Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2195. Odlok o predkupni pravici Občine Jesenice, stran 5208.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 5. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Jesenice
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Jesenice na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina Jesenice lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih:
– dolgoročni plan Občine Jesenice in družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (U.V.G., št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89, 2/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/94, 6-7/97, 51/98, 41/99),
– odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99),
– stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij oziroma gradbene parcele, na katerih stojijo legalno zgrajeni objekti.
Za gradbene parcele se do sprejetja prostorskega reda štejejo vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz veljavnega prostorskega plana občine.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstoja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje:
1. za izvedbo prostorskega akta;
2. za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
4. za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
5. za potrebe prenove območij;
6. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov, ki so opredeljeni v prostorskih aktih.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinski upravni organ pristojen za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/2003
Jesenice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost