošnih pogojih oddajanja kulturnih, športnih in turističnih objektov v najem ali zakup,
– pravilnik o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– druge splošne akte, če tako sklene svet zavoda ali direktor.
Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira razprava, v kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni register.
42. člen
Direktor in programski direktorji, ki imajo sklenjene pogodbe, nadaljujejo z mandatom do izteka mandata.
Sedanji člani sveta zavoda kot predstavniki ustanovitelja (3) in člani sveta po področjih (kultura, šport, turizem), nadaljujejo z mandatom do izteka mandata. Sedmi član sveta zavoda župan Občine Žalec pa je imenovan s sprejemom tega odloka.
Sedanji člani strokovnih svetov nadaljujejo z mandatom do izteka mandata. Manjkajoči člani pa se imenujejo v 30 dneh od sprejetja odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 76 /01) in statut Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000/00001/2003
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.