Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2627. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje, stran 6084.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94. 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00, 51/02), 25. in 46. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 6. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Vitanje se ustanovijo vaške skupnosti, in sicer za Ljubnico, Stenico, Vitanjsko Skomarje, Brezen, Sp. Dolič, Paka in Hudinja (v nadaljevanju: vaške skupnosti).
V Občini Vitanje se ustanovi tudi Trška skupnost Vitanje za naselje Vitanje.
2. člen
Vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje so ustanovljena v skladu s 30. členom zakona o lokalni samoupravi in so delovna ter posvetovalna telesa občinskemu svetu, županu in Občinski upravi občine Vitanje ter dajejo tem organom mnenja in predloge.
Organi občine so dolžni vse predloge vaških skupnosti in trške skupnosti vzeti na znanje in jih obravnavati v okviru denarnih in drugih možnosti. Na mnenja pa niso vezani in lahko sprejmejo tudi drugačno odločitev.
Če bodo iz vaških skupnosti in trške skupnosti nastale krajevne skupnosti, se bodo ustanovile z referendumom, kot ga predvideva 9. člen statuta Občine Vitanje.
3. člen
Svet vaške skupnosti in trške skupnosti Vitanje imajo svojega predsednika in določeno število članov.
Svet vaške skupnosti ima najmanj pet članov (en svetnik in štirje člani) oziroma največ devet (en svetnik in osem članov), s tem da za Vaško skupnost Ljubnica velja najmanjše število pet in največje število enajst.
V Vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Skomarje, kjer sta voljena dva člana občinskega sveta, sta lahko tudi oba člana omenjenih vaških skupnosti. Člani občinskega sveta s področja posameznih vaških skupnosti so avtomatično člani vaških skupnosti, kjer so bili izvoljeni z omenjenim izjemami v Vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Skomarje. Vsaka vaška skupnost mora imeti enega člana občinskega sveta.
Svet Trške skupnosti Vitanje mora imeti najmanj devet članov (štirje svetniki in pet članov) oziroma največ enajst članov (štirje svetniki in sedem članov). Svetniki izvoljeni v naselju Vitanje so avtomatično člani Trške skupnosti Vitanje.
4. člen
Člani vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje so izvoljeni za dobo štirih let do naslednjih volitev.
Mandat članov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje sovpada z mandati članov občinskega sveta in se vsa pravila glede začetka mandatov, sej in poteka mandatov uporabljajo tudi za člane vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje.
Predsednika vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje izvolijo člani omenjenih skupnosti sami in ne more biti član občinskega sveta. Občinski svet občine Vitanje pri potrditvi odloka potrdi tudi predsednike vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje.
5. člen
Predsednik vaške skupnosti in Trške skupnosti Vitanje:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo skupnosti,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in delavci občinske uprave,
– dobiva gradivo za seje občinskega sveta in lahko sodeluje na sejah,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
II. SESTAVA VAŠKIH SKUPNOSTI IN TRŠKE SKUPNOSTI VITANJE
6. člen
II.1. Vaška skupnost Ljubnica
Vaška skupnost Ljubnica - del ima pet članov, in sicer: Kremar Mihael, Ljubnica 54, Vitanje – predsednik; Kremar Jožica, Ljubnica 54a, Vitanje; Korošec Milan, Ljubnica 48, Vitanje, Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje, Pavlič Ivan, Ljubnica 49, Vitanje; Vaška skupnost Ljubnica - del ima šest članov, in sicer: Pesjak Jože, Ljubnica 27a, Vitanje – predsednik; Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje, Trnovšek Pavel, Ljubnica 27, Vitanje; Rotovnik Franc, Ljubnica 4, Vitanje; Zbičajnik Branko, Ljubnica 22a, Vitanje; Kovše Štefan, Ljubnica 18, Vitanje.
Vaška skupnost Ljubnica zajema področja Ljubnice in Bukove gore in ima zato predsednika in podpredsednika oziroma predsednika za področje Bukove gore.
7. člen
II. 2. Vaška skupnost Stenica
Vaška skupnost Stenica ima pet članov, in sicer: Brodej Janislav, Stenica 35a, Vitanje - predsednik; Kušar Alojz, Stenica 44, Vitanje Plankl Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje; Plankl Albin, Stenica 10, Vitanje; Kušar Stanislav, Stenica 6, Vitanje.
8. člen
II. 3. Vaška skupnost Vitanjsko Skomarje
Vaška skupnost Vitanjsko Skomarje ima šest članov, in sicer: Fijavž Jože, Vitanjsko Skomarje 29, Vitanje - predsednik; Kranjčan Ivan ml., Vitanjsko Skomarje 28, Vitanje; Plankl Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje; Kričaj Milan, Vitanjsko Skomarje 5, Vitanje; Hren Martin, Vitanjsko Skomarje 22, Vitanje; Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje.
9. člen
II. 4. Vaška skupnost Brezen
Vaška skupnost Brezen ima sedem članov, in sicer: Brodej Jože, Brezen 55, Vitanje - predsednik; Črep Drago, Brezen 24 A, Vitanje; Lončarič Milan, Brezen 16, Vitanje; Volavc Roman, Brezen 61, Vitanje; Javornik Jože, Brezen 14, Vitanje; Založnik Ivan ml., Brezen 57, Vitanje; Kotnik Anton, Brezen 40, Vitanje.
10. člen
II. 5. Vaška skupnost Spodnji Dolič
Vaška skupnost Spodnji Dolič ima sedem članov, in sicer: Lužnik Jože, Sp. Dolič 20, Vitanje - predsednik; Kotnik Agica, Sp. Dolič 30, Vitanje; Pesjak Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje; Kričaj Roman, Sp. Dolič 34, Vitanje; Rošer Jože, Sp. Dolič 52, Vitanje; Viher Nataša, Sp. Dolič 5, Vitanje; Špegelj Jože, Sp. Dolič 39, Vitanje.
11. člen
II. 6. Vaška skupnost Paka
Vaška skupnost Paka ima šest članov, in sicer: Pungartnik Damjan, Paka 41, Vitanje - predsednik; Navršnik Jože, Paka 42, Vitanje; Ošlak Franc, Sp. Dolič 37, Vitanje; Ovčar Karol, Paka 33, Vitanje; Hrovat Jože, Paka 68, Vitanje; Jeseničnik Anton, Paka 63, Vitanje.
12. člen
II. 7. Vaška skupnost Hudinja
Vaška skupnost Hudinja ima sedem članov, in sicer: Matijec Janko, Hudinja 37, Vitanje - predsednik; Rošer Anton, Hudinja 24, Vitanje; Beškovnik Drago, Hudinja 54, Vitanje; Hrovat Jože, Hudinja 28, Vitanje; Klemenc Silvo, Hudinja 46, Vitanje; Hrovat Milan, Hudinja 23, Vitanje; Kotnik Stanko, Hudinja 73, Vitanje.
13. člen
II. 8. Trška skupnost Vitanje
Trška skupnost Vitanje ima enajst članov, in sicer: Močenik Vili, Grajski trg 50, Vitanje – predsednik; Borovnik Marjan, Štajnhof 8, Vitanje; Jager Viktor, Cvetlična ulica 14, Vitanje; Krajnc Stanislav, Na vasi 2, Vitanje; Poklič Andrej, Na gmajni 10, Vitanje; Špegelj Vili, Brezen 34, Vitanje; Črep Branko, Pod Stenico 6, Vitanje; Rozman Danijel, Cvetlična ulica 9, Vitanje Slemenjak Vlado, Brezen 5a, Vitanje; Cimperman Boštjan, Na gmajni 12, Vitanje; Pogorevc Milan, Na vasi 12, Vitanje.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 103/01).
15. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od sprejema na občinskem svetu.
Št. 062-02-13/2003
Vitanje, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.