Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1255. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica, stran 1715.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 ter 47/93) in 21. člena statuta Občine Logatec je Občinski svet občine Logatec na 25. redni seji dne 18. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo skupna in podrobna merila o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica. Določila odloka so deljena na skupna in podrobna merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenem območju naselja.
2. člen
Posegi v prostor morajo biti skladni z usmeritvami dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000.
3. člen
Sestavni del tega odloka so grafične priloge:
– planska izhodišča,
– območje ureditvenega območja naselja na katastrskem načrtu,
– razmejitve po celotah,
– raba po celotah,
– zazidalna zasnova za celoto HS3,
– idejne prometne rešitve za celoto HS3,
– idejne rešitve infrastrukture za celoto HS3.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Skupna merila in pogoji v tem odloku opredeljujejo:
– načine urejanja,
– vrste posegov v prostor,
– oblikovanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
– prometno urejanje,
– komunalno urejanje,
– varovanje okolja.
Načini urejanja
5. člen
Na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena stanovanjski, mešani gradnji spremljajočim in dopolnilnim dejavnostim, kakor tudi prometnim površinam in komunalnim napravam ter ostale potrebe skupnega in splošnega pomena, so dovoljeni posegi, za katere je bilo zemljišče namenjeno.
Morebitna odstopanja od tega določila so dovoljena samo s soglasjem organizacije ali skupnosti, za katere uresničitev programa je zemljišče namenjeno.
--------------------------------------------------------------------
HC1   staro jedro naselja                96 801 m2
HC2   mešana pozidava                  48 702 m2
HS1   agrarno stanovanjska gradnja            27 728 m2
HS2   agrarno stanovanjska gradnja            13 903 m2
HS3   nova stanovanjska gradnja po skupni
    zasnovi                      51 125 m2
Hld1  dopolnilna stanovanjska agrarna gradnja      80 653 m2
Hld2  dopolnilna stanovanjska gradnja          58 075 m2
HK1   I. območje kmetijskih površin           92 081 m2
HK2   I. območje kmetijskih površin           10 118 m2
HK3   izjemen poseg na prvem območju           13 685 m2
HZ1   zaledje vasi                    33 832 m2
HO1   planirana mešana gradnja              30 527 m2
HR1   domačije in rekreacijske površine         24 762 m2
HV1   počitniško naselje                 26 383 m2
Hsa1  sanacija                      4 867 m2
--------------------------------------------------------------------
    ureditveno območje naselja            613 242 m2
--------------------------------------------------------------------
Vrste posegov v prostor
6. člen
V obravnavanem območju naselja Hotedršica so dovoljeni naslednji posegi:
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– adaptacije,
– prizidave,
– nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– novogradnja (posamična, v skupni zasnovi, dopolnina),
– spremembe namembnosti (za stanovanja, za potrebe kmetij, za potrebe obrti),
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja za potrebe komunalne in prometne infrastrukture.
7. člen
Gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami, ki jih določa okoliška grajena struktura, oziroma po izhodiščih skupnih zasnov dela naselja.
8. člen
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih gradenj, preureditev stropno-strešnih konstrukcij in adaptacij je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– možni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo ekološkega ravnovesja v naravi in krajinskih značilnosti (arhitekturne krajine) obravnavanega območja,
– dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funkcionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja novogradenj oziroma prometno-tehnični varen,
– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni varnosti in sanitarno-tehničnimi predpisi,
– intenzivnost rabe se s posameznim posegom ne sme bistveno spremeniti.
9. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namembnost. Objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne pogoje ter ekološko ravnovesje.
Dopustne so spremembe funkcij objektov za potrebe razvoja naselja.
10. člen
Gradnje gospodarskih poslopij za potrebe kmetijske dejavnosti je dovoljen na zemljiščih znotraj kmetijskih gospodarstev, ki so dovolj velika, ob upoštevanju zadostnih odmikov od sosednjih objektov in so zagotovljene zadostne površine za dovoz in manipulacijo in na območjih, ki so za tako vrsto gradnje določena.
11. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin je dopustna le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnji se potrebe rešujejo znotraj objekta.
12. člen
Večja reklamna znamenja in turistične oznake naj bodo praviloma postavljena na skupnih lokacijah, tako da niso moteči za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa in vzdrževanja komunalnih naprav. Kolikor niso redno vzdrževana, jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne urbanistične inšpekcije.
13. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor.
14. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo sledeči pogoji:
– višina zemljišča na parceli mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali. Uporaba odpadnih materialov ni dovoljena,
– ograjevanje parcel ni željeno in ni dopustno izven strnjeno zazidanih območij. Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali,
– vse obstoječe in predvidene zelene površine je potrebno redno vzdrževati, varovati in ohranjati,
– tlakovanje dvorišč in urejanje igrišč je nujno uskladiti z namembnostjo in velikostjo zazidave ter ureditvijo zelenih površin,
– pri stanovanjskih hišah je nujno smiselno urediti dovozne platoje, dvorišča, proste in zelene površine tako po samem obsegu, lokaciji in tudi izvedbi. Tlakovane površine lahko maksimalno obsegajo 25% celotne parcele,
– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim zelenjem.
Oblikovanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
15. člen
Velikosti gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen v primeru, če so potrebe zagotovljene v skupnem širšem območju.
16. člen
Velikost gradbene parcele za družinsko stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v posameznem delu naselja.
Za prostostoječe stanovanjske objekte naj bo celotna površina zemljišča praviloma najmanj 1,5-krat večja od bruto etažne površine objekta.
Velikost gradbene parcele v območjih starejše strnjene zazidave je lahko tudi manjša.
Novozgrajeni objekti obrtne dejavnosti imajo določene večje parcele oziroma najmanj 1,8-krat od bruto etažne površine predvidenega objekta.
17. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa na osnovi namembnosti in velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih danosti, ob upoštevanju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objektov in naprav ter omejitve uporabe zemljišča po posebnih predpisih.
18. člen
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 3 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg funkcionalnega zemljišča in je 1,2 m ob objektu in dostopu,
– za kmetijske gospodarske objekte je minimalna širina okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega prostora najmanj v radiju 15 m, širina dovoza pa najmanj 3,5 m, kolikor zaradi podreditvi obstoječi morfologiji okoliške pozidave ni potrebna posebej prilagojena zasnova,
– za proizvodne objekte in objekte namenjene obrtni dejavnosti se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede na velikost objekta, tehnološke zahteve, gostoto in racionalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,
– za vse že stoječe objekte velja, da kolikor je dejanska parcela manjša od gradbene parcele (ugotavljanje na osnovi navedenih meril), se upošteva dejanska površina parcele,
– rob zidu novozgrajenih objektov mora biti odmaknjen min. 4 m od parcelne meje, v nasprotnem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele.
Prometno urejanje
19. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanja in sanacija prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter skladno s pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji.
20. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi ustreznimi značilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot je izvedba pešpoti, kolesarskih stez, ureditev mirujočega prometa, izvedba urgentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestnega prostora.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njegovim namenom, zato mora za vsak tak poseg izdati soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest in pristojni občinski organ.
21. člen
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so načrtovane za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Ob magistralni cesti M-10/10 (Kalce–Godovič) se vse od začetka naselja Log do konca vasi rezervira potrebna zemljišča za izgradnjo pločnika oziroma pešpoti.
22. člen
Skupne širine rezervatov so glede na kategorijo prometnice, število voznih pasov in stopnjo izdelane projektne dokumentacije naslednje:
– 30 m rezervati za cesto brez idejnih projektov z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet, javni potniški promet s postajališči izven vozišča, kolesarskimi stezami in hodnik za pešce,
– 20 m rezervati za zbirne stanovanjske ceste in povezovalne lokalne ceste brez idejnih projektov z dvema voznima pasovoma za mešani promet, s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce,
– 15 m rezervati za zbirne stanovanjske ceste, povezovalne in lokalne dvopasovne ceste, s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, pri katerih so idejne zasnove trasno tehničnih elementov izdelane.
23. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in se ne poškoduje cest in cestnih objektov. Uredijo se lahko s soglasjem pristojnega upravljalca ceste.
Interni dovozi in pristopi naj bodo praviloma navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.
Pri graditvi oziroma pri rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
24. člen
Dvorišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz neposredno s ceste ali posredno preko sosednjih dvorišč. Sosednja dvorišča morajo imeti možnost prehoda.
Komunalno urejanje
25. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Investitor sam poskrbi za opremljenost stavbnega zemljišča.
Komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvodnjavanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje zvez. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na območju Občine Logatec.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščito (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti, itd.).
Priključitev objektov na komunalne naprave je obvezna v skladu s pogoji upravljalcev.
Oskrba z vodo
26. člen
Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na obstoječe vodovodno omrežje. Po situaciji, premerih cevi in opremi mora sekundarno omrežje ustrezati pravilniku o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Sekundarno omrežje mora biti opremljeno z nadzemnimi hidranti v skladu z istim pravilnikom.
Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih cestah. Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.
Odvajanje odpadnih voda
27. člen
Za potrebe obstoječe, nove in dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Predviden je ločen kanalizacijski sistem. Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih, nepretočnih, triprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti.
Pri tem je potrebno upoštevati zaščito vodnih virov v Občini Logatec in navodilo za gradnjo gnojišč in greznic.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko lovilcev maščob v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico. Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico, oziroma v odprte jarke in vodotoke.
Energetska oskrba, javna razsvetljava in TV omrežje
28. člen
Potrebno je varovati rezervate daljnovodov. Za oskrbo z električno energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise za to področje in zasnovo elektroomrežja,
– upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in predvidenih) na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih predpiše v elektro-energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja,
– priključitev objektov na električno omrežje je možna v skladu s pogoji upravljalca.
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Omrežje zvez
29. člen
Vse objekte se lahko priključi na javno telefonsko omrežje.
Za zadovoljitev vseh potreb bo potrebno obstoječe omrežje razširiti in dograditi dodatne kapacitete. Priključke objektov se izdela skladno s pogoji upravljalca.
Varovanje okolja
30. člen
Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja okolja so:
– zaščita vodotokov pred onesnaženjem,
– zaščita vodnih virov,
– organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, njih sortiranje in deponiranje,
– sanacija neurejenih odlagališč odpadkov,
– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov znotraj naselja,
– preprečevanje in nastajanje virov onesnaževanja zraka znotraj naselja, oziroma njihovo zgoščevanje,
– vzdrževanje javnih površin: platoji za zadrževanje ljudi, nasadi, zelenice, posamezne skupine dreves, posamezno drevo, ki za identiteto kraja pomembno, zelene površine v območjih stanovanjske gradnje, zelenice ob javnih komunikacijah in vodnih površinah, ob obeležjih in zelenice športno rekreacijskih površin in ob njih,
– ohranjanje roba naselja v stiku z odprtim prostorom s sadovnjaki, tipičnimi kmečkimi gospodarskimi objekti, obeležji in travniškimi površinami (silhueta naselja),
– ohranjanje tipičnih pogledov v naselju in vseh prostorskih dominant.
III. PODROBNA MERILA IN POGOJI
31. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo podrobna merila in pogoje za prostorske celote naselja Hotedršica:
HC1   staro jedro naselja
HC2   Log – mešana pozidava
HS1   Griče – agrarno stanovanjska gradnja
HS2   Koš – agrarno stanovanjska gradnja
HS3   Spodnji Log – nova stanovanjska gradnja
    po skupni zasnovi
Hld1  Srednji Log – dopolnilna stanovanjska
    agrarna gradnja
Hld2  Markove vrtače – dopolnilna stanovanjska
    gradnja
HK1   Pod Košem – I. območje kmetijskih
    površin
HK2   Log – I. območje kmetijskih površin
HK3   Log – izjemen poseg na prvem območju
HZ1   Ob mlinu – zaledje vasi
HO1   Ob cesti – planirana mešana gradnja
HR1   Ob Hotenjki – domačije in rekreacijske
    površine
HV1   Hotenjske Žibrše – počitniški objekti
Hsa1  kamnolom – sanacija.
HC1 staro jedro naselja Hotedršica
32. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 4, 6-3, 7, 8, 9, 11-1, 11-2, 15, 15-3, 15-4, 18, 19*, 20, 21-1, 21-2, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 30-2, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39-2, 39-3, 47-2, 47-3, 50*, 51, 52, 53, 54, 54-18, 55, 55-2, 56, 57, 58, 59, 59-2, 59-4, 60, 62 del, 63, 65, 67-1, 67-2, 67-3, 68*, 69-1, 69-2, 70-1, 70-2, 71, 72, 73, 74, 77-1, 77-2, 78, 78-3, 78-5, 80, 82-1, 83, 87-1, 87-2, 90-4, 91-2, 92-3, 130*, 131*, 132, 141, 153, 154, 157, 166, 168, 174, 175, 178, 180, 188, 265-3, 266-3 del, 266-4, 270, 275, 277-2, 279-2, 491-1, 491-2, 492, 494, 498, 499, 500, 503, 506-1, 506-9, 516-2, 516-3, 516-6, 520-4, 520-5, 520-6, 543, 543-1, 546, 548, 549-1, 549-8, 549-9, 549-12, 549-15, 549-18, 596-3, 605, 1950-2 del, 1956-2, 1965, 1965-2, 1985-3, 1985-7, 1985-8, 1985-9, 1985-10, 1989 del in 1991 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– novogradnja posameznih objektov je možna le kot dopolnitev obstoječe pozidave, če to omogoča velikost zemljišča. Pri tem je nujno upoštevati urbanistične konstante: gradbeno črto ali prostorska razmerja, tlorisno zasnovo, višinske gabarite objektov, strehe z nakloni, smerjo slemena, vrsto kritine ter fasadno členitvijo z izpostavljenimi fasadnimi elementi,
– novogradnja in nadzidava prostostoječih stanovanjskih objektov je možna do skupne višine P + N + dP,
– tudi večja odstopanja nižjih objektov so nezaželena,
– oblikovanje objektov naj sledi zakonitostim tipične arhitekture (vhod v zamiku, ganki in balkoni po prvotnem konceptu, ritem okenskih pokončnih odprtin, krajši napušči, itd.),
– gradnja prizidkov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in se zagotovijo normalni in varni dostopi. Zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne površine obstoječega in predvidenega objekta. Prizidek je potrebno z objektom oblikovati v skladno arhitektonsko celoto,
– pomožni objekti so dovoljeni, kadar to dopuščajo urbanistične konstante, ki jih določa okoliška grajena struktura, namembnost prostora, oblikovanost terena in ne slabšajo rabe zemljišč sosednjih objektov,
– v območju dominantnih pogledov na cerkev ni dovoljena gradnja, nadzidava ali prizidava,
– dele obstoječih objektov je možno preurediti za potrebe poslovnih in servisnih dejavnosti; željene so dopolnilne dejavnosti domačij,
– gradnja ali preureditev objektov za namene proizvodnih in obrtnih dejavnosti je možna znotraj obstoječih objektov oziroma na dvoriščni strani, vedno na neizpostavljenih in dobro dostopnih legah.
Proizvodna ali obrtna dejavnost ne sme poslabšati osnovnih bivalnih pogojev.
HC2 Log – mešana pozidava
33. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
29-2, 51-5, 140, 149, 134, 137, 181*, 184*, 185*, 190*, 191, 446, 600-1, 600-6, 600-22, 600-24, 600-39, 622, 628, 653, 672-2, 672-3, 672-4, 672-6, 672-9, 673-1, 673-5, 673-6, 673-7, 673-8, 673-10, 673-12, 673-13, 675-8, 677-5, 677-6, 677-8, 677-9, 679-2*, 680-4, 680-5, 680-6, 680-8, 680-10, 680-11, 680-12, 680-16, 680-17, 680-19, 702, 708-1, 708-2, 712-1, 712-2, 719, 720-2, 757-2 in 912-3 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– novogradnja posameznih objektov je možna kot dopolnitev obstoječe pozidave, če to omogoča velikost zemljišča,
– novogradnja in nadzidava prostostoječih stanovanjskih objektov je možna do skupne višine P+N+dP,
– gradnja prizidkov je možna, kolikor to dopušča velikost zemljišča in se zagotovijo normalni in varni dostopi. Zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večja od bruto etažne površine vseh objektov na parceli. Prizidek je potrebno z objektom oblikovati v skladno arhitektonsko celoto,
– pomožni objekti so dovoljeni le izjemoma, ko ni možno dodatne potrebe po prostorih zagotoviti v sklopu objekta in s prizidki,
– dele obstoječih objektov je možno preurediti za potrebe poslovnih in servisnih dejavnosti,
– strehe objektov so praviloma dvokapnice s smerjo slemena vzporedne z daljšo stranico; in sicer ob cesti daljša stranica, v zalednem delu pa vzporedna ali pravokotna s smerjo glavne ceste,
– nujno je treba urediti interni promet in zagotoviti nekaj parkirnih mest ob glavni napajalni cesti,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na okolje ter zmanjševati prometnih površin in njihove preglednosti,
– nujno je treba urediti več zelenih površin ob komunikacijah.
HS1 Griče – agrarno stanovanjska gradnja
34. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
8, 9, 10, 11, 12*, 13, 15*, 16, 17, 37, 137, 138, 139, 142*, 143, 144, 145*, 151, 152 del, 161, 165*, 170, 277-3, 279-1, 281-1, 283-1, 283-4, 285, 288-2, 291, 293, 301, 303, 304, 305, 432 del, 432-39 del, 432-41 del, 432-42, 432-62, 432-63, 432-66 del, 432-67 del, 893, 1948-1 in 1990 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– novogradnja, dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov, pomožnih objektov in gospodarskih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Vsi novi deli morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– nadzidava je dovoljena izjemoma, kadar to dopušča okoliška višja gradnja in prostorske danosti – rastoč teren, vendar je potrebno pri teh posegih ohraniti vse glavne vedute širšega območja,
– podolgovati tlorisi objektov do skupne višine dK+P+N+dP imajo simetrične dvokapnice s slemenom vzporednim z daljšo stranico in plastnicami in naklonom nad 38°,
– vmesni prostori v razgibanem terenu naj bodo primerno ozelenjeni z avtohtono vegetacijo,
– spremembe namembnosti poslopij so dovoljene, če zadostijo potrebe po primernih prostorih površinah specifičnim za novo dejavnost,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na rabo površin ter zmanjševati prometnih površin in njihove preglednosti.
HS2 Koš – agrarno stanovanjska gradnja
35. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
25, 46*, 48, 49-1, 49-2, 50, 53 del, 54, 71, 133, 554, 571, 571-9, 571-10, 600-2, 600-4, 687, 688, 692 del, 695, 696 in 697 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov, pomožnih objektov in gospodarskih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Pri razmerju zemljišča in objekta je potrebno upoštevati vse objekte (obstoječe in planirane tudi nadzidave) na določenem zemljišču. Celotna površina naj bo vsaj 60% proti celotni bruto etažni površini vseh objektov – 40%. Vsi novi deli morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– nadzidava je dovoljena izjemoma, kadar to dopušča okoliška višja gradnja in prostorske danosti – rastoč teren, vendar je potrebno pri teh posegih ohraniti vse glavne vedute širšega območja,
– podolgovati tlorisi objektov do skupne višine dK+P+P imajo simetrične dvokapnice s slemenom vzporednim z daljšo stranico in plastnicami in naklonom nad 38°,
– oblikovanje objektov naj sledi zakonitostim tipične arhitekture (vhod v zamiku, ganki in balkoni po prvotnem konceptu, ritem okenskih pokončnih odprtin, krajši napušči, itd.),
– spremembe namembnosti poslopij so dovoljene, če zadostijo potrebe po primernih prostih površinah specifičnim za novo dejavnost,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na rabo površin ter zmanjševati prometnih površin in njihove preglednosti.
HS3 Spodnji Log – nova stanovanjska gradnja po skupni zasnovi
36. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
156, 159, 742-5, 933, 934, 935, 936, 948, 951, 972, 992-1, 992-4, 992-7 del, 999-1 del, 999-4, 999-5, 999-14, 999-17 in 999-18 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje se bo gradilo po zazidalni zasnovi (glej grafične priloge!),
– namenjeno je individualni stanovanjski gradnji,
– zazidalni kompleks obsega 40 možnih lokacij za nove stanovanjske objekte ter ograjene objekte obstoječe domačije,
– parcelacija, lociranje objektov v prostor je razvidna iz grafičnih prilog,
– objekti so pravokotnega tlorisa z maksimalnimi tlorisnimi gabariti 10 x 16 m,
– višina objektov naj se prilagaja razgibanemu terenu; v principu pa obsega max. P+N+dP; kolenčni zid višine do 50 cm ali P+M; kolenčni zid višine do 150 cm, ter v posameznih primerih je tudi delna podkletitev (vrtačast teren); vertikalen gabarit se prilagaja napajalni cesti,
– v novem delu naselja je speljana napajalna cesta z dvema priključkoma na magistralno cesto,
– za boljšo dostopnost do objektov je speljano tudi vzporedno cestno omrežje, ki se prilagaja terenu,
– ob glavni povezavi je urejen tudi hodnik za pešce,
– zaradi podolgovate zasnove novega naselja je ohranjena tudi obstoječa pot, ki bo služila kot peš bližnjica,
– za dostop na zemljišča za novo pozidavo so ohranjene vse poti,
– strehe objektov so simetrične dvokapnice, kjer je sleme vzporeden z daljšo stranico v naklonih od 30°–45°,
– kritina je opečni zareznik; oziroma v temni barvi (salonitna kritina ni dovoljena),
– dovozi, dostopi do objektov in tlakovana dvorišča so razvidni v grafični prilogi,
– oblikovanje objektov naj sledi zakonitostim tipične arhitekture (vhod v zamiku, ganki in balkoni po prvotnem konceptu, ritem okenskih pokončnih odprtin, krajši napušči, itd.),
– prizidki za pomožne prostore so dovoljeni, vendar ne v celotni višini glavne stavbe,
– prizidke je potrebno oblikovati v skladno celoto k objektu pod isto strešino,
– v objektih je lahko dopolnilna, servisna ali poslovna dejavnost, za katero je potrebno zagotoviti primerne dostope in potrebe parkirne površine na parceli investitorja.
Hld1 Srednji Log – dopolnilna agrarno stanovanjska gradnja
37. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
113, 147*, 171, 172, 600-4, 612, 637, 639, 647-1, 647-2, 664-1, 664-2, 654, 654-2, 649-1, 649-2, 650, 659, 660-1, 660-2, 660-4, 663, 669, 720-1, 720-3, 722, 725-1, 725-2, 725-3, 725-4, 725-5, 725-7, 726, 731, 732, 733-1, 733-2, 734, 735, 736, 737, 742-2, 743, 743-1, 743-3, 743-5, 743-6, 932 in 999-13 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– novogradnja, dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov, pomožnih objektov in gospodarskih objektov je dovoljena, kollikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Vsi novi deli morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– podolgovati tlorisi objektov do skupne višine dK+P+N+dP imajo simetrične dvokapnice s slemenom vzporednim z daljšo stranico in plastnicami in naklonom nad 38°,
– vmesni prostori v razgibanem terenu naj bodo primerno ozelenjeni z avtohtono vegetacijo,
– spremembe namembnosti poslopij so dovoljene, če zadostijo potrebe po primernih prostih površinah specifičnim za novo dejavnost,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na rabo površin ter zmanjševati prometnih površin in njihove preglednosti.
Hld2 Markove vrtače – dopolnilna stanovanjska gradnja
38. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
50, 162, 873-1, 873-4, 873-5, 873-6, 970 del, 976 del, 983-1, 983-2, 983-3, 983-4, 984-1, 984-2, 988, 991-1, 991-2, 991-3, 991-5, 992-2 del, 992-6, 992-10, 992-11, 992-12, 992-13, 993, 1958-2, 1958-3 vse k.o. Hotedršica.
V območje urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– novogradnja prostostoječih stanovanjskih objektov s praviloma podolgovatimi tlorisnimi zasnovami je možna do skupne višine dK+P+N+dP,
– daljša stranica objekta, kakor tudi sleme simetrične dvokapnice sledi konfiguraciji terena – vzporedno s plastnicami – objekti so prislonjeni na vrtačast teren,
– naklon strehe je od 40°–45°, kritina je temna,
– oblikovanje objektov naj sledi zakonitostim tipične arhitekture (vhod v zamiku, ganki in balkoni po prvotnem konceptu, ritem okenskih pokončnih odprtin, krajši napušči, itd.),
– raznolika lociranost objektov naj v maksimalni meri izkoristi boljša osončenja bivalnih prostorov,
– pomožni objekti so dovoljeni, vendar morajo slediti enotnemu konceptu pozidave tako po lociranju, tlorisni zasnovi in so lahko pritlični z delno podkletitvijo,
– za vsako lokacijo je potrebno opredeliti prometno napajanje s smiselnim povezovanjem posameznih enot v skupno prometno žilo in vključevanjem v obstoječe prometno omrežje.
HK1 Pod Košem – I. območje kmetijskih zemljišč
39. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
20 del, 21-2, 21-4, 22, 24, 27-1, 27-2, 28, 29-1, 29-3, 30, 31, 32, 33, 34, 58 del, 543-1, 549-1, 549-2, 549-3, 549-4, 549-5, 549-6, 549-7, 549-12, 549-13, 549-15, 551, 552-1, 552-2, 558-1, 558-2, 559-1, 559-2, 562-1, 562-2, 563-1, 563-2, 600-1, 600-5, 682-1, 682-2, 683-1, 683-2, 685, 686-1, 686-2, 689-3, 704, 705-1, 705-2, 705-3, 1959, 1960, 1989 del in 1989-2 del vse k.o. Hotedršica.
Obravnavano območje je trajno namenjeno kmetijski rabi, zato v tem območju ni dovoljena gradnja.
Dovoljeni pa so posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem primarnih vodov ter posegi za varovanje okolja.
HK2 Log – I. območje kmetijskih zemljišč
40. člen
Območje obsega parcelno številko 928 del k.o. Hotedršica.
Obravnavano območje je trajno namenjeno kmetijski rabi, zato v tem območju ni dovoljena gradnja.
Dovoljeni pa so posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem primarnih vodov ter posegi za varovanje okolja.
HK3 Log – izjemen poseg na prvem območju
41. člen
Omočje obsega naslednji parcelni številki:
952-3, 992-9 in 1965-1 vse k.o. Hotedršica.
Za območje urejanja je potrebno izdelati študijo utemeljenosti za poseg na prvo območje. V območju je možno izvajati ukrepe varovanja okolja in komunalno urejanje primarnih vodov.
HZ1 Ob mlinu – zaledje vasi
42. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
1*, 8-1, 42-1, 46 del, 47, 47-1, 47-2, 61*, 62, 63, 64*, 69-3, 71, 74, 76, 77, 77-2, 78-5, 80, 82, 89-1, 90-1, 90-2, 90-3, 91-192, 101, 102 del, 103 del, 104 del, 1985-4, 1985-5, 1987 in 7918 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je v prvi vrsti namenjeno prestavitvi in širitvi kmetij s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti,
– stanovanjski objekti so mogočne praviloma podolgovate zgradbe v skupni višini P+N+dP,
– gospodarska poslopja naj bodo odmaknjena na zaledno stran; gabariti teh objektov naj bodo maksimalno prilagojeni stanovanjskim,
– manipulacijski prostor hiša – gospodarsko poslopje naj omogoča dober dostop do kmetijskih zemljišč,
– strehe objektov so praviloma simetrične dvokapnice, kjer je sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, z naklonom od 40°do 45° ter temno kritino.
HO2 Ob cesti – planirana mešana gradnja
43. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
742-2, 742-3, 744, 745, 932-1, 932-2, 932-3 in 992-8 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– obravnavano območje je namenjeno mešani gradnji s proizvodnimi in obrtnimi dejavnostmi,
– pred posegom v prostor je potrebno preveriti primernost tehnologije, kapacitete in racionalno rabo, ki jo dovoljuje prostor glede na potrebne zazidljive, proste površine in še zlasti obremenitev okolja,
– horizontalni in vertikalni gabarit objektov se prilagodita tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskim značilnostim lokacije,
– višinski gabariti naj ne presegajo višin, ki motijo v vedutnih pogledih,
– za območje je željena zasaditev v obcestnem pasu, ki predstavlja vizuelno ločnico z ostalimi deli naselja.
HR1 Ob Hotenjki – domačije in rekreacijske površine
44. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
13*, 41, 42, 53, 169, 182, 183, 520-12, 520-13, 538, 540-1, 540-3, 547, 561, 561-1, 563-2, 566-1, 566-2, 567, 569-1, 569-2, 1961-1, 1969 del in 1989-2 vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno posameznim večjim kmetijam,
– kot dopolnilna dejavnost je površina namenjena rekreacijski dejavnosti,
– gradnja je dovoljena v okviru domačij s poudarki na ohranjanju identitete posamezne domačije,
– gradnja visokih objektov športno rekreacijskega značaja mora biti umaknjena iz vizuelno izpostavljenega dolinsko ravnega dela,
– v ravninskem delu pa je možno urediti rekreacijske površine in jih je primerno ozeleniti ter vklopiti v širšo krajino.
HV1 Hotenjske Žibrše – počitniško naselje
45. člen
Območje obsega naslednje parcelne številke:
187*, 529-34, 529-52, 529-53, 575 del, 576 del, 579 del in 1985-2 del vse k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je v prvi vrsti namenjeno postavitvi objektov za bivanje ob koncu tedna,
– objekti niso na vizuelno izpostavljenih legah,
– objekti so praviloma podolgovate oblike v skupni višini P+M,
– strehe objektov so simetrične dvokapnice z daljšo stranico, imajo smer slemena, ki je vzporedna s plastnicami,
– naklon streh naj bo od 40°do 50°; možna je izvedba čopov in frčad,
– kritina v temni barvi; salonitna kritina ni dovoljena,
– gospodarske prostore ali nadstrešnice naj se izvedejo kot podaljšek strešin glavnega objekta,
– ureditve ob objektu ne smejo spreminjati naravno krajino (minimalne ploščadi, brez večjih podpornih zidov, hortikulturnih ureditev z vnašanjem neavtohtonih vrst).
Hsa1 kamnolom – sanacija
46. člen
Območje obsega parcelo številka 571-23 k.o. Hotedršica.
V območju urejanja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je obstoječi peskokop,
– potrebno je urediti terasasto zasnovo čela peskokopa, ki ga bo po končani eksploataciji možno zazeleniti, kar zahteva motnjo v širšem prostoru (negativna veduta v silhueti naselja),
– nujna je ureditev platoja z varstvenega stališča in ločevanje prometnih in deponijskih površin,
– obodna zemljišča je potrebno primerno zavarovati,
– po končani sanaciji se osnovni plato lahko nameni rekreativnim površinam (igrišča).
IV. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Upravni organ, ki je pristojen za urejanje prostora, lahko pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva analizo širših prostorskih pogojev v območju urejanja, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom prostora glede razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posameznimi posegi onemogočili racionalne izrabe prostora,
– za zagotavljanje enotnega oblikovanja naselja samega in v odnosu s širšim prostorom.
Upravni organ lahko v navedenih primerih lokacijsko dovoljenje pogojuje s predhodno ureditvijo širših prostorskih pogojev.
Upravni organ mora skupaj s pristojnimi organi in organizacijami, pred izdajo lokacijskega dovoljenja za kompleksnejši poseg v prostor, obravnavati poseg po podrobnih merilih in pogojih za posamezne prostore enote, ki jih ureja ta odlok in opraviti strokovno preverbo ustreznosti in pogojev za njegovo realizacijo.
48. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Logatec, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti Logatec.
49. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-20/96
Logatec, dne 19. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost