Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici (sprememba 2003), stran 2508.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici (sprememba 2003)
1. člen
V 18. členu odloka o ureditvenem načrtu Obrtno industrijske cone Trnovo (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/97) se v prvi alinei na koncu doda besedilo: »Obstoječi in predvideni objekti se lahko rekonstruirajo v enovit objekt z izzidanimi vmesnimi prostori,« ter se v istem členu v rubriki vertikalen gabarit zamenja besedilo z naslednjim: »vertikalen gabarit: Obstoječi in novi objekti imajo maksimalen veritalen gabarit P+N+M;«.
2. člen
Doda se nov člen z naslovom Tolerance v zaporedje kot 36. člen in se s tem vsi členi ustrezno preštevilčijo:
»VII. TOLERANCE
36. člen
Večji del območja so grajeni objekti. Obstoječi objekti pretežno ohranjajo velikostne gabarite. Dovoljena so odstopanja v kontekstu dopolnilne gradnje v okviru možnosti obremenitve zemljišča.
Gradnja objektov dopolnilne gradnje je dopustna le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb in ko dovoljuje velikost zemljišča, ki mora biti večje 1,3-krat od bruto etažne površine vseh objektov na skupnem dvorišču.
Pri novogradnji se najprej te potrebe rešujejo znotraj objekta. Kolikor pa je nujno potrebno graditi dopolnilne dele objektov, se le-ti locirajo v podaljšku obstoječih smeri in so praviloma na eni strani navezani na glavni objekt. Ti prizidani deli naj ne ovirajo preglednosti prometnih površin, ne zmanjšujejo požarnih odmikov in zožujejo intervencijskih poti in so oblikovani v skladno arhitektonsko celoto z osnovnim objektom.
Tlorisna odstopanja so možna tudi v primeru prilagajanja obstoječim in predvidenim prometnim ureditvam in usklajevanju s komunalnim urejanjem, kar opredeli projekt zunanje ureditve.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/01-231
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2003.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost