Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003

Kazalo

1120. Poslovnik Nadzornega odbora občine Sveta Ana, stran 3507.

Na podlagi 45. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) sprejel Nadzorni odbor občine Sveta Ana na 3. seji dne 31. 8. 1999
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Sveta Ana
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora občine Sveta Ana (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor ima okrogel pečat z grbom Občine Sveta Ana, okoli katerega je napis Občina Sveta Ana, nadzorni odbor.
3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, vestno in nepristransko.
4. člen
Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne skrivnosti: nadzorovanih pravnih in drugih oseb.
5. člen
Udeležba na sejah nadzornega odbora je dolžnost članov; če so zadržani, morajo to sporočiti sekretarju nadzornega odbora.
6. člen
Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne porabe) in strokovni delavci občinskega urada so dolžni prisostvovati oziroma poročati na sejah nadzornega odbora.
7. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki so izvoljeni za dobo štirih let.
II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član.
9. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– izdela predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.
10. člen
Nadzorni odbor imenuje sekretarja odbora za mandatno obdobje nadzornega odbora izmed strokovnih delavcev občinske uprave.
Sekretar opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko-tehnična opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov nadzornega odbora,
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– kontaktira z občinsko upravo in drugimi porabniki sredstev v zvezi z delom nadzornega odbora,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja naloge, za katere ga zadolži odbor ali predsednik nadzornega odbora.
11. člen
Član nadzornega odbora je lahko predčasno razrešen:
– če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti,
– če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost,
– če več ne izpolnjuje pogojev za člana nadzornega odbora po poslovniku občinskega sveta,
– če ne ravna v skladu s tem poslovnikom in drugimi predpisi Občine Sveta Ana.
Član nadzornega odbora je lahko razrešen, če nadzorni odbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena in na tej podlagi poda pobudo občinskemu svetu o predčasni razrešitvi.
Član nadzornega odbora ne sme opravljati svoje funkcije, če je proti njemu sprožen kazenski postopek, o čemer je dolžan obvestiti predsednika nadzornega odbora, kateri o tem obvesti Občinski svet občine Sveta Ana.
Občinski svet lahko odloči o tem, da za člana nadzornega odbora glede na vrsto kaznivega dejanja, začasno do pravnomočne sodne rešitve, ne more opravljati svoje funkcije. Občinski svet lahko odloči o razrešitvi takega člana, če bi tak primer onemogočil tekoče delo nadzornega odbora.
III. PRISTOJNOSTI IN POSTOPEK NADZORA
12. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sveta Ana,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti Občine Sveta Ana.
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb na podlagi letnega programa.
Pri določanju letnega programa nadzorni odbor vključuje tudi morebitne zahteve nadzora, ki jih vloži občinski svet ali župan.
13. člen
Nadzorni odbor v skladu s programom ugotavlja zakonitost in pravilnost dela občinske uprave in občinskih organov, skladov, javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sveta Ana. Pregledi obsegajo obdobje, ki je relevantno za sedanje in bodoče finančno poslovanje. Porabniki proračuna so do naslednje seje nadzornega odbora, ki je praviloma vsak drugi mesec, nadzornemu odboru dolžni zagotoviti zahtevane informacije in dostop do podatkov iz področja, za katerega je nadzorni odbor pristojen. V primeru, da uporabnik proračuna Občine Sveta Ana tega ne stori, nadzorni odbor poda na občinski svet obrazložen predlog za začasno ustavitev financiranja iz proračuna.
14. člen
Nadzorni odbor lahko za izvajanje posameznih opravil v postopku nadzora vključi zunanje, neodvisne strokovnjake z liste možnih strokovnjakov, ki jo sestavi in sprejme nadzorni odbor.
Sklicevanje in mnenje neodvisnega strokovnjaka ne obvezuje nadzornega odbora odgovornosti za oblikovanje lastnega mnenja oziroma ugotovitve.
15. člen
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor zadolži posameznega člana nadzornega odbora oziroma oblikuje delovno skupino.
16. člen
Nadzorni odbor ima pri izvajanju nadzora naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente, ki so predmet pregleda – zahtevati podatke in gradiva,
– vpogled v finančne načrte in zaključne račune v fazi predlogov in po njihovem sprejetju.
17. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu in županu o svojih ugotovitvah in opažanjih ter danih priporočilih za odpravo nepravilnosti ali izboljšavo poslovanja.
18. člen
Nadzorni odbor je dolžan o svojih ugotovitvah skupaj s priporočili, ki jih posreduje pristojnim uporabnikom proračunskih sredstev, na katera se nanašajo, poročati tudi občinskemu svetu in županu.
19. člen
V primeru, ko postopek nadzora zahteva temeljito revizijo, v katero je potrebno vključiti z zakonom predvideno institucijo, nadzorni odbor ustrezno zahtevo predloži občinskemu svetu.
20. člen
Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko zahteva uvedbo postopka pri pristojnem organu pregona. O tem obvesti občinski svet in župana.
21. člen
O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča nadzorni odbor javnost preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje je pristojen predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščen član.
22. člen
Člani nadzornega odbora ne smejo odločati o zadevi, pri kateri so z odgovorno osebo ali predstavniki proračunskega porabnika v sorodstvenih zvezah do prvega kolena. Prav tako član nadzornega odbora ne more sodelovati ali odločati v postopku nadzora, če je član organa upravljanja v javnem zavodu ali javnem podjetju, v katerem se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega porabnika, pri katerem se opravlja leto pred opravljanjem nadzora.
23. člen
Na sejah občinskega sveta sodeluje predstavnik nadzornega odbora. Predstavnik nadzornega odbora ima pravico sodelovati v razpravah občinskega sveta o zahtevah iz svoje pristojnosti. V primeru ugotovitve nezakonitosti je dolžan opozoriti občinski svet. O tem je dolžan poročati na naslednji seji nadzornega odbora.
IV. DELO NADZORNEGA ODBORA
24. člen
Sejo vodi predsednik, ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa ga nadomešča od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
25. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov odbora.
Odločitev oziroma sklep nadzornega odbora je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov nadzornega odbora, kolikor s tem poslovnikom za sprejem odločitve oziroma sklepa ni zahtevana drugačna večina.
Poslovnik o delu nadzornega odbora je sprejet, če je zanj glasovalo najmanj večina vseh članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah nadzornega odbora je praviloma javno z dvigom rok.
26. člen
Predlog dnevnega reda za sejo nadzornega odbora določi predsednik. Pri tem mu pomaga sekretar nadzornega odbora. Na dnevni red se uvrsti točka »predlogi in pobude članov nadzornega odbora«.
27. člen
Sekretar nadzornega odbora poskrbi za gradivo za točke dnevnega reda. Predsednik povabi na sejo nadzornega odbora pripravljalce gradiv oziroma predstavnike institucij, ki so predmet nadzora.
28. člen
Vabilo za sklic seje z gradivom se pošlje članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje.
29. člen
Sekretar piše zapisnik nadzornega odbora in vodi evidenco prisotnih članov nadzornega odbora.
Na začetku seje sekretar nadzornega odbora poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar nadzorni odbor potrdi zapisnik prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.
30. člen
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje. Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če so zanjo pripravljeno gradivo člani nadzornega odbora prejeli vsaj dva dni pred sejo. O tem nadzorni odbor glasuje. Seja poteka po točkah dnevnega reda.
31. člen
Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni pristojnega poročevalca.
O umiku točke z dnevnega reda seje nadzorni odbor glasuje.
32. člen
Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsednik odbora konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje tistega dne, ki ga določi predsednik.
33. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (upravičeno ali neupravičeno), prisotnih vabljenih na sejo, odsotnih vabljenih na sejo in ostalih morebitnih prisotnih na seji,
– sprejeti dnevni red in ugotovitev sklepčnosti,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
– sklep nadzornega odbora.
34. člen
Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta sekretar in predsednik nadzornega odbora (oziroma predsedujoči). Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se hranijo pri sekretarju nadzornega odbora po poteku mandata pa se predajo arhivu Občine Sveta Ana.
35. člen
Nadzorni odbor ima za svoje delovanje v proračunu Občine Sveta Ana zagotovljena finančna sredstva. Višino potrebnih sredstev oblikuje nadzorni odbor in jo predlaga za vsakoletni proračun Občine Sveta Ana.
36. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora v skladu s sklepom občinskega sveta. Prav tako pripada nadomestilo članu nadzornega odbora, če se kot predstavnik nadzornega odbora udeleži seje občinskega sveta.
V. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana.
38. člen
Ta poslovnik sprejme Nadzorni odbor občine Sveta Ana in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03202-001/99
Sveta Ana, dne 31. avgusta 1999.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Sveta Ana
Boštjan Irgolič l. r.

AAA Zlata odličnost