Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3798. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine, stran 11826.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 17. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto uskladi delovanje javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Doma kulture Novo mesto s sedežem v Novem mestu, Prešernov trg 5.
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 21/97) s sedežem v Novem mestu, Novi trg 5. Z veljavnostjo tega odloka je prenehal veljati sklep o ustanovitvi Doma kulture Novo mesto (Občinska kulturna skupnost Novo mesto, št. 022-8/86 z dne 18. 12. 1986, Uradni list RS, št. 25/93).
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev.
Skozi vzgojno – izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta.
Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, v največji meri dostopno občinstvu in opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem.
4. člen
Ime zavoda je KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE.
Skrajšano ime je KC Janeza Trdine.
Sedež javnega zavoda je v Novem mestu, Novi trg 5.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod registrsko številko Srg 95/00304, št. vložka 1/00299/00.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini je grb Mestne občine Novo mesto z napisom Mestna občina Novo mesto, ob robu nad grbom napis Kulturni center in pod grbom napis Janeza Trdine.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– prirejanje razstav različne tematike,
– produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
– posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,
– art kino,
– organiziranje proslav, plesov in koncertov, ki niso komercialne narave,
– načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
– skrbi za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
– pomaga pri umetniškem razvoju najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– izvaja informativno – propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
– skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
– nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– predvajanje filmov,
– posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno – propagandna in založniška dejavnost, namenjena izvajanju registrirane dejavnosti, ki ni javna služba in
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev.
Opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena ne sme ogroziti izvajanja javne službe.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– DE/22.100 založništvo
– DE/22.150 drugo založništvo
– DE/22.240 priprava za tisk
– DE/22.110 izdajanje knjig
– DE/22.120 izdajanje časopisov
– DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320 razmnoževanje video zapisov
– G/52.471 dejavnost knjigarn
– G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln
– H/55.303 dejavnost slaščičarn in kavarn
– H/55.400 točenje pijač
– I/60.240 cestni tovorni promet
– I/60.220 storitve taksistov
– K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.340 dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/71.400 izposojanje izdelkov široke porabe
– K/71.402 dejavnost videotek
– K/72.300 obdelava podatkov
– K/72.400 omrežne podatkovne storitve
– K/74.400 oglaševanje
– K/74.810 fotografska dejavnost
– K/74.840 druge poslovne dejavnosti
– K/74.851 prevajanje
– K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.872 oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
– M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/92.130 kinematografska dejavnost
– O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti, d. n
– O/92. 512 dejavnost arhivov.
III. ORGANA ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za zakonitost poslovanja zavoda.
Direktor
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in ostalimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Župan lahko povabi k prijavi na javni razpis posamezne kandidate tudi neposredno. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.
10. člen
Direktor sklene delovne razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo prednostno družboslovne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področje dejavnosti zavoda,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata zaradi razlogov, ki jih določata Zakon o zavodih in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Občinski svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je podal pozitivno mnenje k razrešitvi.
Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
13. člen
Direktor se imenuje najmanj dva meseca pred potekom mandata direktorja.
14. člen
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu z zakonodajo in predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi ter splošni akti zavoda,
– opravlja druge naloge po sklepu ustanovitelja.
Za zadeve iz 2., 3., 5., 6., 7. in 14. alinee prejšnjega odstavka mora direktor pridobiti soglasje sveta zavoda.
15. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah oziroma investicijsko – vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
16. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik, ki ga na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika, ki je predstavnik ustanovitelja, in namestnika.
Svet zavoda je konstituiran, ko je potrjenih oziroma imenovanih večina članov sveta zavoda.
Volitve predstavnika delavcev zavoda se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
17. člen
Naloge sveta zavoda so:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejme letno vsebinsko in poslovno poročilo o opravljenem delu zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu in sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– oblikuje stalne ali začasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– sklepa pogodbe o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih,
– daje pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in, s tem odlokom.
18. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (polovice sej v koledarskem letu),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
Predstavnika ustanovitelja razreši občinski svet, hkrati pa imenuje tudi novega člana, ki je predstavnik ustanovitelja.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
19. člen
Razrešitev predstavnika zainteresirane javnosti lahko sprejme župan, če zainteresirana javnost predlaga drugega predstavnika.
20. člen
Mandat predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, če:
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– je odpoklican,
– je sprejet njegov odstop,
– nastopi delo oz funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so v lasti ali solasti ustanovitelja, in so kot del javne infrastrukture na področju kulture dana v upravljanje zavodu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen:
– objekt Doma kulture v Novem mestu, Prešernov trg 5:
– parc. št. 1430, poslovna stavba v izmeri 595 m2 in dvorišče v izmeri 45 m2, vl. št. 344, KO Novo mesto,
– objekt Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, Novi trg 5:
– parc. št. 1292, poslovna stavba v izmeri 19 a 24 m2;
– parc. št. 1293, dvorišče v izmeri 23a 83 m2;
– parc. št. 12941/1, travnik v izmeri 22a 54 m2, vse vl. št. 868 KO Novo mesto.
Zavod upravlja tudi z opremo v skladu z inventurnim popisom na dan 31. 12. 2002.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz državnega proračuna ter sredstev proračunov drugih lokalnih skupnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi,
– s kandidaturo na javnih natečajih (v Republiki Sloveniji in mednarodnih),
– iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
20 odstotkov od ustvarjenih prihodkov iz naslova opravljene dejavnosti, ki ne predstavlja izvajanje javne službe, mora zavod nameniti za amortizacijo.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Soglasje za izplačevanje povečane delovne uspešnosti izda pristojni organ, in sicer župan ali občinski svet v skladu z drugim odstavkom 5. člena odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 3/01).
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
26. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem razpolaga zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja, razen za oddajo nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča samostojno v okviru predpisov, sklepov občinskega sveta in sklepov župana.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
27. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet zavoda se mora konstituirati najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove naloge obstoječi organi.
29. člen
Akt o sistematizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora biti sprejet najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 21/97).
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati statut javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine z dne 10. 9. 1997, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnika delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s predpisi in s tem odlokom.
30. člen
Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za vpis v sodni register.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-12/2003
Novo mesto, dne 17. julija 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.