Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

754. Odlok o ureditvenem načrtu razširitev pokopališča v Šempetru, stran 1893.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 12. seji dne 5. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu razširitev pokopališča v Šempetru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve odloka o spremembah dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 iz leta 2001 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/02), se s tem odlokom sprejme ureditveni načrt Razširitev pokopališča v Šempetru, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica v decembru 2003 pod številko 6779 in je sestavni del odloka.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje pokopališča in stanovanjske hiše v Goriški ulici št. 7 ter na lego, potek, zmogljivost, velikost objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del lokacijskega načrta obsega:
– povzetek usmeritev iz dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Šempeter-Vrtojba,
– prostorske pogoje za uresničitev planskih odločitev in prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– opis obstoječega stanja,
– idejno rešitev razširitve pokopališča,
– idejno rešitev infrastrukturnega omrežja,
– prestavitve, rušitve in preureditve obstoječih naprav,
– vodno gospodarske ureditve,
– varovanje in urejanje naravnih vrednosti, krajinskih značilnosti in plodne zemlje,
– varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnove ureditve zelenih površin,
– seznam sedanjih uporabnikov zemljišča v ureditvenem območju,
– etape izvajanje načrta,
– rušitve obstoječih objektov.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Šempeter-Vrtojba               1:5000,
– prikaze iz prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Šempeter-Vrtojba               1:5000,
– prikaze iz PUP                     1:5000,
– ureditveno območje                    1:500,
– ureditveno situacijo                   1:500,
– zakoličbeno situacijo                  1:500,
– zbirno situacijo komunalnih naprav            1:500,
– načrt parcelacije                    1:1000.
II. OBSEG UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Ureditveni načrt obsega obstoječe pokopališče, obstoječo stanovanjsko hišo z dovozom, zemljišče bivše karavle in del kmetijskega zemljišča med stanovanjsko hišo in bivšo karavlo.
Obstoječe pokopališče je na parceli:  k.o. Šempeter 2972
Bivša karavla je na parcelah:     k.o. Šempeter 2973, 2974, 2975, 2976, 2977
Obstoječa stanovanjska hiša
z dovozom je na parcelah:       k.o. Šempeter 2984, 2985/1, 2985/2
Kmetijsko zemljišče je na parcelah:  k.o. Šempeter 2986/1, 2986/2
III. POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Območje ureditvenega načrta zajema:
– ureditev, razširitve pokopališča, dovoza k obstoječi stanovanjski hiši in nadzidavo garaže povezovalnega prehoda med pokopališčema, komunalno infrastrukturo in preureditev mrliške vežice ter obnovo Coroninijeve grobnice.
Ureditev razširitve pokopališča zajema:
– ureditev dovoza, izvoza, parkirišča za osebna vozila in kontejnrskega mesta,
– ureditev grobnih polj za grobove in kolumbarij,
– ureditev poslovilnih in spremljajočih objektov,
– ureditev poslovilne ploščadi,
– ureditev ograjnih zidov.
Stanovanje nad garažnim objektom ob stanovanjski hiši:
– pritlične garaže se nadzidajo za potrebe novega stanovanja.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
5. člen
Pri gradnji razširitve pokopališča je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljavcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti.
V. POGOJI GLEDE VAROVANJA NARAVNE, KULTURNE DEDIŠČINE IN VAROVANJA OKOLJA
6. člen
Zelene površine, ki bodo pri gradnji poškodovane, je potrebno sanirati in začasne ureditve grobnih polj zatraviti. V območju obstoječih cipres je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice, tako da je omogočen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin. Infrastrukturni vodi morajo biti v zadostnem odmiku od koreninskega sistema dreves, da ne pride do poškodovanja.
Za poseg na območju ureditvenega načrta, kjer se posega v bližino dreves na območju starega pokopališča (naravna vrednota), je treba pridobiti soglasje, ki ga izda Zavod RS za varstvo narave.
Meteorne vode s parkirišča morajo biti odvajane v odvodni kanal s ponikanjem preko lovilca olj.
Delo na gradbišču je dovoljeno samo od ponedeljka do sobote med 8. in 19. uro.
Gradbene odpadke je potrebno odvažati na ustrezno deponijo oziroma jih reciklirati.
Vplivi na okolje so pri razširitvi pokopališča ocenjeni kot sprejemljivi z vidika obremenitev in sprememb okolja, ker ne bo presežena dopustna stopnja obremenjevanja okolja.
Vplivno območje je enako ureditvenemu območju.
VI. FAZNOST IZVAJANJA
7. člen
Ureditev razširitve pokopališča je možno izvesti v eni fazi ali v skladu s planom gradnje pokopališča.
Nadzidava garaž se bo izvajala v ločeni samostojni fazi. Vsi podzemni komunalni priključki za stanovanjsko hišo v Goriški ulici št. 7 se morajo izvajati istočasno.
VII. TOLERANCE
8. člen
Od opredeljenega poteka načrtovanih posegov v prostor so možna manjša odstopanja, ki bi bila potrebna zaradi prilagoditve mikrolokacij objektov in njihove velikosti ter komunalnih naprav, pri tem se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele in objekte ter načrtovan videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
9. člen
Pred izvajanjem del je obvezno:
– objekt obstoječe karavle-trgovine in manjši gospodarski objekt porušiti.
Med izvajanjem del je obvezno:
– zavarovati območje tako, da bo zagotovljena varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov oziroma zemljišč,
– zagotoviti čiščenje vozil za prevoz pred izstopom na priključno cesto,
– zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja, vode in podtalnice, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočin in drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodah takojšnje ukrepe za to usposobljenih delavcev.
Po končanju del:
Investitor mora sanirati vse poškodovane površine pri izvajanju del.
Ureditveni načrt pokopališča je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav.
Obratovalni monitoring ni potreben.
IX. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ureditveni načrt za razširitev pokopališča v Šempetru je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Šempeter-Vrtojba.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-41-1/2004-11
Šempeter pri Gorici, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti