Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003

Kazalo

4697. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2003, stran 14688.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 9. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2003
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vipava.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji za občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                         623.906
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     460.193
70  DAVČNI PRIHODKI                         359.296
   700 Davki na dohodek in dobiček                 252.000
   703 Davki na premoženje                      43.713
   704 Domači davki na blago in storitve               63.583
   706 Drugi davki                            -
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        100.897
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                           92.215
   711 Takse in pristojbine                      2.172
   712 Denarne kazni                          400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              430
   714 Drugi nedavčni prihodki                    5.680
72  KAPITALSKI PRIHODKI                        29.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             15.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                     –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   materialnega premoženja                      14.000
73  PREJETE DONACIJE                          3.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov                 –
   731 Prejete donacije iz tujine                   3.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       131.713
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                    131.713
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 701.928
40  TEKOČI ODHODKI                          145.525
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               30.073
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                          5.367
   402 Izdatki za blago in storitve                 104.395
   403 Plačila domačih obresti                      –
   409 Rezerve                            5.690
41  TEKOČI TRANSFERI                         271.666
   410 Subvencije                           5.500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                          156.480
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                           42.442
   413 Drugi tekoči domači transferi                 67.869
   414 Tekoči transferi v tujino                     –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      255.787
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              255.787
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                      28.950
   430 Investicijski transferi                    28.950
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   –
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    78.022
 
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           50.940
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   50.940
   750 Prejeta vračila danih posojil                   –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  49.700
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                1.240
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 5.390
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        5.390
   440 Dana posojila                           –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            5.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                            390
   VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   45.550
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      50.000
50  ZADOLŽEVANJE                           50.000
   500 Domače zadolževanje                      50.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      –
55  ODPLAČILA DOLGA                            –
   550 Odplačila domačega dolga                      –
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               50.000
   XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)                  95.550
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                47.399
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      1.921
70  DAVČNI PRIHODKI                            –
   700 Davki na dohodek in dobiček
   703 Davki na premoženje
   704 Domači davki na blago in storitve                 –
   706 Drugi davki                            –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                         1.921
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                             1.921
   711 Takse in pristojbine                        –
   712 Denarne kazni                           –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI                        1.800
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             1.800
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   materialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                          6.600
   730 Prejete donacije iz domačih virov               6.600
   731 Prejete donacije iz tujine                     –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                        37.078
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                     37.078
 
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 50.758
40  TEKOČI ODHODKI                          17.373
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 –
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                                –
   402 Izdatki za blago in storitve                 17.373
   403 Plačila domačih obresti                      –
   409 Rezerve                              –
41  TEKOČI TRANSFERI                          1.200
   410 Subvencije                             –
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                           –
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                            1.200
   413 Drugi tekoči domači transferi
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                       32.185
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              32.185
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                        –
   430 Investicijski transferi
 
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                     3.359
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
 
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)            –3.359
 
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)               –3.359
 
   XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)
-----------------------------------------------------------------------------
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki za izvedbo razvojnega projekta ocene energetskega potenciala vetra,
4. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu.
Prevzete obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere ne smejo presegati 20% pravice porabe analitične proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravice porabe posamezne proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu s tem da se lahko za posamezno investicijo s pogodbo sprejme obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjem letu, največ do 80% zneska, ki je za prihodnje leto predviden v načrtu razvojnega programa Občine Vipava.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Za proračunske postavke, za katere so bila v sprejetem proračunu že predvidena sredstva in v spremembi odloka (rebalansu) niso predvidena, ker predvidene obveznosti ne bodo zapadle v plačilo v tekočem letu, so pa predvidene v načrtu razvojnih programov v prihodnjih letih, se lahko prevzemajo.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2003 oblikuje v višini 3,500.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan, proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine 10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 50,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2003 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo investicije šole Podnanos in čistilne naprave Podraga.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine.
Št. 40302-1/2003-2
Vipava, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost