Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1827. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2003, stran 5086.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet občine Odranci na 8. seji dne 18. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje v:
                             v tisoč
A)  Bilanci prihodkov in odhodkov          tolarjev
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         249.856
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           201.223
III. PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)          48.633
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPIT. DELEŽEV                    105
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)         –105
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   -
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                2.535
55  ODPLAČILO DOLGA                   2.535
   550 Odplačilo domačega dolga            2.535
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)             45.993
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII. –IX.=-III.)            –48.633
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA            59.724
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 68-8/2004
Odranci, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.