Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3821.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Odranci na 3. seji dne 7. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99 in 49/01) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta, za koordinacijo dela delovnih teles in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi mu pripada mesečno 30.000 SIT neto.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, v času, ko opravlja funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 15.000 SIT neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 3.800 neto,
– udeležba na seji delovnega sveta, katerega član je 2.700 neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 15.000 SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 3.800 SIT neto,
– udeležba na seji nadzornega odbora 11.000 SIT neto.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 32-3 /2003
Odranci, dne 7. marca 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.