Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2727. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona, stran 6403.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US; 45/94 – odl. US; 57/94; 14/95, 20/95 – odl. US; 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odl. US; 39/96 – odl. US; 44/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 6. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Gornja Radgona
1. člen
V statutu Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) se v 5. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko z eno ali več občinami zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti teh občin, ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze, na način in po postopku, predpisanem v zakonu o lokalni samoupravi.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko z eno ali več občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje, na način in po postopku, predpisanem v zakonu o lokalni samoupravi.«
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedna zveza »skupne organe« nadomesti z »organ skupne občinske uprave.«
2. člen
V 15. členu se na koncu tretjega odstavka za besedilom »delovno področje« doda besedilo »na predlog župana.«
3. člen
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanja četrti in peti odstavek, postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
V 20. členu se za dvaindvajseto alineo dodata naslednji alinei:
»– ustanavlja in ukinja pravne osebe javnega prava ter odloča o pridobitvi in prodaji kapitalskih naložb v gospodarskih družbah,
– imenuje in razrešuje člane svetov, ki so ustanovljeni na podlagi posebnih odlokov.«
5. člen
V 26. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi 21. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom dodata nova stavka, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začne po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča«.
6. člen
V drugem odstavku 27. člena se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– odbor za mednarodno sodelovanje.«
7. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 32. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 18. člena tega statuta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek, postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
V četrti alinei drugega odstavka 33. člena se črta besedilo »ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine«.
9. člen
V 40. členu se v prvem odstavku doda šesta alinea, ki se glasi:
– »če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi 21. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana ali podžupana.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
V drugem stavku devetega odstavka tega člena se črta besedna zveza »več kot šest mesecev«.
Doda se nov deseti odstavek tega člena, ki se glasi:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov enajsti odstavek tega člena, ki se glasi:
»Postopek za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana, se lahko začne po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
V trinajstem odstavku tega člena se beseda »drugem« nadomesti z besedo »četrtem«.
10. člen
V prvem odstavku 44. člena se črta besedilo »predlog občinskega proračuna.«
V četrtem odstavku tega člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »najkasneje do 1. 10. tekočega leta zaradi pravočasne priprave odloka o proračunu za naslednje leto.«
11. člen
V 49. členu se za besedilom »podrobnejšo organizacijo« doda besedilo »in način«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Usklajenost poslovnika nadzornega odbora s statutom občine preveri statutarno-pravna komisija in ugotovitve posreduje občinskemu svetu. Če poslovnik nadzornega odbora ni v skladu s statutom občine, mu občinski svet določi rok, v katerem ga je nadzorni odbor dolžan uskladiti.«
12. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
V drugem odstavku se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorja občinske uprave.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
13. člen
V drugem odstavku 51. člena se za besedo »uprave« doda besedilo »ali skupne službe občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave opravljajo v eni od občinskih uprav.«
14. člen
Peti odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prodaja občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter oddaja stvarnega premoženja v najem se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon o javnih financah.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.«
15. člen
Drugi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.«
16. člen
Doda se nov 102.a člen, ki se glasi:
»Župan predloži občinskemu svetu:
1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in
4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvrševanje predloga občinskega proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna je predlog kadrovskega načrta in načrt nabav z obrazložitvami.
Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
17. člen
V 104. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le-ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.«
18. člen
V 105. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora spremembe občinskega proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katerega velja, in sicer po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.«
19. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.«
20. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru v višini, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.«
21. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za:
– financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
22. člen
V drugem odstavku 116. člena se črta stavek:
»Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.
Zadnji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan pripravi predlog zaključnega računa za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.«
23. člen
128. člen tega statuta se spremeni in se na novo glasi:
»Če z zakonom ni določeno drugače, se statut, odloki in drugi predpisi občine objavljajo v uradnem glasilu občine »Prepih« in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
24. člen
V 25., 33., 42., 53., 54. in 57. členu se naziv »tajnik občine« nadomesti z nazivom »direktor občinske uprave«.
25. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03-1/99
Gornja Radgona, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti