Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

813. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov, stran 2551.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 4. seji dne 30. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških klubov
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti svetniških klubov o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Žalec.
2. člen
Svetniški klubi prejemajo finančna sredstva za delo iz sredstev, ki so v proračunu Občine Žalec namenjena za delo Občinskega sveta občine Žalec (v nadaljevanju: občinski svet).
3. člen
Svetniški klubi so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
4. člen
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških klubov v proračunu Občine Žalec za posamezno leto.
5. člen
Svetniški klubi prejemajo sredstva iz proračuna Občine Žalec, glede na število svojih članov, mesečno po dvanajstinah.
Znesek za posameznega svetnika v klubu svetnikov za leto 2003 je 30.000 tolarjev mesečno in se letno usklajuje s povprečno letno rastjo primerne porabe.
V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena klubu, iz katerega je izstopil.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških klubov se vodijo za vsak klub posamezno po stroškovnih mestih.
7. člen
Sredstva, ki jih svetniški klubi prejemajo iz proračuna Občine Žalec za svoje delo, se uporabljajo za naslednje namene:
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo stroškov premičnega telefona,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo za administrativno in strokovno delo,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo najemnine.
8. člen
Če svetniški klub finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna Občine Žalec, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska.
9. člen
Po preteku mandata občinskemu svetu se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin prenesejo v proračun za naslednje leto kot prenesena sredstva za delo svetniških skupin.
10. člen
Klub svetnikov je dolžan ob koncu proračunskega leta komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje ter priznanja predložiti pisno poročilo o porabi sredstev.
Klub svetnikov je dolžan med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika.
Nadzornemu odboru občine Žalec je klub svetnikov dolžan omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem kluba v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
11. člen
Po preteku mandata članom svetniških klubov se sredstva iz prejšnjega člena tega pravilnika namenijo za delovanje svetniških klubov, ki se ustanovijo po volitvah.
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prerazporedi novoustanovljenim svetniškim klubom sredstva glede na volilni izid.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 117007-00001/2003
Žalec, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.