Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003

Kazalo

3089. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip) pri dobavi energenta v proizvodnji fosilnih goriv in električne energije, stran 9953.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 67/02), tretje alinee 15. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02), 2. členom pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 114/02), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 3.3. člena organizacijskega predpisa Združenja za energetiko, je Upravni odbor Združenja za energetiko na seji dne 8. aprila 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip) pri dobavi energenta v proizvodnji fosilnih goriv
in električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in deponiranjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju energetskih dejavnosti članov Združenja za energetiko GZS.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za uporabo blaga za neposlovne namene po določilih 7. točke drugega odstavka 4. člena zakona o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
CA 10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Kamor spada:
– podzemno in površinsko kopanje rjavega premoga in lignita
– pranje, sušenje, mletje, upraševanje rjavega premoga in lignita
– skepljanje (aglomeriranje) rjavega premoga in lignita in izdelava briketov
– čiščenje, razvrščanje rjavega premoga in lignita.
E 40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
Kamor spada:
– proizvodnja električne energije iz trdnih, tekočih in plinastih goriv.
E 63.120 Skladiščenje
Kamor spada:
– obratovanje tankov za skladiščenje tekočin ali plinov za uporabo v proizvodnji električne energije v TE.
3. člen
Kalo je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem, krčenjem, izluženjem, razsipom, razlitjem ipd. in se kaže na spremembi teže, obsega, kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga, npr. zmanjšanje kurilne vrednosti goriva.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v trdnem stanju.
Izluženje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi izpostavljenosti blaga atmosferskim vplivom med skladiščenjem na odprtem skladišču ali deponiji.
Razlitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulacijo) z blagom v tekočem stanju.
Izhlapevanje je izguba mase ali prostornine blaga med skladiščenjem in prometom, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti nafte in naftnih izdelkov ter vplivov okolja in so neogibne pri tehnično pravilnem ravnanju med skladiščenjem in prometom izdelkov.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri ravnanju z blagom (manipulaciji), skladiščenju, deponiranju in pri prodaji blaga;
– pri in z izrednim popisom blaga v skladišču in na deponiji;
– pri in z rednim letnim popisom blaga v skladišču in na deponiji.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga v obračunskem obdobju se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Maksimalna višina odpisa blaga zaradi izgube ali uničenja (kalo, razsip), ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Za odpis blaga, ki presega odpis izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v proizvodnji fosilnih goriv in električne energije v termoelektrarnah, kot običajen odpis blaga (kalo, razsip in okvara) pri ravnanju z blagom in skladiščenju ter deponiranju šteje odpis blaga izračunan v deležu od vrednosti prometa blaga v obračunskem obdobju nabavljene količine blaga ter lastne cene v obračunskem obdobju proizvedene količine blaga v lastni proizvodnji, po naslednjih maksimalnih stopnjah:
Premog:
– rjavi premog, aglomeriran ali neaglomeriran,
z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ        3%
– rjavi premog in lignit             3%
Tekoča goriva:
– skladiščene količine goriva iz skupine
izdelkov plinska olja, kurilna olja«EL«, »L« in »LS«
v podzemnih rezervoarjih in nadzemnih rezervoarjih
s plavajočo streho                  0,2%
– porabljena ali pretočena količina goriva      0,3%
– čiščenje rezervoarjev zaradi periodičnih
pregledov (odstotek od nazivne
kapacitete rezervoarja)                0,5%
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljavljati po enakem postopku, kot je bil sprejet.
Obvezno razlago pravilnika sprejema Upravni odbor združenja za energetiko.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja za energetiko
Gospodarske zbornice Slovenije
dr. Franc Žerdin, univ. dipl. inž. rudarstva l. r.