Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2736. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto, stran 6415.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), 23. člena in v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – pop.) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/94, 21/97 in 3/00); v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 05/02-ZN v januarju 2003. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na:
– gradnjo skladišča tekočih surovin na novi lokaciji, ki je bila s spremembo in dopolnitvijo zazidalnega načrta iz leta 1997 namenjena objektu za predčiščenje odpadnih voda,
– nadomestno gradnjo objekta sinteze 3 na lokaciji starega objekta sinteze,
– gradnjo objekta sinteze 4 na lokaciji sedanjega skladišča vnetljivih snovi,
– gradnjo servisnega objekta za potrebe sintez,
– gradnjo energetske kinete od obstoječega energetskega mostu (med tabletnim oddelkom in objekti sinteze) do objektov na območju obstoječe čistilne naprave,
– delno spremembo notranjih cest in komunalnih naprav ter objektov znotraj območja zazidalnega načrta,
– ureditev desnega (interventnega) uvoza v območje in izvoza na glavno cesto G2- 105/0259 Mačkovec – Ločna, t.j. ob predvidenem objektu skladišča tekočih surovin.
3. člen
V 5. členu sprejetega odloka se urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte, podane v tabeli, spremenijo v naslednjem:
4. člen
V 6. členu sprejetega odloka se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: Maksimalni višinski gabarit, do katerega lahko sežejo objekti, je določen z absolutno koto in znaša 210 m n.v. Nad to koto so dovoljeni le manjši volumni kot dimniki, strojnice dvigala in drugi funkcionalni elementi objektov.
5. člen
Besedilo 7. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»C Pogoji za zunanje in druge ureditve:
Oblikovanje zunanjih površin naj se prilagaja oblikovanju objektov in naj bo poenoteno. Kjer je relief ali bodo druge značilnosti prostora predrugačene, je treba teren sanirati ali ga preoblikovati v funkcionalne in urejene zunanje površine. Oporni zidovi se naj izvedejo le tam, kjer je to nujno oziroma kjer ni možno izvesti zložnih višinskih prehodov terena.
Oporni zidovi naj bodo kvalitetno oblikovani z ustreznimi elementi in materiali (obloženi s kamnom) in v čim večji možni meri ozelenjeni ter naj na stičnih območjih z mestno strukturo pripomorejo k mestotvornemu videzu in vtisu območja. Stično območje s stanovanjsko sosesko je treba zavarovati z estetsko oblikovano ograjo in zelenim tamponom, stično območje z mestno strukturo pa oblikovati mestotvorno.
Obstoječo zaščitno ograjo med Šmarješko cesto in objekti sinteze se naj zaradi zagotavljanja intervencijskih poti prestavi; poteka naj po robu opornega zidu ob objektu sinteze 4 in dalje po brežini ob servisnem objektu do premičnih avtomatskih vrat na cesti 3–3.
Morebitna betonska ograja naj bo strukturirana oziroma rastrirana, predvsem pa naj bo med ograjo in javnim prostorom zeleni pas. Zunanje ureditve na stiku z javnimi površinami naj se prilagodijo mestni urbani opremi.«
6. člen
V 8. členu sprejetega odloka v podnaslovu Notranje ceste se za četrtim odstavkom doda naslednje besedilo:
»Zaradi lokacije objekta sinteze 4 s servisnim objektom in spremembe lokacije skladišča tekočih surovin se na vzhodnem delu območja delno spremeni zasnova cestnega režima, in sicer:
– sprememba obstoječega uvoza v km 1 + 124 z glavne ceste G2 105/0259 Mačkovec – Ločna (Šmarješka cesta) v desni interventni uvoz-izvoz na Šmarješko cesto – glavna cesta G2 105/0259 Mačkovec – Ločna za potrebe intervencije; desno-desni interventni uvoz-izvoz se oblikuje v km 1 + 124 glavne ceste G2-105/ 0259 Mačkovec – Ločna, priključek se izvede z min. radijem 8 m, premična avtomatska vrata na notranji interventni cesti 3-3 morajo biti postavljena najmanj 12,5 m od obstoječega cestišča glavne ceste oziroma 10m od profila predvidene rekonstrukcije glavne ceste;
– sprememba poteka ceste 3-3 v dolžini okoli 150 m in širini 6,00 m, ki se ob tabletnem objektu naveže na cesto 3-31; cesta je širine 8,50 m z voznima pasovoma po 3,25 m in utrjenima bankinama po 1,00 m;
– sprememba poteka servisne ceste 1 ob SZ fasadi servisnega objekta (67g) in objekta sinteze 4 v dolžini okoli 100 m in širini 5 m; cesta je širine 5 m z voznima pasovoma po 2,25 m;
– izvedba nove servisne ceste 2 ob JV strani skladišča tekočih surovin v dolžini 75 m in širini 6 m.«
Za zadnjim odstavkom istega člena v podnaslovu Peš in kolesarski promet se doda naslednje besedilo:
»Ob SV in JV strani servisnega objekta s spodnjega platoja do platoja med objektom sinteze 4 se naj zaradi zagotavljanja interventnega dostopa izvede hodnik oziroma zunanja peš povezava v minimalni širini 1,25 m.«
Za zadnjim odstavkom istega člena se doda naslednje besedilo:
»Manipulativne površine:
Manipulativne površine ob objektih sinteze, servisnem objektu ter ob skladišču tekočih surovin se izvedejo tako, da omogočajo tudi intervencijski dostop do objektov. Izvedejo se v asfaltu. V funkciji intervencijskega dostopa je tudi servisna cesta 2 ob JV strani skladišča tekočih surovin.«
7. člen
V 14. členu sprejetega odloka se za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:
»Skladišče tekočih surovin s pretakališčem se energetsko poveže s kompleksom tovarne preko energetskega mostu, ki se ga izvede ob servisni cesti 1 do navezave na obstoječi energetski most ob objektu sinteze 3. Na energetski most se navežeta tudi objekt sinteze 4 in servisni objekt.
Za energetsko povezavo med severnim in južnim delom tovarniškega kompleksa se izvede kineta; le-ta prečka glavno cesto G2-105/0259 v km 1 + 231,5 in poteka naprej do objektov čistilne naprave. Kineta je neto širine 3 m in višine 2,20 m. Ob kineti se vodi tudi obbetonirana železna cev za zemeljski plin, pod kineto pa kanalizacijske cevi. Minimalna višina nadkritja nad ploščo kinete v cestnem telesu je 70 cm.«
Za povezavo med S in J kompleksom tovarne, to je za povezavo kompleksa S od Šmarješke ceste z objekti J od Šmarješke ceste, je za potrebe energetike možno graditi energetski most v sklopu predvidenega nadhoda nad Šmarješko cesto ob glavnem vhodu v tovarno, ki je predviden z že veljavnim ZN.
8. člen
V 18. členu sprejetega odloka se za zadnjim odstavkom pod naslovom Varstvo voda doda naslednje besedilo:
»Rezervoarsko skladišče kot del skladišča tekočih surovin mora biti izvedeno v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Pretakališče za avtocisterne mora imeti urejeno ustrezno lovljenje, nevtralizacijo in čiščenje morebiti razlitih kemikalij. Opremljeno mora biti z vsemi potrebnimi priključki za pretakanje surovin in merjenje, spremljanje količine ter stanja zalog. Rezervoarji morajo imeti ustrezne priključke, ki pri polnjenju onemogočajo izpust plinov v ozračje (vračanje v avtocisterno). Vsa merilna oprema mora biti ustrezno kalibrirana oziroma v Ex izvedbi.«
9. člen
Za 18. členom sprejetega odloka se doda nov 18.a člen z naslednjim besedilom:
»Varstvo pred požarom:
Za zagotovitev zadostne požarne vode se obstoječa hidrantna mreža DN 150 na območju obravnavanih objektov dogradi, in sicer s sklenitvijo novih obročev okrog objektov kot tudi s postavitvijo novih nadzemnih hidrantov DN 100.
Za objekte sinteza 3 (v primeru nadomestne gradnje), sinteza 4 ter za cisternsko skladišče kot del skladišča tekočih surovin se naj predvidi vgradnja avtomatske gasilne naprave s srednjetežko peno.
Zaradi uporabe organskih topil, ki spadajo med lahko-vnetljive tekočine, se v napravah znotraj proizvodnih in skladiščnih objektov ter okrog njih pojavljajo tudi cone eksplozijskih nevarnosti, v katerih ne smejo biti snovi ali naprave, ki utegnejo povzročiti vžig. Prikazane so v grafični prilogi št.10 Situacija eksplozijskih nevarnosti.
Tehnološke rešitve morajo omogočati omejitev Ex con 1 na notranjost proizvodnih in skladiščnih objektov, kjer se pojavljajo lahko-vnetljive tekočine, Ex con 2 pa na najmanj 3 m od gabaritov objektov oziroma odprtin, v katerih se pojavljajo Ex cone 1.«
10. člen
V prvi točki 21. člena sprejetega odloka se za drugo alineo doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– Ne glede na določbe 5. člena sprejetega odloka so pri vertikalnih gabaritih objektov dovoljena tudi večja odstopanja, če jih pogojujejo tehnološke zahteve, pri čemer pa višina objektov ne sme vplivati na spremembo bivalnih pogojev na stičnem območju s stanovanjskim okoljem ob SV meji območja urejanja z ZN in ne sme presegati absolutne kote, določene v 6. členu veljavnega odloka, to je 210 m n.v.«
Za zadnjim odstavkom 21. člena sprejetega odloka se doda nov odstavek:
»Odstopanja od določil zazidalnega načrta so poleg že predpisanih odstopanj v veljavnem zazidalnem načrtu dovoljena še pri določitvi kot kleti in pritličja objektov, in sicer ± 0,50 m.«
11. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Oddelku za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-16/1999
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti