Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

802. Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, stran 2533.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 2. redni seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se opredeli občinski praznik, njegovo praznovanje ter podeljevanje priznanj Občine Sodražica, kot tudi pogoji, postopek, način podeljevanja nagrad, njihova oblika in način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
I. OBČINSKI PRAZNIK
2. člen
Občina Sodražica ima svoj praznik.
3. člen
Praznik Občine Sodražica je 30. oktober, v spomin na dan, ko je cesarica Marija Terezija “vasi” Sodražica dovolila oziroma odobrila pravico do tedenskega tržnega dneva.
4. člen
Občina Sodražica obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo, na kateri se podelijo občinska priznanja Občine Sodražica.
II. OBČINSKA PRIZNANJA
5. člen
Priznanja Občine Sodražica se podeljujejo za dosežke posamenikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in drugih področjih.
6. člen
Priznanja Občine Sodražica so:
– Častni občan Občine Sodražica,
– Zlata plaketa Občine Sodražica,
– Priznanje Občine Sodražica.
III. NASLOV ČASTNI OBČAN
7. člen
Priznanje “Častni občan Občine Sodražica” se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.
Nagrajenec prejme posebno listino s pisno utemeljitvijo.
IV. ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
8. člen
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. Nagrajenec prejme plaketo, pisno utemeljitev in denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
V. PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
9. člen
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke, kot spodbuda za ustvarjalno delo.
Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.
Nagrajenci prejmejo posebno listino in pisno utemeljitev.
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA
10. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
11. člen
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preuči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
O podelitvi priznanj Občine Sodražica odloča Občinski svet občine Sodražica, s sklepom.
13. člen
Priznanja Občine Sodražica izroča praviloma župan na slavnostni seji občinskega sveta v okviru počastitve občinskega praznika, določenega v tretjem členu tega odloka.
14. člen
Vsako leto se lahko podeli največ en naslov častnega občana, največ ena zlata plaketa, priznanj Občine Sodražica pa se lahko podeli tudi več.
15. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa, leto, za katero je bilo priznanje podeljeno,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
16. člen
Sredstva za priznanja po tem odloku se zagotovijo v proračunu Občine Sodražca.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost