Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

596. Pravilnik o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev, stran 2129.

Na podlagi prvega odstavka 297.č člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/01 in 75/02) in po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev
Vsebina
1. člen
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev kot podlage za oceno njihovega dela po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
Predpostavke za ugotavljanje učinkovitosti
2. člen
(1) Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev temeljijo na naslednjih predpostavkah:
– določen je pričakovani najmanjši obseg dela, ki ga mora izvršitelj opraviti v določenem časovnem okviru;
– časovni okvir ugotavljanja obsega dela zajema povprečno 10 mesecev v koledarskem letu;
– pri obsegu dela se upošteva samo število pri izvršitelju rešenih zadev ne glede na število opravljenih neposrednih dejanj izvršbe oziroma zavarovanja;
– poleg obsega dela se upošteva tudi trajanje in hitrost postopka ter zakonitost in pravilnost opravljanja službe izvršitelja.
(2) Obseg opravljenega dela za ugotavljanje učinkovitosti izvršiteljev se ugotavlja enkrat letno po podatkih za preteklo koledarsko leto.
(3) Obseg dela ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Evidenco o učinkovitosti dela izvršiteljev vodi ministrstvo.
Rešena izvršilna zadeva
3. člen
Izvršilna zadeva se pri izvršitelju šteje za rešeno takrat, ko izvršitelj pošlje sodišču pisno poročilo o svojem delu v posamezni izvršilni zadevi (sedmi odstavek 288. člena zakona).
Odsotnost izvršitelja
4. člen
(1) Pri ugotavljanju in ocenjevanju obsega dela se ustrezno upoštevajo daljše odsotnosti izvršitelja in njegovega namestnika, zaradi katerih ni bil dosežen najmanjši letni obseg dela izvršitelja, določen s tem pravilnikom.
(2) Podatki o odsotnostih in drugi razlogi za odstopanje od pričakovanega obsega dela izvršitelja morajo biti z ustreznimi dokazili posredovani ministrstvu s poročilom, ki ga izvršitelj posreduje na podlagi navodila o poročanju izvršitelja (drugi odstavek 297.c člena zakona).
Razlogi za odstopanje
5. člen
(1) Če iz pridobljenih podatkov izhaja, da izvršitelj tudi ob upoštevanju odsotnosti v koledarskem letu ni dosegel najmanjšega letnega obsega dela, je potrebno obvezno ugotavljati razloge za odstopanje.
(2) Pri ugotavljanju razlogov iz prejšnjega odstavka se predvsem upošteva: čas začetka in doba opravljanja izvršiteljskega dela, trajanje odsotnosti izvršitelja z dela v preteklih letih, morebitna bolezen, obremenjenost z zahtevnejšimi zadevami, drugi objektivni razlogi in razlogi višje sile, ki vplivajo na poslovanje izvršitelja.
(3) Razloge za odstopanje ugotavlja in ocenjuje ministrstvo v okviru ocene dela izvršiteljev.
(4) Razlogi za odstopanje z oceno njihove opravičenosti se ob ugotovljenem obsegu dela posebej evidentirajo.
Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela
6. člen
Merila, ki jih ministrstvo upošteva pri ugotavljanju učinkovitosti dela izvršiteljev, so: obseg dela, trajanje dejanj in hitrost poslovanja.
Obseg dela
7. člen
(1) Pri ugotavljanju pričakovanega najmanjšega obsega dela se uporablja točkovni sistem.
(2) Izvršitelj mora v koledarskem letu doseči najmanj 1000 točk.
(3) Izvršitelj, ki ima zaposlenega namestnika, mora v koledarskem letu doseči najmanj 2000 točk.
Točkovanje izvršilnih zadev
8. člen
(1) Izvršilne zadeve se točkujejo tako, da se šteje posamezna 
rešena zadeva:
– izvršba na premičnine                       1 točka
– izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine    1 točka
– izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravice     1 točka
– izvršba na nematerializirane vrednostne papirje          1 točka
– izvršba sklepa o plačilu sodnih penalov              1 točka
– izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine    1 točka
– izpraznitev in izročitev nepremičnin                5 točk
– razdelitev stvari                         3 točke
– izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok
 ter glede osebnih stikov z otroki                 5 točk
– druge zadeve                            1 točka

(2) Zadeve zavarovanja se točkujejo tako, da se šteje posamezna 
rešena zadeva:
– zastavna pravica na nepremičnini                  1 točka
– zastavna pravica na premičnini                   1 točka
– izvršitev predhodnih odredb                    1 točka
– izvršitev začasnih odredb                     1 točka
– druge zadeve                            1 točka
(3) Izvršitelja lahko večjo zahtevnost ali potreben daljši čas reševanja posameznih zadev uveljavlja v poročilu iz 4. člena tega pravilnika, s priloženimi dokazili in priloženim mnenjem predsednika okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež.
Trajanje dejanj
9. člen
(1) Izvršitelj mora rešiti najmanj tri četrtine izvršilnih zadev, ki jih je prejel v reševanje v koledarskem letu, za katero se ugotavlja učinkovitost.
(2) Izvršitelj mora rešiti najmanj devet desetin nerešenih izvršilnih zadev, ki jih je iz preteklih let prenesel v koledarsko leto, za katero se ugotavlja učinkovitost.
Hitrost poslovanja
10. člen
(1) Izvršitelj mora opravljati posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja brez odlašanja.
(2) Če je to le mogoče, jih mora opraviti najkasneje v 8 dneh, če gre za dejanja, ki jih je potrebno opraviti na območju okrajnega sodišča, če gre za dejanja, ki jih je potrebno opraviti izven območja okrajnega sodišča pa v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za njihovo opravo.
Spoštovanje predpisov in vestnost opravljanja službe
11. člen
(1) Pri ugotavljanju učinkovitosti dela izvršiteljev se doseženi obseg upošteva le ob ustreznem spoštovanju predpisov, ki urejajo izvršilni postopek ali se nanj nanašajo in ob vestnem opravljanju službe izvršitelja.
(2) Spoštovanje predpisov in vestnost pri opravljanju službe izvršitelja se ugotavlja na podlagi obvestil o nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju izvršbe (tretji odstavek 52. člena zakona).
Upoštevanje nepravilnosti in prekoračitve trajanja izvršilnih dejanj
12. člen
(1) Za vsak primer ugotovljene nepravilnosti se izvršitelju od ugotovljena obsega dela odšteje 100 točk.
(2) Za vsak primer neutemeljene prekoračitve trajanja izvršilnih dejanj po 10. členu tega pravilnika se izvršitelju od ugotovljenega obsega dela odšteje 50 točk.
Uveljavitev pravilnika
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-8/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
Zbornica izvršiteljev je dala predhodno mnenje k temu pravilniku dne 19. 12. 2002.

AAA Zlata odličnost