Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5956. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004, stran 20088.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 11. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2004
------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2,378.370
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1,927.718
70  DAVČNI PRIHODKI                      1,635.777
   700 Davki na dohodek in dobiček              1,239.000
   703 Davki na premoženje                   156.647
   704 Domači davki na blago in storitve            240.130
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      291.941
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        189.298
   711 Takse in pristojbine                   7.500
   712 Denarne kazni                        900
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          30.330
   714 Drugi nedavčni prihodki                 63.913
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     38.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           1.500
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                 37.000
73  PREJETE DONACIJE                         –
   730 Prejete donacije iz domačih virov               –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     412.152
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  412.152
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2,379.320
40  TEKOČI ODHODKI                       679.464
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            163.326
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                       27.844
   402 Izdatki za blago in storitve              272.617
   403 Plačila domačih obresti                 13.000
   409 Rezerve                         202.677
41  TEKOČI TRANSFERI                     1,112.221
   410 Subvencije                        18.350
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                      430.380
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        133.911
   413 Drugi tekoči domači transferi              529.580
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    181.040
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           181.040
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   406.595
   430 Investicijski transferi                 406.595
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)               –950
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 20.130
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                20.130
   750 Prejeta vračila danih posojil                130
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             20.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                         –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                                –
   440 Dana posojila                         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                   20.130
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        –
50  ZADOLŽEVANJE                           –
   500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                       34.180
   550 Odplačila domačega dolga                 34.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    –15.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              –19.180
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    950
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije in drugi prihodki od prodaje blaga in storitev – stavbna zemljišča), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina Žalec se v letu 2004 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se v letu 2004 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 40302/0001/2004
Žalec, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.