Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2626. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje, stran 6082.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00, 51/02), 25. in 33. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 6. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Vitanje ustanavlja svoja stalna delovna telesa – komisije in odbore, določa njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge.
2. člen
Občinski svet občine Vitanje ustanovi kot svoja stalna delovna telesa:
1. komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2. statutarno-pravno komisijo,
3. odbor za družbene zadeve,
4. odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja,
5. odbor za okolje in prostor ter komunalo,
6. odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
7. odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
8. odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
9. komisija za socialna vprašanja,
10. komisija za stanovanjska vprašanja,
11. komisija za mlade,
12. svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
3. člen
Občinski odbori in komisije so strokovno delovna in posvetovalna telesa Občinskega sveta občine Vitanje, županu in občinski upravi ter v skladu s statutom Občine Vitanje, poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa kot so komisijo za socialna vprašanja, komisijo za stanovanjska vprašanja in druge komisije in organe.
5. člen
Občinski svet občine Vitanje ima poleg stalnih in občasnih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge, kot je npr. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugo.
6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov.
Odbori štejejo najmanj pet in največ devet članov, komisije pa najmanj tri in največ pet članov.
Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovica članov.
Odbore vodijo člani občinskega sveta.
7. člen
Članstvo v delovnih telesih ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
8. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
9. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– skrbi za izdelavo zapisnika seje,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
10. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki, po predhodnem soglasju župana ali občinskega sveta, z namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
11. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
12. člen
II. 1. Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane, ki jih je občinski svet imenoval izmed svojih članov, in sicer: Poklič Andrej, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik komisije; Borovnik Marjan, Štajnhof 8, Vitanje; Jager Viktor, Cvetlična ulica 14, Vitanje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge (34. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi z kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena,
– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povračila za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s statutom občine, poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.
13. člen
II. 2. Statutarno-pravna komisija
Statutarno-pravna komisija ima tri člane, in sicer: Poklič Andrej, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik komisije; Plankl Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje; Jager Viktor, Cvetlična ulica 14, Vitanje.
Statutarno-pravna komisija opravlja naslednje naloge (35. člen statuta Občine Vitanje):
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb poslovnika,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in drugih aktov, daje k njim svoja mnenja, soglasja in o katerih razpravlja občinski svet,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njihovo utemeljenost in daje predloge za rešitev,
– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in drugimi splošnimi akti občine.
14. člen
II. 3. Odbor za družbene zadeve
Odbor za družbene zadeve ima šest članov, in sicer: Jager Viktor, Cvetlična ulica 14, Vitanje - predsednik odbora; Lamot Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje; Lončarič Milan, Brezen 16, Vitanje; Ošlak Anton, Štajnhof 11, Vitanje; Krajnc Stanislav, Na vasi 2, Vitanje; Pesjak Marjana, Štajnhof 10, Vitanje.
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge (36. člen statuta Občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo, socialo,
– zdravstvom, športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalnega pomena,
– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in sociale,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
15. člen
II. 4. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja ima pet članov, in sicer: Poklič Andrej, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik odbora; Plankl Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje; Borovnik Marjan, Štajnhof 8, Vitanje; Kuzman Anton, Sp. Dolič 9, Vitanje; Oprešnik Ivan, Štajnhof 13, Vitanje.
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja opravlja naslednje naloge (37. člen statuta Občine Vitanje):
– obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, prodaje in najema občinskega premoženja, o katerem odloča občinski svet,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev neprofitnih in socialnih stanovanj,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih s področja financiranja stanovanjske problematike in premoženja,
– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občinskega proračuna ali njegovega dela,
– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na občinski proračun in občinsko premoženje.
16. člen
II. 5. Odbor za okolje in prostor ter komunalo
Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima osem članov, in sicer: Lončarič Milan, Brezen 16, Vitanje - predsednik odbora; Rošer Anton, Hudinja 24, Vitanje; Špegelj Vili, Brezen 34, Vitanje; Pesjak Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje; Plankl Stanko ml., Konjiška cesta 13, Vitanje; Plankl Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje; Krajnc Stanislav, Na vasi 2, Vitanje; Jakop Jože, Pod Hriberco 19, Vitanje.
Odbor za okolje in prostor ter komunalo opravlja naslednje naloge (38. člen statuta Občine Vitanje):
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga občinskemu svetu spremembe,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in izboljšanje ekoloških pogojev v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s področja svojega delovanja,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in skladnejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja lokalnih javnih služb,
– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red investicij s področja svojega delovanja,
– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objektom,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma, varstva okolja, urejanje prostora in izgradnje komunalne infrastrukture,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
17. člen
II. 6. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja ima devet članov, in sicer: Pesjak Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje - predsednik odbora; Navršnik Jože, Paka 42, Vitanje; Lončarič Milan, Brezen 16, Vitanje; Trnovšek Pavel, Ljubnica 27, Vitanje; Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje; Ošlak Andrej, Paka 28, Vitanje; Rošer Anton, Hudinja 24, Vitanje; Slatinek Jožica, Loška gora 14, Zreče; Plankl Jože – veterinar, Ob potoku 2b, Slov. Konjice.
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja opravlja naslednje naloge (39. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– predlaga ukrepe na višje in strmo ležečih območjih za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj razpršenih kmetij,
– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
18. člen
II. 7. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma ima pet članov, in sicer: Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje – predsednik odbora; Navršnik Jože, Paka 42, Vitanje; Krajnc Stanislav, Na vasi 2, Vitanje; Kuzman Jožica, Sp. Dolič 9, Vitanje; Makovšek Alfonz, Sp. Dolič 8a, Vitanje;
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma opravlja naslednje naloge (40. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj turizma in kmečkega turizma,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma,
– sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turizma in kmečkega turizma,
– obravnava druga vprašanja s področja turizma,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.
19. člen
II. 8. Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva ima pet članov, in sicer: Borovnik Marjan, Štajnhof 8, Vitanje – predsednik odbora; Korošec Marjan, Ljubnica 53, Vitanje; Jager Viktor, Cvetlična ulica 14, Vitanje; Slemenšek Jože, Grajski trg 38, Vitanje; Kitek Slavko, Kovaška cesta 3, Vitanje.
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva opravlja naslednje naloge (41. člen statuta Občine Vitanje):
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospodarstva ter predlaga občinskemu svetu ukrepe za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti občine,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja,
– obravnava druga vprašanja s področja podjetništva ter malega gospodarstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Glede načina dela delovnih teles občinskega sveta se smiselno uporabljajo določbe statuta in poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje, ki urejata način delovanja občinskega sveta.
Člani delovnih teles so izvoljeni za dobo štirih let, mandatna doba sovpada z mandatno dobo občinskega sveta.
21. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 103/01).
22. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od sprejema na občinskem svetu.
Št. 062-02-14/2003
Vitanje, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.