Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003

Kazalo

4032. Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil, stran 12896.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in v zvezi z 39. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1), izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv
in emisijah CO(2) novih osebnih vozil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO(2) za nova osebna vozila, ki so prvič dana v promet za prodajo ali najem na območju Republike Slovenije.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. “dobavitelj osebnega vozila” (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je proizvajalec osebnih vozil ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ali v Republiki Sloveniji, če proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Evropski skupnosti ali v Republiki Sloveniji, je dobavitelj uvoznik ali katerakoli pravna ali fizična oseba, ki daje novo osebno vozilo prvič odplačno ali brezplačno v promet;
2. “model” je trgovski opis znamke in tipa osebnega vozila, če je mogoče in primerno pa tudi, variante in izvedenke;
3. “novo osebno vozilo” je osebno vozilo, ki je bilo prvič prodano za namen, različen od nadaljnje prodaje ali dobave tega vozila;
4. “osebno vozilo” je motorno vozilo kategorije M1 v skladu s predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji;
5. “oznaka o varčni rabi goriva” je oznaka, ki vsebuje informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) vozila, na katerega je oznaka pritrjena oziroma nameščena;
6. “potrdilo o skladnosti” je pisna izjava, ki jo izda proizvajalec osebnega vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik in z njo jamči, da je vozilo skladno s homologiranim tipom ter kot tako opredeljeno v predpisih o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji;
7. “priročnik o varčni rabi goriva” je zbirka podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) za vsak model na trgu novih osebnih vozil;
8. “prodajno mesto” je prostor, kot so avtomobilski razstavni prostori ali prostori na prostem, na katerem so nova osebna vozila razstavljena ali ponujena za prodajo ali najem strankam. Prodajna mesta so tudi sejmi, na katerih so nova osebna vozila predstavljena javnosti;
9. “promocijski prospekt” je vsako natisnjeno gradivo, ki se uporablja pri trženju, oglaševanju in promociji vozil v javnosti. Za promocijski prospekt se šteje tudi tehnični priročnik, brošura, oglas v časopisu, strokovni reviji in reklamnem časopisu ter plakat;
10. “tip, varianta in izvedenka” so različna vozila posamezne znamke, ki jih navede proizvajalec, kot to določajo predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji, ter se enkratno opredelijo z alfanumeričnimi znaki za tip, varianto in izvedenko;
11. “trgovec na drobno osebnega vozila” (v nadaljnem besedilu: prodajalec osebnih vozil) je oseba, ki novo osebno vozilo s prodajo ali najemom daje končnemu uporabniku v uporabo;
12. “uradna poraba goriva in uradna specifična emisija CO(2) za posamezno osebno vozilo” so podatki, ki so bili ugotovljeni pri homologaciji osebnega vozila skladno s predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji in so navedeni v certifikatu o homologaciji vozila ali potrdilu o skladnosti. Če je več variant in/ali izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednosti, ki se navedejo za emisije CO(2) za ta model, temeljijo na varianti in/ali izvedenki z najvišjimi emisijami CO(2) v tej skupini;
13. “znamka vozila” je blagovna znamka proizvajalca, ki se pojavlja na potrdilu o skladnosti in homologacijski dokumentaciji.
II. OZNAKA O VARČNI RABI GORIVA
3. člen
(1) Dobavitelj mora za vsak model novega osebnega vozila, ki ga daje v promet ali najem, izdelati oznako o varčni rabi goriva.
(2) Oznaka o varčni rabi goriva mora biti izdelana skladno z zahtevami iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Dobavitelj mora vzorec oznake o varčni rabi goriva posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na njegovo zahtevo.
4. člen
(1) Prodajalec osebnih vozil mora na prodajnem mestu na opazen način pritrditi oznako o varčni rabi goriva in sicer na vsak model novega osebnega vozila, ki ga prodaja ali daje v najem.
(2) Prodajalec osebnih vozil lahko oznako o varčni rabi goriva namesti tudi v neposredni bližini osebnega avtomobila, ki je razstavljen na prodajnem mestu.
(3) Oznaka o varčni rabi goriva se nanaša na model ali vrsto goriva, ki ga uporablja novo osebno vozilo, na katerega je pritrjena ali pa je nameščena v njegovi neposredni bližini.
(4) Če prodajalec osebnih vozil ni dobavitelj, mora oznako o varčni rabi goriva, ki se nanaša na novo osebno vozilo, razstavljeno na njegovem prodajnem mestu, pridobiti od dobavitelja.
III. PRIROČNIK O VARČNI RABI GORIVA
5. člen
(1) Ministrstvo pripravi priročnik o varčni rabi goriva, ki je urejen kot priročno in zgoščeno gradivo, vsako leto najkasneje do 1. julija, skladno z zahtevami iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelji morajo vsako leto ministrstvu do 1. februarja posredovati naslednje podatke za pripravo priročnika o varčni rabi goriv:
– znamke modelov novih osebnih vozil, za katere vedo ali pričakujejo, da jih bodo v tekočem letu dajali v promet ali najem,
– razvrstitev tipov, variant in izvedenk novih osebnih vozil, ki jih nameravajo v tekočem letu dajati v promet ali najem,
– za vsak tip, varianto ali izvedenko podatke o uradni porabi goriva in uradne specifične emisije CO(2).
(3) Ministrstvo posreduje priročnik o varčni rabi goriva dobaviteljem ali drugim državnim organom v zahtevanem številu in po ceni, ki ne sme presegati stroškov izdelave priročnika.
6. člen
(1) Prodajalec osebnih vozil mora zagotoviti, da je priročnik o varčni rabi goriva brezplačno na voljo potrošnikom na njegovem prodajnem mestu najpozneje en mesec po njegovi izdaji.
(2) Če prodajalec osebnih vozil ni dobavitelj mora priročnik o varčni rabi goriva v zadostnem številu pridobiti od dobavitelja.
IV. PRIKAZ PODATKOV NA PLAKATU ALI ZASLONU
7. člen
(1) Prodajalec osebnih vozil mora za vse tipe, variante in izvedenke novih osebnih vozil, ki so na prodajnem mestu razstavljeni ali ponujeni za prodajo ali najem, prikazati na plakatu ali zaslonu podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2).
(2) Plakat ali zaslon iz prejšnjega odstavka mora biti nameščen na vidnem mestu in mora vsebovati podatke, skladno z zahtevami iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vsebino plakata ali zaslona iz prvega odstavka tega člena je treba obnoviti vsake tri mesece, v času med dvema obnovama vsebine plakata ali zaslona pa se morajo podatki o novih modelih novih osebnih vozil dodati na koncu seznama prikazov na plakatu ali zaslonu.
V. OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV IN POROČANJE
8. člen
(1) Dobavitelj mora zagotoviti, da promocijski prospekti vsebujejo podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) za modele novih osebnih vozil, na katere se nanašajo, skladno z zahtevami iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora zagotoviti, da tudi druga reklamna gradiva, ki niso promocijski prospekti iz prejšnjega odstavka, vsebujejo podatke o uradnih specifičnih emisijah CO(2) in uradni porabi goriva za posamezen model novega osebnega vozila, na katerega se nanašajo.
(3) Dobavitelj mora zagotoviti, da v promocijskih prospektih in drugem reklamnem gradivu ni oznak, simbolov ali napisov s podatki o porabi goriva ali emisijah CO(2), ki niso v skladu z zahtevami iz tega pravilnika.
9. člen
(1) Dobavitelj mora ministrstvu vsako leto do 1. julija posredovati poročilo o učinkovitosti ukrepov obveščanja potrošnikov o varčni rabi goriv novih osebnih vozil.
(2) Iz poročila o učinkovitosti ukrepov obveščanja potrošnikov iz prejšnjega odstavka mora biti razvidno število novih osebnih vozil, prodanih ali danih v najem, glede na njihovo uradno porabo goriv in uradno specifično emisijo CO(2).
VI. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen določb 4., 6. in 7. člena tega pravilnika, za katere nadzor nad njihovim izvajanjem opravljajo inšpektorji, pristojni za trg.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Dobavitelji morajo zagotoviti izdelavo oznak o varčni rabi goriva do 1. marca 2004.
(2) Prodajalci osebnih vozil morajo izpolnjevati zahteve tega pravilnika v zvezi z nameščanjem oznake o varčni rabi goriva in v zvezi s prikazovanjem podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) na plakatu ali zaslonu od 1. maja 2004.
(3) Promocijsko in reklamno gradivo, ki je bilo izdelano pred začetkom uveljavitve tega pravilnika in ne vsebuje podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2), se sme uporabljati do 1. maja 2004.
(4) Dobavitelji morajo prvič posredovati ministrstvu podatke za pripravo priročnika o varčni rabi goriva do 1. februarja 2004.
(5) Ministrstvo prvič izda priročnik o varčni rabi goriva v letu 2004.
(6) Prodajalci morajo prvič zagotoviti, da je potrošnikom na voljo priročnik o varčni rabi goriva mesec dni po njegovi prvi izdaji.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-19/2003
Ljubljana, dne 29. julija 2003.
EVA 2001-2511-0073
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Parlamenta in Sveta 99/94/ES o informacijah o varčni rabi goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil.

AAA Zlata odličnost