Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2239. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2003, stran 5262.

Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02 ) je Občinski svet občine Vransko na 4. redni seji dne 22. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov                    Proračun leta 2003
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                           284.057
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          132.575
70  DAVČNI PRIHODKI                            121.253
   700 Davki na dohodek in dobiček                    83.117
   703 Davki na premoženje                        16.961
   704 Domači davki na blago in storitve                 21.175
71  NEDAVČNI PRIHODKI                           11.322
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                              2.781
   711 Takse in pristojbine                        2.474
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 45
   714 Drugi nedavčni prihodki                       6.022
72  KAPITALSKI PRIHODKI                           4.698
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                1.453
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev                   3.245
74  TRANSFERNI PRIHODKI                          146.784
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                       146.784
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     276.523
40  TEKOČI ODHODKI                             76.967
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 18.783
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             2.471
   402 Izdatki za blago in storitve                    46.113
   403 Plačila domačih obresti                       9.600
41  TEKOČI TRANSFERI                           121.645
   410 Subvencije                             7.000
   411 Transferi posemeznikom in
   gospodinjstvom                             24.800
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                              22.707
   413 Drugi tekoči domači transferi                   67.138
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                         69.838
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 69.838
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                         8.073
   430 Investicijski transferi                       8.073
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                      7.534
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)    –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        –
   750 Prejeta vračila danih posojil                      –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                       –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                    –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)        –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                                   –
   440 Dana posojila                              –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                 –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije             –
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V,)      –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                             –
50 ZADOLŽEVANJE                                 –
   500 Domače zadolževanje                           –
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)                          7.534
55 ODPLAČILO DOLGA                              7.534
   550 Odplačilo domačega dolga                      7.534
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                    -7.534
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                       -7.534
Splošni del občinskega proračuna - prejemki in izdatki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del, sestavljen po področjih proračunske porabe in po proračunskih postavkah - podkontih, so priloga temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 403-02/01-02
Vransko, dne 22. aprila 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost