Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

733. Odlok o avto-taksi prevozih, stran 1863.

Na podlagi 36. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 2. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o avto-taksi prevozih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) določijo pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov in način njihovega opravljanja.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTO-TAKSI PREVOZOV
1. Pogoji
2. člen
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima skladno z zakonom pridobljeno licenco za avto-taksi prevoz (v nadaljevanju: avto-taksi prevoznik) lahko opravlja dejavnost avto-taksi prevozov na območju MOL le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Mestna uprava MOL (v nadaljnjem besedilu: mestna uprava), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev in sicer:
– ima avto-taksi voznik (v nadaljnjem besedilu: voznik) opravljen izpit o poznavanju MOL in
– ima plačano letno takso za avto-taksi postajališča, razen pri prvi vlogi.
3. člen
Izpit o poznavanju MOL opravljajo vozniki po programu o poznavanju MOL.
Komisijo, ki šteje pet članov, z namestniki, imenuje župan praviloma izmed delavcev organov mestne uprave, ki sta pristojna za gospodarske javne službe in promet ter turizem.
Program o poznavanju MOL določi župan s pravilnikom, s katerim se uredi tudi način opravljanja izpita.
Za opravljanje izpita se plača taksa, ki jo določi Mestni svet MOL.
2. Postopek za pridobitev dovoljenja
4. člen
Avto-taksi prevoznik pridobi dovoljenje na podlagi vloge, h kateri morajo biti priloženi dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena tega odloka.
Vlogi se priložijo overjene fotokopije naslednjih dokumentov:
– licenca za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov z izvodi licenc za posamezno vozilo, s katerimi se bo opravljal avto-taksi prevoz,
– potrdila za vse voznike o opravljenem izpitu o poznavanju MOL,
– cenik za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov.
Vlogi mora avto-taksi prevoznik priložiti tudi fotografije voznikov ter njihova imena in priimke za pridobitev avto-taksi izkaznice za voznika.
5. člen
Na podlagi popolne vloge izda mestna uprava dovoljenje avto-taksi prevozniku za čas do izteka veljavnosti licence.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja.
6. člen
Avto-taksi prevoznik, hkrati s pridobitvijo dovoljenja iz prejšnjega člena tega odloka, pridobi tudi avto-taksi izkaznico za voznika ter oznako, ki vsebuje podobo grba MOL, registrsko številko avto-taksi vozila in številko dovoljenja. Oznaka je na nalepki.
Avto-taksi prevoznik mora poravnati stroške izdelave avto-taksi izkaznice za voznika in stroške izdelave oznake.
Avto-taksi izkaznica za voznika in oznaka sta v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Strošek izdelave avto-taksi izkaznice za voznika in oznake določi Mestni svet MOL s sklepom.
8. člen
Mestna uprava z odločbo prekliče veljavnost dovoljenja in odvzame dovoljenje, če:
– voznik nima opravljenega izpita o poznavanju MOL,
– ne plača letne takse za avto-taksi postajališče.
Avto-taksi prevoznik mora pri tem vrniti oznako in avto-taksi izkaznico za voznika.
9. člen
Avto-taksi prevoznik je dolžan takoj prijaviti organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) vsako spremembo voznika ali vozila.
Hkrati s prijavo spremembe voznika mora avto-taksi prevoznik predložiti potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju MOL ter fotografijo z imenom in priimkom voznika. Na podlagi tega pristojni organ izda avto-taksi izkaznico za voznika in voznik lahko prične opravljati avto-taksi prevoz.
Hkrati s prijavo spremembe vozila mora avto-taksi prevoznik pristojnemu organu priložiti licenco za vozilo. Na podlagi tega pristojni organ izda avto-taksi prevozniku oznako, ki jo mora nalepiti na vozilo in s tem se lahko z vozilom začne opravljati avto-taksi prevoz.
10. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih za opravljanje avto-taksi prevozov ter vsa administrativna dela za pridobitev, spremembo ali odvzem dovoljenja opravlja pristojni organ.
11. člen
Avto-taksi prevozniki sami določajo cene avto-taksi prevozov in morajo vsako spremembo cenika takoj poslati pristojnemu organu, ki vodi evidenco cenikov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV
1. Avto-taksi postajališče
12. člen
Za ureditev avto-taksi postajališča skrbi pristojni organ.
13. člen
Za uporabo avto-taksi postajališča plačajo avto-taksi prevozniki za vsako vozilo letno takso. Prvič plačajo takso avto-taksi prevozniki pred izdajo dovoljenja iz 4. člena tega odloka.
Takso iz prejšnjega odstavka tega člena določi Mestni svet MOL.
2. Dolžnosti avto-taksi prevoznika in voznika
14. člen
Avto-taksi prevozi se začnejo opravljati:
– z avto-taksi postajališča ali parkirnega mesta,
– z mesta, ki ga določi naročnik avto-taksi prevoza in
– z mesta ustavitve avto-taksi vozila.
15. člen
Voznik lahko parkira in ustavlja vozilo na vsakem avto-taksi postajališču.
Na avto-taksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali poleg vozila.
16. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu s potnikom in izključi ob prihodu na določeno mesto.
17. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim avto-taksi vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.
18. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti avto-taksi vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši cestno prometnih predpisov.
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo avto-taksi vozilo.
19. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora avto-taksi vozila.
Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik.
20. člen
Voznik lahko odkloni prevoz pijane osebe, osebe pod vplivom mamil, napadalne osebe ter osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.
21. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
22. člen
Voznik mora potniku avto-taksi prevoz zaračunati skladno z zapečatenim cenikom.
23. člen
V avto-taksi vozilu se ne sme kaditi.
3. Avto-taksi vozilo
24. člen
Avto-taksi vozilo mora biti bele barve.
Oznako iz 6. člena tega odloka mora avto-taksi prevoznik nalepiti na zgornji zunanji del prednjih vrat, če to ni možno pa na zgornji del zadnjih bočnih vrat, in sicer takoj, ko začne opravljati avto-taksi prevoz.
25. člen
V vozilu mora biti na vidnem mestu avto-taksi izkaznica za voznika in izvod dovoljenja iz 4. člena tega odloka.
26. člen
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
IV. NADZOR
27. člen
Inšpektorat Mestne uprave MOL izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka.
V. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek voznik, če:
1. ravna v nasprotju s 15. členom,
2. ravna v nasprotju s 16. členom,
3. ravna v nasprotju z 18. členom,
4. ravna v nasprotju z 19. členom,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju z 22. členom,
7. ravna v nasprotju s 23. členom,
8. avto-taksi vozilo ne ustreza zahtevam drugega odstavka 24. člena,
9. ravna v nasprotju s 25. členom.
29. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek avto-taksi prevoznik kot pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju z 2. členom,
2. ravna v nasprotju z 9. členom,
3. ravna v nasprotju z 11. členom,
4. avto-taksi vozilo ne ustreza zahtevam iz 24. in 26. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki jih stori v zvezi s samostojnim delom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Komisijo iz drugega odstavka 3. člena tega odloka imenuje župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
Pravilnik iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka izda župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
31. člen
Do uveljavitve aktov iz prejšnjega člena tega odloka opravljajo vozniki izpit o poznavanju MOL po obstoječem programu pred že imenovano komisijo.
Originalna potrdila o opravljenih izpitih o poznavanju MOL za avto-taksi voznike, ki so bila izdana na podlagi dosedanjih predpisov o avto-taksi službi, se štejejo za veljavna potrdila po tem odloku.
32. člen
Sklep iz 7. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
33. člen
Avto-taksi prevozniki morajo od 1. januarja 2006 opravljati avto-taksi prevoz z vozili bele barve.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 57/98 in 17/99) in odredba o določitvi postajališč za avto-taksi vozila (Uradni list RS, št. 69/98).
Izvršilni akti izdani na podlagi odloka iz prvega odstavka tega člena ostanejo v veljavi do sprejema novih.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3402-2/02-40
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.