Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003

Kazalo

5335. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2003, stran 16976.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 6. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 30/02), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v nalednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                240.210
II.  Tekoči prihodki (70+71)                    116.634
70   Davčni prihodki                        103.835
    700 Davki na dohodek in dobiček                 78.982
    703 Davki na premoženje                     6.060
    704 Davki na blago in storitve                 18.793
    706 Drugi davki                           –
71   Nedavčni prihodki                        12.799
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                          8.012
    711 Takse in pristojbine                     1.357
    712 Denarne kazni                          –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
    714 Drugi neobdavčeni prihodki                  3.430
72   Kapitalski prihodki                       1.325
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
    721 Prihodki od prodaje zalog                    –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                    1.325
73   Prejete donacije                           –
    730 Prejete donacije iz domačih virov                –
    731 Prejete donacije iz tujine                    –
74   Transferni prihodki                      122.251
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                      –
76   Prenos prih. iz pretekl. leta                  2.801
III.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  243.011
40   Tekoči odhodki                         74.621
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              18.098
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                       3.590
    402 Izdatki za blago in storitve                50.193
    403 Plačila domačih obresti                     –
    409 Rezerve                           1.860
41   Tekoči transferi                        90.833
    410 Subvencije                          2.200
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                        24.790
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                           5.240
    413 Drugi tekoči domači transferi                58.603
    414 Tekoči transferi v tujino                    –
42   Investicijski odhodki                      67.525
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             67.525
    430 Investicijski transfer                      –
43   Investicijski transferi                     10.032
IV.  Proračunski presežek (I.-II.)                    –
    (proračunski primanjkljaj)                      –
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
V.   Prejeta vračila danih posolil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)                  –
75   Prejeta vračila danih posojil                    –
    750 Prejeta vračila danih posojil                  –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
VI.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    (440+441+442)                            –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
    440 Dana posojila                          –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                            –
VII.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadoževanje (520)                          –
50   Zadolževanje                             –
    500 Domače zadolževanje                       –
IX.  Odplačila dolga (500)                        –
55   Odplačila dolga                           –
    550 Odplačila domačega dolga                     –
X.   Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII)                      –
XI.  Neto zadolževanja (VII.+VIII.+IX.)                  –
XII.  Neto financiranje (VI.+X.)                      –
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 40302-6/2003
Sodražica, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.