Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2194. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2002, stran 5206.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 10. in 33. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 90. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99 in 13/01) je Občinski svet občine Jesenice na 5. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2002 so realizirani v naslednjih zneskih (v tisoč tolarjev):
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Post. Opis                    Proračun  Krajevne skup. Konsolid. bilanca
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Prihodki                  2,935.051      16.108     2,941.792
II.  Odhodki                  2,690.737      15.425     2,696.795
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj)     244.314       683      244.997
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prod.
    kap. deležev                   861                 861
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                    5.000                5.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in pov. kap.
    deležev                   – 4.139               – 4.139
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)        240.175       683      240.858
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
IX.  Odplačilo dolgov               18.718               18.718
X.   Neto zadolževanje              – 18.718              – 18.718
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih  221.457       683      222.140
XII.  Stanje sredstev na računih konec preteklega
    leta                     24.360      3.336       27.696
XIII. Sredstva na računih             245.817      4.019      249.836
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev v višini 245.817 tisoč tolarjev se prenese na račun proračuna občine naslednjega leta. Sredstva se namenijo:
1. za počitniško dejavnost                      3.756 tisoč tolarjev,
2. za poravnavo obveznosti, ki se nanašajo na leto 2002, v plačilo
  pa zapadejo v letu 2003                      52.349 tisoč tolarjev,
3. za pokrivanje obratovalnih stroškov in storitev upravljanja 
  neprofitne stanovanjske organizacije za leto 2002         8.000 tisoč tolarjev,
4. za urejanje prostora                       14.441 tisoč tolarjev,
5. za izgradnjo dveh oddelkov na Blejski Dobravi           3.000 tisoč tolarjev,
6. za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol             15.000 tisoč tolarjev,
7. za sofinanciranje gasilskega avtomobila              1.500 tisoč tolarjev,
8. za pripravo projektne dokumentacije                15.000 tisoč tolarjev,
9. za nakup stanovanj                        13.266 tisoč tolarjev,
10. za upravno stavbo s parkiriščem                 81.569 tisoč tolarjev,
11. za vzpostavitev občinskega prostorsko-informacijskega sistema   2.101 tisoč tolarjev,
12. za nakup spodnje postaje žičnice Španov vrh           11.682 tisoč tolarjev,
13. v splošno proračunsko rezervacijo                24.153 tisoč tolarjev.
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese na račun te krajevne skupnosti. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 1. 1. 2002          8.285 tisoč tolarjev
2. Oblikovanje v letu 2002               15.256 tisoč tolarjev
3. Poraba sredstev v letu 2002                       –
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2002        23.541 tisoč tolarjev
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 14,659.219 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja je sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-98/01
Jesenice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.