Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003

Kazalo

1118. Odlok o ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta občine Sveta Ana, stran 3505.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98), 24. in 57. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) in 61. člena poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na 4. redni seji dne 21. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa število članov, sestav in delovno področje stalnih odborov (v nadaljevanju: odborov) kot delovnih teles Občinskega sveta občine Sveta Ana.
2. člen
Odbori občinskega sveta so:
– Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem.
Sestava odborov sveta ter funkcije v njih se praviloma določijo upoštevaje izid volitev v svet. Pri sestavi odborov svet lahko upošteva tudi interes za delo v posameznih odborih, izražen v svetniških klubih.
1. Imenovanje, število članov in sestava odborov
3. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori in komisije štejejo štiri člane, dva člana imenuje občinski svet izmed svojih članov, dva člana pa sta lahko izmed drugih občanov.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
4. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora, občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
2. Pristojnosti in delovna področja odborov
5. člen
(splošno)
Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnitvi k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
6. člen
(Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo)
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo:
– spremlja stanje na področju prostorskih sestavin planskih aktov, ter obravnava in lahko daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja uresničevanje strategije trajnostnega razvoja,
– spremlja stanje na področju urejanja prostora ter urejanja stavbnih zemljišč, ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
– spremlja stanje na področju infrastrukture, ter obravnava in lahko daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
7. člen
(Odbor za družbene dejavnosti)
Odbor za družbene dejavnosti:
– spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva ter obravnava in lahko daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju športa in rekreacije ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju prostovoljnih društev, ki delujejo v Občini Sveta Ana ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
8. člen
(Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem)
Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem:
– spremlja stanje na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje, obravnava in lahko daje predloge za razvoj turizma, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe ter promocije Občine Sveta Ana,
– spremlja stanje na področju gospodarstva in obravnava ter lahko daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področjih trgovine, gostinstva, in drobnega gospodarstva ter obravnava in lahko daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovanja področja, ki ga pokriva.
3. Način delovanja odborov
9. člen
Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora, vendar nima pravice glasovanja.
10. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskemu svetu. Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
11. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03204-002/2002
Sveta Ana, dne 21. februarja 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost