Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3941. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili, stran 12222.

Na podlagi 5. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) in 36. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
1. člen
Ta pravilnik določa:
– zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili, vključno s pitno vodo, prihajajo stalno ali občasno v stik z živili (v nadaljnjem besedilu: osebe),
– dolžnosti oseb,
– obseg, način in pogoje za opravljanje pregledov oseb ter
– dolžnosti nosilcev živilske dejavnosti.
Stik z živili v smislu tega pravilnika pomeni tudi stik z delovno opremo, delovnimi površinami, predmeti ali drugimi materiali, ki neposredno prihajajo v stik z živili.
2. člen
Zaradi preprečevanja nastanka in širjenja nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo z živili (v nadaljnjem besedilu: nalezljive bolezni), v proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, ki so prenašalci povzročiteljev nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko neposredno ali posredno preko živil ogrožali zdravje potrošnikov, razen če se z uvedenimi higienskimi ukrepi to lahko prepreči.
3. člen
Oseba mora nosilcu dejavnosti pred nastopom dela podpisati soglasje iz Priloge 1 in izpolniti individualno izjavo o bolezenskih znakih iz Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Oseba je dolžna v primeru zdravstvenih težav iz Priloge 1 izpolniti individualno izjavo o bolezenskih znakih osebe iz Priloge 2 in jo takoj posredovati nosilcu živilske dejavnosti oziroma njegovi odgovorni osebi (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).
Oseba je odgovorna, da v Prilogi 2 poda resnične podatke.
4. člen
Pregledi po tem pravilniku predstavljajo sestavni del izvajanja notranjega nadzora in se opravijo ob epidemioloških indikacijah iz 7. člena tega pravilnika.
Pregled se opravi tudi na zahtevo zdravstvenega inšpektorja oziroma veterinarskega, ko je podan sum na nalezljivo bolezen.
Stroške pregledov iz prvega odstavka tega člena krije nosilec živilske dejavnosti. Višino stroškov določi minister, pristojen za zdravje.
5. člen
Pregledi iz prejšnjega člena so obvezni za:
1. osebe, ki delajo v proizvodnji živil;
2. osebe, ki delajo v prometu z živili;
3. osebe, ki dajejo v promet surovo mleko ali izdelke iz surovega mleka neposredno končnemu potrošniku.
Za osebe po tem pravilniku se ne štejejo osebe, ki delajo izključno s predpakiranimi živili pri skladiščenju v proizvodnji in prometu z živili ter osebe, ki delajo v primarni proizvodnji živil, razen oseb iz 3. točke tega člena.
6. člen
Pregled iz 4. člena tega pravilnika obsega:
1. usmerjeno epidemiološko poizvedovanje o prisotnosti ali prebolevanju nalezljive bolezni, ki se lahko prenaša z osebe na osebo ali preko živil, pri osebi ali njenih družinskih članih;
2. usmerjen pregled za ugotovitev nalezljivih bolezni;
3. usmerjene mikrobiološke preiskave biološkega materiala na prisotnost povzročiteljev nalezljivih bolezni;
4. usmerjeno poučevanje pregledane osebe o higienskem režimu in načinu preprečevanja nastanka in širjenja nalezljivih bolezni pri njegovem delu;
5. predlog ukrepov nosilcu živilske dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni in odpravo nepravilnosti.
7. člen
Pregled iz 4. člena tega pravilnika se opravi pri naslednjih epidemioloških indikacijah:
1. po preboleli črevesni, kožni ali respiratorni nalezljivi bolezni osebe, katere povzročitelji so lahko vzrok okužbam živil;
2. ob vsakem pojavu črevesne nalezljive bolezni v družini zaposlenega;
3. po vrnitvi zaposlenega z območij, kjer je zaradi slabih higienskih razmer obstajala možnost okužb, katerih povzročitelji so lahko vzrok okužbam živil.
8. člen
Preglede opravljajo za območja, za katerega so bili ustanovljeni, javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost in imajo zaposlenega zdravnika specialista epidemiologije ali specialista higiene ter jih za to pooblasti minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: izvajalci pregledov).
Usmerjene mikrobiološke preiskave po tem pravilniku opravljajo verificirani mikrobiološki laboratoriji pooblaščenih javnih zavodov iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Izvajalci pregledov so dolžni zagotoviti, da se pregled opravi prvi delovni dan po prejetem obvestilu nosilca živilske dejavnosti oziroma odgovorne osebe.
Po opravljenem pregledu iz 4. člena tega pravilnika mora izvajalec pregledov izdati pregledani osebi potrdilo o pregledu osebe natisnjeno na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Če izvajalec pregleda ugotovi pri pregledani osebi nalezljivo bolezen ali nosilstvo povzročitelja nalezljive bolezni (klicenoštvo), in ugotovi, da pregledana oseba začasno ne izpolnjuje pogojev za delo, pri katerem se prihaja v stik z živili, mora o tem nemudoma pisno obvestiti:
1. pregledano osebo,
2. nosilca živilske dejavnosti, oziroma odgovorno osebo za izvajanje notranjega nadzora,
3. območno organizacijsko enoto Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije oziroma Veterinarske uprave Republike Slovenije.
V primeru ugotovitve nalezljive bolezni izvajalec pregleda obvesti tudi osebnega zdravnika pregledane osebe.
11. člen
Izvajalci pregledov morajo voditi evidenco o opravljenih pregledih in izdanih potrdilih. Evidenca mora vsebovati:
1. kopijo potrdila o pregledu osebe,
2. obvestila iz prejšnjega člena.
12. člen
Izvajalci pregledov pripravijo za svoje območje letno poročilo o opravljenih pregledih iz 4. člena tega pravilnika in ga do 1. marca naslednjega leta posredujejo Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije in Veterinarski upravi Republike Slovenije. Poročilo je sestavni del letnega poročila o izvajanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v Republiki Sloveniji.
13. člen
Nosilec živilske dejavnosti je v primeru, da ugotovi nevarnost za širjenje nalezljive bolezni, dolžan v okviru izvajanja notranjega nadzora in na podlagi tveganja za varnost živil, ki ga konkretno delovno mesto predstavlja, opredeliti ukrepe za zmanjšanje tveganja, ki ga oseba s svojim delom lahko predstavlja, in napotiti osebo na pregled ali jo premestiti na delovno mesto, na katerem ne bo prihajala v stik z živili.
Če je s pregledom ugotovljeno, da oseba predstavlja nevarnost za širjenje nalezljive bolezni, mora nosilec živilske dejavnosti ali odgovorna oseba, na podlagi predlaganih ukrepov iz 5. točke 6. člena tega pravilnika, oceniti tehnološki postopek dela s higienskih vidikov, ugotoviti stopnjo in način izvajanja higienskega režima ter po potrebi zagotoviti dodatne zdravstvene in higienske ukrepe.
14. člen
Nosilec živilske dejavnosti, ki zaposluje osebe iz 5. člena tega pravilnika, vodi dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev v skladu s tem pravilnikom.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– seznam oseb iz 5. člena tega pravilnika,
– obrazce iz Priloge 1, 2 in 3,
– pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na podlagi individualne izjave o bolezenskih znakih osebe,
– ugotovitev zdravnika na podlagi potrdila o pregledu osebe, o izpolnjevanju pogojev za delo z živili in predlagane ukrepe iz Priloge 3,
– pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na podlagi predlaganih ukrepov zdravnika.
Dokumentacija mora biti vselej dostopna ob inšpekcijskem pregledu.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata v okviru svojih pristojnosti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Veterinarska uprava Republike Slovenije.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85) in prenehajo veljati določbe pravilnika o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Uradni list SRS, št. 1/88), ki se nanašajo na zdravstvene preglede oseb, zaposlenih v proizvodnji ali prometu živil ali pri preskrbi prebivalstva s pitno vodo.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-30/2003
Ljubljana, dne 30. julija 2003.
EVA 2000-2711-0106
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti