Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1916. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002, stran 4620.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 116. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina kontov            Realizacija 2002
-----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         1,639.104
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               793.372
70  DAVČNI PRIHODKI                   585.684
   700 Davki na dohodek in dobiček           411.559
   703 Davki na premoženje               96.673
   704 Domači davki na blago in storitve        77.452
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  207.688
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja                78.598
   711 Takse in pristojbine               9.122
   712 Denarne kazni                   6.755
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       8.055
   714 Drugi nedavčni prihodki             105.158
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 13.326
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       4.839
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja               8.487
73  PREJETE DONACIJE                     –
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 832.406
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij          832.406
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           1,781.881
40  TEKOČI ODHODKI                   419.116
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        138.925
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                   18.666
   402 Izdatki za blago in storitve          252.787
   403 Plačila domačih obresti              6.738
   409 Rezerve                      2.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  548.486
   410 Subvencije                    3.626
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    56.754
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                      82.946
   413 Drugi tekoči domači transferi          405.160
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                776.074
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       776.074
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               38.205
   430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           –142.777
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          29.122
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            29.122
   750 Prejeta vračila danih posojil          29.122
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 2.920
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPIT. DELEŽA                     2.920
   440 Dana posojila                   2.920
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        26.202
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  90.000
50  ZADOLŽEVANJE                     90.000
   500 Domače zadolževanje               90.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                11.429
55  ODPLAČILA DOLGA                   11.429
   550 Odplačila domačega dolga             11.429
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –38.004
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         116.575
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             142.777
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC
   TEKOČEGA LETA                    50.350
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 404-05-3/2000-1
Gornja Radgona, dne 11. aprila 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti