Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1267. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto, stran 1746.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto in objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/94 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o., pod št. ZN-1/96 v januarju 1997. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka se nanašajo na:
– spremembo lokacije novega tabletnega oddelka,
– spremembo lokacije objekta za proizvodnjo zdravilnih učinkovin ter možnost izvedbe parkirne hiše v severnem delu tega objekta,
– gradnjo objekta – pilote za farmacevtski razvoj trdih oblik,
– gradnjo povezovalnega hodnika med objektoma za raziskovalne dejavnosti,
– dograditev trafo postaje TP 1 (dozidava in sprememba strehe),
– gradnjo skladišča tehničnih plinov,
– gradnjo pralnika odpadnih plinov kot prizidavo k objektu fermentacije,
– nadzidavo farmacevtike in skladišča gotovih izdelkov za instalacijske kanale in strojnico z dvigalom,
– prizidavo skladišča gotovih izdelkov,
– gradnjo nadstrešnice nad platojem ob objektu farmacevtike,
– nadzidavo objekta sinteze ter možno širitev objekta kemijske sinteze,
– ureditev intervencijske poti z razširitvijo v manipulativni plato ob obstoječem objektu sinteze (ob magistralni cesti) z delnim nadkritjem platoja za potrebe izvedbe pralnikov (čiščenje zraka iz klimatskih naprav sinteze),
– dozidavo nadstrešnice za kontejnerje odpadkov,
– spremembo izvennivojskega prehoda za pešce čez magistralno cesto (variantno),
– ureditev desnega izvoza na magistralno cesto s parkirišč pri čistilni napravi,
– delno spremembo notranjih cest in komunalnih naprav in objektov znotraj območja zazidalnega načrta,
– spremembe kot objektov št. 75 do 78 zaradi delne spremembe notranjih cest.
3. člen
V 5. členu sprejetega odloka se urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte, podane v tabeli, spremenijo v naslednjem:
4. člen
V 8. členu sprejetega odloka se za zadnjim odstavkom v podnaslovu Notranje ceste doda naslednje besedilo:
“Zaradi postavitve novega tabletnega oddelka na severovzhodni del območja se delno spremeni zasnova cestnega režima in sicer:
– cesta 4–4 se ob obstoječem skladišču gotovih izdelkov nadaljuje vzporedno ob novih objektih do platoja pred vhodom v tabletni oddelek. Višina platoja in s tem ceste je višina vhoda v objekt,
– cesta 3–3 se priključi na cesto 3–31,
– cesta 3–31 je povezava med cesto 4–4 in kletnim platojem tabletnega oddelka. Cesta je z rampo priključena na cesto 2–2. Vzdolžni sklon ne sme prersegati 7%,
– delno se korigira cesta 2–21 in 2–2 ob severovzhodem vogalu objekta, ostale interne ceste pa ostanejo nespremenjene.
Ob sedanji sintezi ob magistralni cesti se predvidi intervencijska pot z razširitvijo v manipulativni plato ob samem objektu sinteze, ki se izteče na magistralno cesto ob avtobusnem postajališču. V tem delu se izvede poglobljen robnik. Za prehod se v ograji namestijo vrata, ki se odprejo le v času intervencije.
Ob cestnem telesu severne obvozne ceste se izvede dostopna cesta do dveh stanovanjskih objektov in do zalednih kmetijskih zemljišč, ki ostane v funkciji do odstranitve teh objektov oziroma pozidave sedaj kmetijskih zemljišč.
V podnaslovu Zunanje ceste v istem členu sprejetega odloka se za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo: “S parkirišč pri čistilni napravi se uredi desni izvoz na magistralno cesto.”
V podnaslovu Peš in kolesarski promet v istem členu sprejetega odloka se za prvim stavkom doda: “Variantno se lahko izvede nadhod nad magistralno cesto s svetlo višino po veljavnih predpisih.”
5. člen
21. člen sprejetega odloka se nadomesti z novim besedilom: “Odstopanja od določil sprejetega zazidalnega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev so možna pri tlorisnih gabaritih in sicer v zmanjšanju le-teh, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri napajalnih cest ter struktura zazidave in namembnost objektov. Za prikaz teh odstopanj se mora izdelati dodatna ureditvena situacija, ki je sestavni del izvlečka iz zazidalnega načrta.
Odstopanja od vertikalnih gabaritov, določenih v 5. oziroma 3. členu odlokov so možna tako, da je objekt lahko tudi večetažen, pri čemer pa ne sme presegati že določenih višin objektov.
Sprememba tehnologij ne sme preseči mejnih emisij v okolje, določenih v predhodnih členih obeh odlokov.”
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Novo mesto.
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora mestne občine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-65/97-12
Novo mesto, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti