Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1770. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2003, stran 4416.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vitanje za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
                         v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina /Podskupina              Proračun leta 2003
I.   Skupaj prihodki                  286.753
    Tekoči prihodki (70+71)              94.550
70   Davčni prihodki                  87.129
    700 Davki na dohodek in dobiček          66.193
    703 Davki na premoženje              11.398
    704 Domači davki na premoženje           9.538
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                  7.421
    710 Udeležba na dob. in doh. od pr.         2.863
    711 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja                1.518
    712 Denarne kazni                   40
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki             3.000
72   Kapitalski prihodki                14.371
    720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     8.220
    722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč     6.151.
74   Transferni prihodki                177.832
    740 Transferni prihodki              177.832
II.   Skupaj odhodki                  284.760
40   Tekoči odhodki                  102.754
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       21.777
    401 Prispevki delodajalca              3.174
    402 Izdatki za blago in storitve          70.635
    409 Rezerve                     7.168
41   Tekoči transferi                 103.413
    410 Subvencije                   12.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                   45.786
    412 Transferi neprofitnim organizacijam      16.284
    413 Drugi tekoči domači transferi         29.343
42   Investicijski odhodki               78.593
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       78.593
III.  Proračunski presežek                1.993
-----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev             1.507
75   Prejeta vračila danih posojil            1.507
    750 Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
                             deležev
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih
                             deležev
    442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV-V)             1.507
-----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII.  Odplačilo dolga                   3.500
55   Odplačila dolga                   3.500
    550 Odplačila dolga                 3.500
IX.   Sprememba stanja na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)                      –
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII-IX) -3.500
XI.   Neto financiranje (VI+X) – 1.993
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so podlaga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodek požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditve iz prvega odstavka tega člena lahko znašajo skupno največ 10% sredstev določenih v okviru posameznih postavk posameznega področja.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njeni realizaciji.
5. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev v posameznem primeru do višine 1.433 odloča župan na predlog za proračun in finance pristojnega delavca občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
6. člen
Župan občine je pooblaščen, da: odloča o naložbah prostih denarnih sredstev v poslovne banke na območju Republike Slovenije zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vitanje, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 2,300.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 062-02-09/2003
Vitanje, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.