Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004

Kazalo

594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002, stran 1470.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 8. redni seji dne 26. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov             Znesek v SIT
1.  Prihodki                      289,732.877,13
2.  Odhodki                       293,055.110,13
3.  Primanjkljaj                     3,322.233,00
 
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta posojila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                       –
5.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
6.  Prejeta manj dana posojila in spremembe
   kapit. deležev (4 manj 5)                    –
7.  Skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki)
   ter saldo prejetih in danih posojil (3.-6.)      3,322.233,00
 
III. Račun financiranja
8.  Zadolževanje proračuna                      –
9.  Odplačilo dolga (že odplačano)            4,197.000,00
10. Neto zadolževanje (8.-9.)
   (trenutni dolg do bank)                4,197.000,00
11. Zmanjšanje sredstev na računih (7.+10.)        7,519.000,00
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/12-03
Vransko, dne 26. januarja 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost